Hotest Airdrops

Tari

Tari là một giao thức blockchain đa năng được xây dựng bằng Rust đã gọi

n/a

°

Storm Trade

Storm Trade là nền tảng giao dịch phái sinh phi tập trung đầu tiên trên

5.000.000 STORM

°

CAGA Crypto

CAGA Crypto là một blockchain Layer-1 đang tổ chức chương trình airdrop lớn dành cho

1,000,000,000 CAGA

°

Moongate

Moongate là một nền tảng Web3 hỗ trợ tương tác với thế giới thực đã

°

Privasea

Privasea là một dự án DePin + AI sử dụng công nghệ FHE đã gọi

n/a

°

Apillon

Apillon là một cổng dẫn các dịch vụ Web3 được cung cấp bởi các Parachain

1.000.000 NCTR

°

BounceBit

BounceBit một blockchain dành riêng cho hệ sinh thái Bitcoin đã gọi vốn được 6M

n/a

°

Elixir

Elixir là một mạng lưới DPoS đa mô-đun gọi vốn thành công được 17,6 triệu

n/a

°

Ultimate Digits

Ultimate Digits - dự án Depin trên Base đang tổ chức chương trình airdrop dành

12% Token

°

Challenge.gg

Challenge.gg nền tảng gaming đang có chương trình airdrop tổng cộng 5M token Challenge cho

5,000,000 Token Challenge

°

XSwap

XSwap là một cross-chain sử dụng công nghệ CCIP của Chainlink, dự kiến sẽ phát

n/a

°

Sovryn

Sovryn là 1 nền tảng tài chính phi tập trung trên hệ sinh thái Bitcoin

n/a

°

MYTH

MYTH - nền tảng GameFi web đang có chương trình airdrop 6.250.000 token MYTHx trị

6,250,000 MYTHx

°

ZKE Exchange

ZKE Exchange là sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số tiên tiến này đang

157.500.000.000 ZKB

°

UniRouter

UniRouter - một giao thức về thanh khoản đang tặng tổng cộng 1.000.000 URO và

n/a

°

XYRO

XYRO đang tặng miễn phí NFT và điểm airdrop cho người dùng, dự kiến XYRO

n/a

°

B² Network

The Layer-2 platform B² Network will allocate 5% of the total supply to early contributors!

5% of the total supply

°

Bluefin

Bluefin is revolutionizing the trading experience, aiming to provide traders with enhanced performance, lower costs,

1 Các bình luận

n/a

°

edeXa

Participate in the edeXa Airdrop and stand a chance to receive $45,000 worth of EDX

2 Các bình luận

45,000 EDX

°

Partisia Blockchain

Join the Partisia Blockchain Airdrop to receive a share of the 25 million MPC tokens

°

Mode Network

Mode Network will allocate 550,000,000 MODE for early participants in the airdrop. Register for the

1 Các bình luận

550,000,000

°

Pike

Pike is a Universal Liquidity Protocol, it is designed to unleash utility for native assets

n/a

°

B² Network

B² Network is a Layer-2 solution that bolsters transaction speed and broadens application diversity without

1 Các bình luận

5% of the total supply

°