Thuật ngữ

0-9

 • 0x Protocol

  0x là một nền tảng mã nguồn mở dựa trên Ethereum để trao đổi tiền điện tử. Nó cho phép tạo ra các tính năng trong sàn giao dịch phi tập trung (DEX), ví hoặc thị trường.

 • 1hr

  Là viết tắt của dữ liệu trong 1 giờ qua.

 • 24hr

  Là viết tắt của dữ liệu trong 24 giờ qua.

 • 30d

  Là viết tắt của dữ liệu trong 30 ngày

 • 401(k) Plan

  Kế hoạch 401(k) là một chương trình tiết kiệm hưu trí do các công ty Hoa Kỳ tài trợ, trong đó nhân viên đóng góp một phần thu nhập của họ và người sử dụng lao động sẽ đóng góp tương ứng.

 • 51% Attack

  Nếu hơn một nửa sức mạnh máy tính hoặc tốc độ băm khai thác trên mạng được điều hành bởi một người hoặc một nhóm người, thì cuộc tấn công 51% đang diễn ra.

 • 52-Week High/Low

  Là giá thị trường cao nhất và thấp nhất của một tài sản nhất định trong 52 tuần hoặc một năm.

 • 52-Week Range

  Là sự chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất của một tài sản trong 52 tuần qua.

 • 7d

  Là viết tắt của dữ liệu trong 7 ngày qua.

 • 80/20 Rule (Pareto Principle)

  Quy tắc 80/20, thường được gọi là Nguyên tắc Pareto, nói rằng 20% hành động của bạn tạo ra 80% kết quả.

A

 • Abenomics

  Abenomics là chiến lược kinh tế do Shinzo Abe của Nhật Bản thực hiện và bao gồm ba mũi tên: chính sách tiền tệ, kích thích tài chính và cải cách cơ cấu.

 • Abnormal Return

  Lợi nhuận bất thường đề cập đến lợi nhuận bất thường từ một số tài sản hoặc chứng khoán nhất định trong một khoảng thời gian cụ thể.

 • Absolute Advantage

  Lợi thế tuyệt đối là tình huống trong đó một công ty có thể sản xuất cùng một sản phẩm như các công ty khác sử dụng ít nguồn lực hơn.

 • Absolute Return

  Thuật ngữ lợi nhuận tuyệt đối đề cập đến lợi tức đầu tư (dù tích cực hay tiêu cực) thu được trong một khoảng thời gian cụ thể.

 • Abstract

  Trừu tượng là cái gì đó tồn tại trong suy nghĩ như một ý tưởng.

 • Abstraction Scalability

  Khả năng mở rộng trừu tượng là sự mở rộng khả năng tổng thể của một hệ thống cho phép các thành phần lập trình được sử dụng làm khối xây dựng trong môi trường phát triển mới.

 • Accepting Risk (Acceptance)

  Chấp nhận rủi ro là một chiến lược quản lý rủi ro được các công ty sử dụng để chấp nhận rủi ro liên quan đến một số sự kiện nhất định thay vì đầu tư nguồn lực để giải quyết chúng.

 • Account

  Tài khoản là một tài khoản có mục đích theo dõi các hoạt động tài chính của một tài sản/

 • Account Abstraction

  Account abstraction is the process of making it easier for users to interact with blockchain by customizing certain elements of smart contract accounts.

 • Account Balance

  Account balance refers to the amount in a bank/cryptocurrency account that can be accessed immediately. It also refers to the difference between all debit and credit transactions.

 • Account Number

  An account number is a string of numbers (and sometimes letters) that is used to identify a specific bank account and the account holder.

 • Accountability

  Accountability is the requirement or readiness to assume responsibility for one's actions.

 • Accounting Conservatism

  Accounting conservatism is a principle that necessitates the recognition of future expenses and liabilities immediately in a volatile situation rather than future assets and revenues.

 • Accounting Method

  An accounting method is a system of rules applied to determine how and when revenue and expenses are recorded in an organization.

 • Accounting Token

  Accounting tokens are essentially tokenized credit or debit entries (IOU/UOM), just like any spreadsheet-based accounting system.

 • Accredited Investors

  An accredited investor is a person or organization that is qualified to participate in financial opportunities that are not legally offered to regular investors.

 • Accretion (of a Discount)

  Accretion of a discount refers to the gain that is generated from the difference between the discounted purchase price and the face value of an asset.

 • Accrual Accounting

  Accrual accounting is a method in which revenues and expenses are recorded in the year in which they occurred instead of when the payment is actually made.

 • Accrue

  The accumulated interest, income or expenses over a period of time is known as an accrual.

 • Accrued Income

  Accrued income is the type of income that has been earned but is yet to be received, it is in accordance with the accrual method of accounting.

 • Accrued Interest

  Accrued interest is the amount of interest owed by or owed to a company on a specified date on a debt or a financial obligation that is yet to be received or paid.

 • Accrued Liabilities

  Accrued liabilities are financial obligations that have not been credited from the company's bank accounts as invoices for these obligations have not been received.

 • Accrued Revenue

  Accrued revenue rises when a business records sales without receiving payment for the goods or services sold as they do not invoice the customer at the time of the sale.

 • Accumulation Phase

  The accumulation phase is a stage in the market cycle right after a downtrend, where the institutional investors start buying in tranches, signaling a positive uptrend soon.

 • Accumulation/Distribution Indicator

  The accumulation/distribution indicator determines the supply and demand level of a stock/asset/cryptocurrency by multiplying the closing price of a specific period with volume.

