Điều khoản dịch vụ

Thỏa thuận điều khoản dịch vụ

Tiendientu.com cố gắng đảm bảo rằng tất cả thông tin có trên các trang do Tiendientu.com hoặc tên miền phụ của Tiendientu.com lưu trữ là chính xác và cập nhật. Tuy nhiên, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web bên ngoài được liên kết thông qua Tiendientu.com. Nội dung của bên thứ ba được truy cập với rủi ro riêng của người dùng.
Tiendientu.com không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc sự bất tiện nào do phụ thuộc vào bất kỳ tài liệu nào có trên trang web này.
Xin lưu ý rằng mặc dù bản chất của phần lớn tài liệu được tạo và lưu trữ trên trang web này, Tiendientu.com không phải là nguồn tài liệu tham khảo tài chính và ý kiến của các tác giả cũng như những người đóng góp khác là của riêng họ và không nên coi đó là lời khuyên tài chính. Nếu bạn cần lời khuyên kiểu này, Tiendientu.com thực sự khuyên bạn nên liên hệ với chuyên gia trong ngành có trình độ.
Tất cả các tài liệu trên trang này chỉ nhằm mục đích thông tin. Không có tài liệu nào được hiểu là lời khuyên đầu tư.
Bằng cách sử dụng Tiendientu.com, bạn đồng ý và chấp thuận các chính sách có trong Thỏa thuận Điều khoản Dịch vụ ở trên.
Cụ thể, bạn đồng ý giữ cho Tiendientu.com, các chi nhánh, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba củaTiendientu.com không bị tổn hại và bảo vệ họ trước mọi khiếu nại, chi phí, thiệt hại, tổn thất, phí tổn và bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác, bao gồm cả luật sư ‘ phí và chi phí, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng Tiendientu.com, việc bạn vi phạm thỏa thuận người dùng này và/hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên hoặc cá nhân thứ ba nào.
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại đặc biệt, do hậu quả, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt, sự tin cậy hoặc mẫu mực nào, cho dù là do vi phạm pháp luật, hợp đồng hay bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến thỏa thuận này hoặc việc bạn sử dụng hoặc cố gắng sử dụng Tiendientu.com, bao gồm (nhưng không giới hạn) các thiệt hại do mất lợi nhuận, thiện chí, việc sử dụng hoặc dữ liệu. Giới hạn trách nhiệm pháp lý này sẽ không bị ảnh hưởng ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Một số tiểu bang không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn hay loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, vì vậy các loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn. Bạn có thể có các quyền khác nhau tùy theo từng tiểu bang.
Bạn đồng ý miễn cho chúng tôi, các chi nhánh của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cũng như từng giám đốc, nhân viên, đại lý và cán bộ có liên quan khỏi các khiếu nại, yêu cầu và thiệt hại (thực tế và do hậu quả), dưới mọi hình thức và tính chất, đã biết và chưa biết, được tiết lộ hoặc không được tiết lộ, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Tiendientu.com theo bất kỳ cách nào.
Mọi khiếu nại hoặc tranh chấp giữa bạn và chúng tôi phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận người dùng này, toàn bộ hoặc một phần, sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Vương quốc Anh và thành phố Luân Đôn mà không tôn trọng các quy định xung đột pháp luật.