 • Acid Test Ratio

  An acid test ratio is a tool that gives an understanding of a company's ability to pay off its current liabilities.

 • Acquisition

  An acquisition is buying out another company by purchasing a controlling stake

 • Acquisition Cost

  Acquisition cost refers to the amount needed to take over another business.

 • Acquisition Premium

  Acquisition premium refers to the price difference between the price paid for a company and its assessed market value.

 • Active Management

  Active management requires a manager, or a team of managers, to actively manage a portfolio.

 • Activist Investor

  An activist investor is an individual or institution seeking to gain a controlling stake in a company to instigate changes.

 • Adam Back

  Adam Back is a world-renowned British cryptographer, cypherpunk and crypto industry figure from the United Kingdom.

 • Adaptive State Sharding

  Used by Elrond, Adaptive State Sharding is an approach that combines all types of sharding into one to improve communication and performance.

 • Address

  A place where cryptocurrency can be sent to and from, in the form of a string of letters and numbers.

 • Administrative Expenses

  Administrative expenses are costs incurred by an organization that includes, but are not limited to, benefits and salaries for administrative staff, rent and managerial compensation.

 • Adoption Curve

  Adoption curve indicates the pace of adoption of a new technology by people. It may also involve segregation of the target audience to understand the market's willingness.

 • Advance/Decline Line (A/D Line)

  The A/D line is a technical indicator that plots the difference between the advancing and declining issues in the stock market on a daily basis

 • Aeternity Blockchain

  A blockchain network that works on a hybrid consensus approach; both Proof of Work and Proof of Stake.

 • Affiliate

  An affiliation is a connection between two firms where one company has a small stake in the other company.

 • Affiliate Marketing

  Affiliate marketing is a kind of promotion technique where a business pays a person or entity a commission for promoting their goods and services in order to increase sales.

 • Agency Problem

  The agency problem is the inherent challenge of persuading one party (the agent) to behave in the best interests of another party (the principal) rather than their own benefit.

 • Agency Theory

  The agency theory discusses how to set up agency relationships in a way that minimizes the likelihood of disputes and other problems arising between agents and principals.

 • Agent

  An agent is a third party that has been given the legal right to represent a business (the "principal") and enter into contracts on that business' behalf.

 • Aggregate Demand

  In an economy, aggregate demand is the total demand for all finished services and goods produced by that economy.

 • Aggressive Investment Strategy

  An aggressive investment strategy is a high-risk investment strategy that aims to generate the maximum possible returns in financial markets.

 • AI Coins

  AI coins are designed to streamline AI-related transactions and interactions, all while upholding transparency and security through blockchain technology.

 • Air Gap

  If data cannot be accessed, then it cannot be infected or corrupted — this is the concept of an air gap.

 • Airdrop

  A marketing campaign that distributes a specific cryptocurrency or token to an audience.

 • Airnode

  Airnode is an oracle node and API blockchain gateway that is readily deployed by API providers who want to engage in the API3 blockchain protocol and put their data feeds on-chain.

 • Alan Greenspan

  Alan Greenspan was the former head of the US Federal Reserve and served as the chairman for almost two decades from 1987 to 2006.

 • Algo-Trading (Algorithmic Trading)

  Algo-trading is an automated trading system where buy and sell orders are placed according to the rules of a computer program or algorithm.

 • Algorithm

  A process or set of rules to be followed in problem-solving or calculation operations, usually by a computer.

 • Algorithmic Market Operations (AMOs)

  Algorithmic Market Operations (AMOs) automatically control the supply of algorithmic stablecoins while improving scalability, decentralization, and transparency.

 • Algorithmic Stablecoin

  An algorithmic stablecoin actually uses an algorithm underneath, which can issue more coins when its price increases and buy them off the market when the price falls.

 • All Risks Coverage

  It refers to a type of insurance coverage that automatically covers any risk that the contract does not explicitly omit.

 • All-Time-High (ATH)

  The highest point (in price, in market capitalization) that a cryptocurrency has been in history. *see All-Time-Low (ATL).

 • All-Time-Low (ATL)

  An all-time low (ATL) refers to the lowest price a cryptocurrency has hit during its trading history.

 • Allocated Gold

  Allocated gold refers to a form of gold ownership where the investor physically owns a specific amount of gold stored in a secure vault on their behalf.

 • Allocation

  Allocation is the allotment of equity or tokens that may be earned, bought, or reserved for a specific team, group, investor, institution, or another similar entity.

 • Allocation Efficiency

  Allocation efficiency is allocating resources in a manner to optimize the efficiency of the organization

 • Allotment

  Allotment refers to the systematic distribution or assignment of resources in a business to various entities over time.

 • Alpha

  Alpha is a financial tool indicating an investment’s performance relative to its benchmark index in the market.

 • Alpha Version

  Alpha version is typically a preliminary version of the software, released to test its usability and interface.

 • Alphanumeric

  Alphanumeric phrases consist of both letters and numerals, or characters.

 • Altcoin Trader

  A person who trades cryptocurrencies alternative to Bitcoin.

 • Alternative Investments

  Alternative investments are assets that have low correlation and can achieve different risk-adjusted returns than traditional equity and fixed income investments.

 • Amalgamation

  An amalgamation is the merging of two or more organizations that should be recognized as separate legal entities by the jurisdiction’s laws.

 • Amazon S3

  Amazon Simple Storage Service (S3) is a scalable, high-speed, and inexpensive web-based cloud storage service to store and retrieve data anytime and anywhere.

 • Amended Return

  An amended return is a revised version of your original tax return.

 • AMLD5

  The European Union’s 5th Anti-Money Laundering Directive (AMDL5) is an update to the union’s Anti-Money Laundering (AML) framework.

 • Anarcho-capitalism

  A political philosophy originally conceived by American economist Murray Rothbard that has now been embraced by many members of the crypto community.

 • Anchoring and Adjustment

  Anchoring is the psychological phenomenon of having a preconceived idea of something and adjusting your decision-making around that preconceived notion.

 • aNFT (Autonomous NFT)

  aNFTs (autonomous NFTs) are non-fungible tokens that can be programmed to initiate their own transactions.

 • Angel Investor

  A person who financially backs a new business venture or startup.

 • Animal Spirits

  Animal spirits are the driving forces behind the economy that are not purely economic in nature but also include psychological factors, such as confidence and fear.

 • Annual Percentage Rate (APR)

  The amount of interest a borrower must pay each year is known as the annual percentage rate (APR). The annual percentage rate (APR) is determined by multiplying the periodic interest rate by

 • Annual Percentage Yield (APY)

  Annual percentage yield (APY) is the rate of return gained over the course of a year on a specific investment. Compounding interest, which is computed on a regular basis.

 • Annual Report

  An annual report is an essential document for any company as it provides a detailed understanding of the firm’s financial performance as well as its future prospects.

 • Annualized Rate of Return

  ‍An annualized rate of return is a way to measure and track the performance of an investment over time.

 • Anonymous

  Anonymity is when something is not known or named.

 • Anti-dump/Anti-Dumping Policy

  The anti-dumping policy is a set of rules that protects investors from falling victim to a pump and dump scheme.

 • Anti-Fragile

  A quality attached to an asset that means it performs better when exposed to volatility and shocks.

 • Anti-Malware

  Anti-Malware is a type of application software that prevents, detects, and removes malware from computers & electronic devices.

 • Anti-Money Laundering (AML)

  A set of international laws enacted to curtail criminal organizations or individuals laundering money through cryptocurrencies into real-world cash.

 • Antitrust Law

  Antitrust is a collection of laws that prohibits unfair competition or monopolistic practices by businesses.

 • Antivirus

  A piece of software designed to protect against malicious software and cyber attacks in general.

 • Antpool

  Antpool is one of the largest Bitcoin mining pools and aggregates the computing power of many miners to increase the chance of solving a block and receiving the block reward.

 • Apeing

  Apeing is when a cryptocurrency trader buys a token shortly after the token project launch without conducting thorough research.

 • API

  API stands for Application Programming Interface. It is a set of routines, protocols, and tools for building software applications. APIs specify how software components should interact, such

 • Application Layer

  The top-most layer of a seven-layered OSI model.

 • AR Token (Arweave)

  AR is Arweave’s native token.

 • Arbitrage

  Arbitrage is the practice of quickly buying and selling the same asset in different markets to take advantage of price differences between the markets.

 • Arbitrage Pricing Theory (APT)

  The arbitrage pricing theory (APT) offers a framework for evaluating market efficiency and identifying arbitrage opportunities in financial markets.

 • Arbitrageur

  An arbitrageur is a type of investor who exploits pricing inefficiencies between two different markets.

 • Arm Virtual Machine (Qtum)

  Qtum’s arm virtual machine allows users to execute applications in a decentralized manner.

 • Aroon Indicator

  Aroon Indicator is used to identify the existence, changes, and corrective retracements and gauge the strength of an ongoing trend in financial markets.

 • Ascending Channel

  Ascending channels are trend continuation patterns that have an ascending price action as their main characteristic.

 • Ashdraked

  The complete loss of a trader's total invested capital, specifically as a result of shorting Bitcoin.

 • ASIC

  An acronym for application-specific integrated circuit — a device designed for the sole purpose of mining cryptocurrencies.

 • ASIC-Resistant

  This term usually applies to blockchains and mining algorithms, designed to give no benefit for ASICs over consumer grade hardware.

 • Ask Price

  The minimum price that a seller is willing to accept for an asset. The ask price is also sometimes referred to as the offer price.

 • Asset

  Assets are the resources that an organization can use to generate revenue or benefit.

 • Asset Class

  An asset class is a classification of investments based on common traits, behaviors and laws.

 • Asset Financing

  Asset financing emerges as a financial stratagem, allowing enterprises to claim or employ assets by obtaining capital from lenders, such as banks or other financial establishments.

 • Asset Swap

  An asset swap is a financial transaction where an asset is swapped with another for various purposes.

 • Asset-Backed Tokens

  Asset-backed tokens are digital claims on a physical asset and are backed by that asset.

 • Asset-Based Approach

  The asset-based approach takes into account the company's assets for valuation.

 • Asset-Based Lending

  In asset-based lending, lenders have a vested interest in the value of a company’s assets rather than just its creditworthiness.

 • Assets Under Management (AUM)

  Assets under management measures the total market values of all the funds controlled by an individual or financial institution on behalf of their clients.

 • Astroturfing

  The practice of disguising marketing campaigns or otherwise sponsored messaging as the unprompted views of genuine community members.

 • Asynchronous

  Events that do not occur simultaneously or at the same rate are referred to as asynchronous.

 • Atomic Swap

  The transfer of cryptocurrency from one party to another, without the use of an exchange or other intermediary.

 • AtomicDEX

  AtomicDEX offers a cryptocurrency wallet and DEX in one application that is available for multiple platforms.

 • Attestation Ledger

  An account book that provides evidence of individual transactions. It is generally used to “attest” that a financial transaction occurred.

 • Auction

  An auction is a public sale through a bidding process where an asset is sold to the highest bidder.

 • Audit

  An audit is a process where developers inspect the underlying code and/or algorithm that compose systems and applications.

 • Auditor

  An auditor is a trained professional who conducts audits. They are typically employed by accounting firms or work within an organization's internal audit department.

 • Augmented Reality (AR)

  Augmented Reality (AR) is an immersive experience that improves the value and usage of real-world items using computer-generated intuitive information sent through a variety of sensory modali

 • Authentication

  Authentication is a process that confirms a user's identity using passwords, SMS codes, fingerprints, and other forms of ownership proofs before granting access to sensitive and/or personal i

 • Authority Masternode (VeChain)

  An authority masternode (AM) is a network-connected server that runs the VeChainThor full node program.

 • Automated Market Maker (AMM) [Updated]

  An automated market maker (AMM) is a system that provides liquidity to the exchange it operates in through automated trading.

 • Autonomous Economic Agent (AEA)

  A solution (software entity) by Fetch.ai and IOTA foundation that can take actions without external input using its own intelligence for the economic benefit of the owner.

 • Average Annual Growth Rate (AAGR)

  It is the mean return of an individual investment, portfolio, asset or cash flow on an annual basis.

 • Average Annual Return (AAR)

  Average Annual Return (AAR) refers to a percentage derived when reporting the historical return.

 • Average Daily Trading Volume (ADTV)

  The average daily trading volume (ADTV) of stock or crypto is the number of shares/coins traded in one day.

 • Average Directional Index (ADX)

  The average directional index (ADX) is a technical indicator that measures how strong a market trend is by using price moving averages and is represented by figures ranging between 1 and 100,

 • Average Return

  The average return is the mean value of a sequence of returns generated over a specified period of time.

 • Average Selling Price (ASP)

  An average selling price (ASP) refers to the amount at which a specific item is sold.

B

 • Back-to-Back Letters of Credit

  Two letters of credit used consecutively to carry out a financial transaction through a third party are called back-to-back letters of credit.

 • Backflush Costing (Backflush Accounting)

  An accounting method assigning costs to products after the completion of production.

 • Backlog

  A collection of pending tasks in an organization is referred to as a backlog.

 • Backorder

  An order that cannot be processed at the given time due to a lack of products available is called a backorder.

 • Backstop

  An insurance agreement that offers security to unsubscribed shares of a company or a secondary source of funds in case the primary funds fall short.

 • Backtesting

  Backtesting in cryptocurrency refers to using historical data to simulate the performance of a trading strategy.

 • Backward Compatibility

  Backward compatibility allows new technology to interact seamlessly with older versions.

 • Bag

  Crypto slang for a large quantity of a specific cryptocurrency. Alternatively (but less frequently) used to refer to the contents of an individual's crypto portfolio.

 • Bagholder

  An investor who continues to hold large amounts of a specific coin or token, regardless of its performance.

 • Bail-In

  Bail-in is a relief or rescue solution offered to a heavily indebted financial institution.

 • Bail-Out

  Bail-out refers to a capital injection or resources given to an entity to prevent a potential downfall, including default and bankruptcy on its financial obligations.

 • Bakers

  Baking is the process that Tezos uses in order to append new blocks of transactions to its blockchain.

 • Baking

  Baking is a process that is used by Tezos in order to append new blocks of transactions onto its blockchain.

 • Balanced Fund

  Balanced Funds refer to mutual funds containing stock and bond components in a single portfolio.

 • Balanced Investment Strategy

  A balanced investment strategy attempts to balance the return and risk of a portfolio.

 • Balloon Loan

  A loan that is not designed to be fully paid back by the end of the term and requires a balloon payment at maturity.

 • Balloon Payment

  A large amount of money due at the end of the term of a balloon loan is called a balloon payment.

 • Bandwagon Effect

  The bandwagon effect is the phenomenon in which a person’s decision is influenced by the majority.

 • Bandwidth

  The quantity of data capacity available for transactional activity on a network is known as bandwidth.

 • Bank for International Settlements (BIS)

  The BIS is an international financial institution that promotes global monetary stability.

 • Bank Run

  A bank run occurs when most customers withdraw their cash from the bank out of fear of solvency and bankruptcy.

 • Banking as a Service (BaaS)

  BaaS platforms provides a higher level of financial transparency options by letting banks open up their APIs for third parties in order to develop new services.

 • Banking Secrecy Act (BSA)

  The Bank Secrecy Act (BSA) was implemented in the United States in 1970 to prevent criminals from concealing or laundering their illegal gains.

 • Bankruptcy

  Bankruptcy is a state where an entity or a person cannot meet its financial obligations, such as debt repayment to creditors upon legal declaration.

 • Bar Chart

  A bar chart is a graph used for data visualization and technical analysis in finance. It consists of vertical and horizontal lines arranged on a graph to give useful information.

 • Basis Point

  Basis point is a common unit of measure that shows changes in financial interest rates and percentages.

 • Basket

  A basket, when used in the cryptocurrency space, refers to a collection of digital currencies managed as a single asset.

 • Basket of Goods

  A basket of goods is a measure to assess the prices of consumer goods and services.

 • Batch Auctions

  Batch auctions are a trading mechanism in which individual orders are grouped together and executed simultaneously.

 • Bayes’ Theorem

  Bayes’ Theorem is a statistical analysis tool used to determine the posterior probability of the occurrence of an event based on the previous data.

 • Beacon Chain

  A blockchain that coordinates shard chains, manages staking and the registry of validators in a PoS cryptocurrency, such as Ethereum 2.0.

 • Bear

  Someone who believes that prices in a given market will decline over an extended period. Such a person might be referred to as “bearish.”

 • Bear Call Spread

  A vertical spread with two calls of different rates but at the same expiration date is known as a bear call spread.

 • Bear Hug

  A hostile takeover strategy, where a company is offered to be bought at a higher than target rate.

 • Bear Market

  When prices of assets in a market fall by 20% or more from recent highs, it is called a bear market. As a result, investor confidence is low, and the economy and market turn pessimistic.

 • Bear Trap

  The attempted manipulation of a specific cryptocurrency’s price, based on the coordinated activity of a group of traders.

 • Bearwhale

  A bearwhale is a person who has a high number of cryptocurrencies and uses their massive account to drive the price down and profit out of it. 

 • Behavioral Finance

  Behavioral finance is a branch of finance that combines psychology and economics to explain how human emotions and cognitive biases influence financial decisions.

 • Benchmark

  Benchmarking is a method of comparing the performance of your asset or investment portfolio to that of similar assets to see whether there is a gap that can be bridged by increasing performan

 • Benchmark Index

  A benchmark index is a popular index security that is used as a gauge or benchmark, against which the progress of the broader market may be tracked.

 • Benefit-Cost Ratio

  The benefit-cost ratio (BCR) is a profitability indicator used in cost-benefit analysis to determine the viability of cash flows generated from an asset or project.

 • BEP-2 (Binance Chain Tokenization Standard)

  A technical standard for tokens on Binance Chain.

 • BEP-20

  BEP-20 is a BNB Chain token standard created with the intention of extending ERC-20.

 • BEP-721

  BEP-721 is a Binance Smart Chain (BSC) token standard that enables the generation of non-fungible tokens (NFTs). It is considered to be an extension of ERC-721 that is one of the most popular

 • BEP-95 (Bruno Hard Fork Upgrade)

  Binance Evolution Protocol (BEP-95) is a Bruno hard fork upgrade that aims to speed up the BNB token burning process.

 • Beta (Release)

  A software pre-release stage where its access is offered to a set number of users & third-party software testers for testing it under real-world settings.

 • Bid Price

  The cost that someone is willing to pay for a security, asset, commodity, service, or contract is referred to as a bid price.

 • Bid-Ask Spread

  Bid-ask spread is the difference between the highest price which a buyer is willing to pay for an asset as well as the lowest price that a seller is willing to accept.

 • Big Tech

  The four or five biggest technological corporations, particularly Facebook, Apple, Google, and Amazon, are referred to as "Big Tech" as they enjoy the biggest shares in their respective indus

 • Binance Chain Explorer

  Binance Chain Explorer is a web-based platform that provides access to information and data related to the BNB Chain.

 • Binance Labs

  Binance Labs is a project to nurture, invest in, and develop blockchain and cryptocurrency businesses, initiatives, and communities, as well as a social impact fund.

 • Binance Launchpad

  Binance Launchpad offers crypto-startups a platform to raise capital and market their projects to millions of crypto investors in the Binance ecosystem.

 • Binary Code

  Binary code is a two-symbol system that is based on numbers, "0" and "1," to represent text, computer processor commands, or any other type of data.

 • Bit

  A bit is a basic unit of information in computing.

 • Bitcoin 3.0

  Bitcoin 3.0 represents the next evolutionary phase of Bitcoin mining, characterized by its potential to become a responsible partner in both the energy and financial ecosystems.

 • Bitcoin ATM (BTM)

  An automated teller machine (ATM or cashpoint) that allows the user to buy and sell Bitcoin.

 • Bitcoin DApps

  Decentralized applications (DApps) running on Bitcoin-powered blockchains while benefiting from the core features of the Bitcoin network are known as Bitcoin DApps.

 • Bitcoin Dominance (BTCD)

  Bitcoin Dominance is a metric that determines how much share of the overall crypto market share is owned by Bitcoin.

 • Bitcoin ETF

  A Bitcoin ETF, or exchange-traded fund, is a type of investment fund that tracks the price of Bitcoin and allows investors to buy and sell shares of the fund on an exchange.

 • Bitcoin Halving

  Bitcoin halving is an event in which the total rewards per confirmed block halves.

 • Bitcoin Improvement Proposal (BIP)

  The standard format for documents proposing changes to Bitcoin.

 • Bitcoin Misery Index (BMI)

  The Bitcoin Misery Index (BMI) is used by investors as an investment tool that ranges from 0 to 100.

 • Bitcoin NFTs

  Non-fungible tokens (NFTs) minted on Bitcoin-powered blockchains and secured by the Bitcoin network are known as Bitcoin NFTs

 • Bitcoin Pizza

  Bitcoin Pizza refers to the infamous transaction where a guy, named Laszlo Hanyecz, paid 10,000 Bitcoins for two pizzas making it the first business transaction of Bitcoin in the real world.

 • Bitcoin Virtual Machine (BitVM)

  BitVM, or Bitcoin Virtual Machine, is a proposed system described in a whitepaper by Robin Linus that allows complex computations and smart contracts to be executed on the Bitcoin network.

 • Bitcoiner

  A person who is bullish on Bitcoin.

 • Bitcointalk

  Bitcointalk is the most popular online forum dedicated to Bitcoin, cryptocurrency and blockchain technology.

 • BitLicense

  A business license permitting regulated virtual currency activities, issued by the New York State Department of Financial Services.

 • BitPay

  BitPay is a Bitcoin payment service provider.

 • Bits

  A commonly used unit, or subdivision, of a single Bitcoin.

 • Bitstream

  Configuration data loaded onto an FPGA is called Bitstream.

 • Black Hat Hacker

  Black hat hackers usually use malware to penetrate into computerized networks and systems to steal data.

 • Black Swan Event

  A black swan event, also known as black swan occurrences, is a metaphor for an unexpected event that has a significant impact.

 • Black-Scholes Model

  In simple terms, it is a mathematical formula that gives the fair price of stock options, allowing investors to calculate whether they are overvalued or undervalued.

 • Blake-256

  Used in Decred, Blake-256 is a hash algorithm designed by Jean-Philippe Aumasson, Luca Henzen, Willi Meier, and Raphael C.-W. Phan.

 • Block

  A file containing information on transactions completed during a given time period. Blocks are the constituent parts of a blockchain.

 • Block Explorer

  An application enabling a user to view details of blocks on a given blockchain. Also known as a blockchain browser.

 • Block Header

  A block header is a unique identifier for a block on a blockchain that is hashed on a continuous basis to supply proof-of-work for mining incentives.

 • Block Height

  A value describing the number of blocks preceding a given block in the blockchain.

 • Block Lattice (Nano)

  The block lattice is a data structure that replaces the traditional blockchain used by most cryptocurrencies with a network of individual blockchains, one for each user.

 • Block Producer

  A block producer (BP) is a person or group whose hardware is chosen to verify a block's transactions and begin the next block on most Proof-of-Stake (PoS) blockchains.

 • Block Reward

  The coins awarded to a miner or group of miners for solving the cryptographic problem required to create a new block on a given blockchain.

 • Block Size

  In blockchain technology, block size refers to the amount of data about transactions a single block in the chain can carry.

 • Block Time

  Block time refers to the approximate time it takes for a blockchain-based system to produce a new block.

 • Block Trade

  A block trade is a large-scale purchase or sale of securities that occur outside of an open market. It uses blockhouse as a financial intermediary to aid investors with risk management.

 • Blockchain

  A distributed ledger system. A sequence of blocks, or units of digital information, stored consecutively in a public database. The basis for cryptocurrencies.

 • Blockchain 1.0

  Blockchain 1.0 is the first generation of blockchain technology, which focuses on cryptocurrency and decentralization.

 • Blockchain 2.0

  Blockchain 2.0 is an extension to blockchain 1.0 as it introduced the concept of decentralization of business and markets through smart contracts and improved security and transparency.

 • Blockchain 3.0

  Blockchain 3.0 is the final developmental stage of blockchain technology, which predicts global, institutional and enterprise adoption.

 • Blockchain Explorer

  A blockchain explorer is simply a search engine allowing users to browse through blockchain records.

 • Blockchain Mutual Credit

  Blockchain mutual credit is a framework within which stable cryptocurrencies can be derived from multilateral exchange networks.

 • Blockchain Transmission Protocol (BTP)

  Blockchain Transmission Protocol (BTP) enables isolated blockchains to operate as a fully decentralized settlement layer by securely anchoring transactions using a protocol that is universal.

 • Blockchain Tribalism

  Blockchain tribalism refers to people in the blockchain or crypto community becoming ideologically aligned with a specific blockchain or crypto.

 • Blockchain Trilemma

  The blockchain trilemma is the set of three issues that plague blockchains: decentralization, security and scalability.

 • Blockchain-As-a-Service (BaaS)

  BaaS offers the capabilities of blockchain technology to businesses but without the necessity of establishing and maintaining a dedicated blockchain framework.

 • Blockchain-Enabled Smart Locks

  Blockchain-enabled smart locks solve many security issues and can be locked or unlocked based on the state of a variable that is embedded in a smart contract.

 • Blockweave

  Blockweave is a data storage protocol that builds upon blockchain architecture.

 • Bluesky Crypto Protocol

  The Bluesky crypto protocol is a decentralized social network protocol, organized by Twitter.

 • Bollinger Band

  A tool developed by Bollinger to help in the recognition of systemic pattern recognition in prices.

 • Bonding Curve

  A bonding curve is a mathematical curve that defines the relationship between the price and the supply of a given asset.

 • Bots

  Automated software that can carry out tasks such as cryptocurrency trades.

 • Bottleneck

  A bottleneck refers to a point where capacity becomes restricted, creating congestion and slowing the overall performance.

 • Bounty

  A cryptocurrency bounty is a reward users receive for performing tasks assigned by a given blockchain or project.

 • Brave Browser

  Brave Browser

 • BRC-20

  Taking its cue from Ethereum's ERC-20, the Bitcoin blockchain's BRC-20 is an experimental token standard. Ordinals protocol supports the generation and transfer of fungible tokens.

 • Breaking

  In the world of cryptocurrencies, breaking the forward compatibility of cryptoassets is seen in hard forks of a cryptocurrency.

 • Brian Armstrong

  Brian Armstrong is the founder of Coinbase, one of the largest cryptocurrency exchanges in the United States.

 • Bridges

  A blockchain bridge allows the seamless transfer of data or tokens between two different blockchain projects.

 • Browser Extension

  A browser extension is a plugin for an internet browser that adds additional features.

 • Brute Force Attack (BFA)

  An attempt to crack a password or key through automated trial and error.

 • Bubble

  When an asset is traded at a price exceeding that asset's intrinsic value.

 • Bug Bounty

  A reward offered for the identification of vulnerabilities in software.

 • Bug Exploit

  A bug exploit is an attack that take advantage of a system's vulnerabilities.

 • Bull

  A person that is optimistic and confident that market prices will increase, this person is also known to be "bullish" about the market or price.

 • Bull Market

  A bull market in crypto and stock markets refers to a time during which the prices of assets grow dramatically. These markets act as a source of motivation for both investors and purchasers.

 • Bull Run

  A bull run (also known as a bull trend) is a period of time in the financial market during which the values of certain assets are constantly rising.

 • Bull Trap

  A bull trap occurs when a steadily declining asset appears to reverse and go upward, but soon resumes its downward trend.

 • Burn/Burned

  Cryptocurrency tokens or coins are considered “burned” when they have been purposely and permanently removed from circulation.

 • Buy The (F*******) Dip (BTD/BTFD)

  An enthusiastic exclamation by supporters of a cryptocurrency to buy while prices are at a low point.

 • Buy Wall

  A buy wall is a disproportionately large buy limit order placed on a cryptocurrency exchange.

 • Byron Phase

  Byron Phase is the first phase of Cardano that was released in September 2017.

 • Byzantine Fault Tolerance (BFT)

  Byzantine Fault Tolerance (BFT) is the property of a computer system that allows it to reach consensus regardless of the failure of some of its components.

 • Byzantine Generals’ Problem

  A situation where communication that requires consensus on a single strategy from all members within a group or party cannot be trusted or verified.

 • Byzantium Fork

  The Byzantium hard fork was geared towards making Ethereum's smart contracts suitable for usage in the commercial space and to increase the speed of the transactions with an enhancement in th

C

 • C++

  C++ is an extension of the C programming language that allows cross-platform developments and capabilities.

 • Call Options

  Call options are financial contracts that give an option buyer the right, but not the obligation, to purchase a stock, bond, commodity or other asset at a specific price.

 • Candlesticks

  A candlestick chart is a graphing technique used to show changes in price over time. Each candle provides 4 points of information opening price, closing price, high, and low. Also known as “c

 • Capital

  Capital is most commonly defined as the large sum of money you would use to invest.

 • Capital Efficiencies

  Capital efficiency is the ratio that compares the spending of a company on their growing revenue and how much they are receiving in return in the way of profits.

 • Capital Funds

  Capital funding is the money provided in the form of debt or equity to operate a company.

 • Capitulation

  Capitulation is the process of selling assets or cryptocurrencies at a significant loss because you have lost hope or belief that it will ever increase in price.

 • Casascius Coin

  A physical unit of Bitcoin that comes in the form of brass, silver or gold-plated coins.

 • Cascading Liquidations

  Cascading liquidation refers to an event where liquidations pile on top of each other, resulting in a sudden price change.

 • Cash

  Cash is the most liquid form of money: physical coins and banknotes in the most narrow sense of the term.

 • CashToken

  CashTokens are a new set of opcodes that extend the capabilities of Bitcoin Cash to support new financial primitives in the form of fungible and non-fungible tokens.

 • Casper (Ethereum)

  Casper is a project designed to implement PoS into the Ethereum network.

 • Cathie Wood

  Cathie Wood is a top stock investor and the founder of ARK Invest, a $60 billion (assets) firm that invests in cutting-edge technologies, including self-driving vehicles and genomics.

 • CeDeFi

  CeDeFi, or centralized decentralized finance, combines traditional centralized financial services with decentralized applications, merging conventional regulatory policies with modern financi

 • Censorship

  Censorship is the act of altering, suppressing, or prohibiting speech or writing that is considered detrimental to the general public.

 • Censorship Resistance

  Censorship resistance refers to the idea that no party can prevent anyone from participating in a given platform or network.

 • Central Bank

  In contemporary economies, the central bank is responsible for the formulation and transmission of monetary policy, as well as for the regulation of member banks.

 • Central Bank Digital Currency (CBDC)

  CBDCs are digital currencies issued by a central bank whose status as legal tender depends on government regulation or law.

 • Central Ledger

  A central ledger is a physical book or a computer file used to record transactions in a centralized manner.

 • Central Processing Unit (CPU)

  A central processing unit (CPU) is the part of a computer that is in charge of interpreting and executing programs and coordinating the work of all other components.

 • Centralized

  A centralized organizational structure is one in which a single node or a small number of them are in control of an entire network.

 • Centralized Exchange (CEX)

  Centralized exchanges (CEXs) are a type of cryptocurrency exchange that is operated by a company that owns it in a centralized manner.

 • Centre (Consortium)

  A member-based consortium by Coinbase and Circle to manage USD Coin (USDC).

 • Certificate of Deposit (CD)

  A certificate of deposit (CD) is a financial product allowing customers to earn an interest rate premium after making a deposit.

 • Chain Reorganization

  Chain reorganization is a process in blockchain technology that allows node operators to replace blocks and adopt new ones, in order to create new, longer chains of data.

 • Chain Split

  Chain splits are another term used to describe cryptocurrency forks — the separation of a single original coin into several independently managed projects.

 • Change

  Change — a concept relevant to cryptocurrencies that use the UTXO model — is the number of coins sent back to a user after they use their unspent outputs to initiate a transaction.

 • Change Address

  In cryptocurrencies, a change address is where the change from a transaction is temporarily stored before it is returned to the sender wallet.

 • Changpeng Zhao (CZ)

  Changpeng Zhao (CZ) is the founder of crypto exchange Binance.

 • Chargeback

  A chargeback is the return of money to the payer of a certain transaction, most commonly one that was made with a credit or debit card.

 • Chicago Mercantile Exchange (CME)

  The Chicago Mercantile Exchange (CME) is one of the largest exchanges dealing in the trading of futures and options in the United States.

 • Chunk (NEAR)

  Chunk is a fraction of each block produced as a result of sharding in the NEAR protocol.

 • Cipher

  A cipher is any algorithm that can be used to encrypt and decrypt information.

 • Ciphertext

  Ciphertext is a result of encryption that has been performed on plaintext through the usage of an algorithm

 • Circle

  Circle is the Fintech firm behind USDC.

 • Circulating Supply

  The best approximation of the number of coins that are circulating in the market and in the general public’s hands.

 • Client

  A client is software that can access and process blockchain transactions on a local computer. A common application of this is a cryptocurrency software wallet.

 • Close

  Refers to the closing price; similar to the same term used in stock trading.

 • Cloud

  Cloud servers are typically located throughout different data centers all over the world.

 • Cloud Mining

  Cryptocurrency mining with remote processing power rented from companies.

 • Co-Signer

  A person or entity that has partial control and access over a cryptocurrency wallet.

 • Code

  The action of coding is to write programming statements for a program.

 • Code Repository

  A code repository is a digital library where developers store and collaborate on their codes with ease, like a code-specific Google Drive or Dropbox.

 • Coin

  A coin can refer to a cryptocurrency that can operate independently or to a single unit of such cryptocurrency.

 • Coin Mixer

  Coin mixers allow users to mix up transactions between different cryptocurrency addresses, so they become untraceable and cannot be followed back to the initial sender or receiver.

 • Coin-Margined Trading

  Coin-margined trading is a form of trading where cryptocurrencies or any other form of digital asset serves as the base for all transaction and settlement purposes.

 • Coinbase

  In mineable cryptocurrencies, a coinbase is the number of coins that are generated from scratch and awarded to miners for mining every new block.

 • Coinbase Transaction

  The first transaction in a new block is a coinbase transaction in which the miner receives Bitcoins and mining fees.

 • Cold Storage

  Offline storage of cryptocurrencies, typically involving hardware non-custodial wallets, USBs, offline computers, or paper wallets.

 • Cold Wallet

  A cryptocurrency wallet that is in cold storage, i.e. not connected to the internet.

 • Collaborative Venture Building (CVB)

  Collaborative venture building (CVB) is a process where multiple individuals or organizations come together to create a new company or collaborate on a product.

 • Collateral

  Collateral is any asset that a lender accepts as a form of security to ensure that the borrower repays a loan.

 • Collateral Cap

  Collateral cap is a security feature designed to diversify protocol-wide lending risk away from any one asset.

 • Collateral Factor

  Collateral Factor is the maximum amount a user can borrow, represented in percentages, based on the total amount of assets supplied.

 • Collateral Margin

  The collateral margin is the percentage of the total value of the investment that the investor must contribute in their own funds, while the remaining portion is financed by the broker.

 • Collateral Tokens

  In cryptocurrency, collateral tokens are used as a risk mitigation asset when borrowing other types of crypto tokens.

 • Collateralized Debt Obligation

  A collateralized debt obligation (CDO) represents a mixture of loans and assets that are offered to big investment firms with a lot of capital.

 • Collateralized Debt Position (CDP)

  A collateralized debt position is held by locking collateral in smart contracts to generate stablecoins.

 • Collateralized Mortgage Obligation (CMO)

  A collateralized mortgage obligation (CMO) is essentially a bundle of numerous mortgages combined in a package and sold to investors.

 • Collateralized Stablecoin

  A “collateralized stablecoin” is a stablecoin that is entirely or almost entirely backed by collateral held in a reserve.

 • Commingling

  Commingling of funds is a method of combining all funds from different investors into a single investment in order to maximize the benefits.

 • Commodity Futures Trading Commission (CFTC)

  The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) is an independent federal regulatory agency responsible for regulation the U.S. derivatives market.

 • COMP Token

  The native asset of the Compound protocol.

 • Composability (DeFi)

  In DeFi, composability allows developers to combine different components of blockchain to create new applications and services.

 • Composable DeFi

  Composable DeFi refers to the interoperability between different DeFi protocols.

 • Composable Token

  A composable token is an ERC-998 token, a standard extension to any non-fungible token, adding the ability for such tokens to own other non-fungible (ERC-721) and fungible (ERC-20) tokens.

 • Concentrated Liquidity

  Concentrated liquidity refers to the ability for liquidity providers (LPs) to select a particular range along the price curve to provide liquidity.

 • Confirmation

  In cryptocurrency, a confirmation is a measure of how many blocks have actually passed since a transaction was added to a blockchain.

 • Confirmations

  A cryptocurrency transaction is considered confirmed when it is included in a block on the blockchain. Each new block after the first one is an additional confirmation for that transaction.

 • Consensus

  Consensus is achieved when all participants of the network agree on the order and content of the blocks in the blockchain.

 • Consensus Layer

  The consensus layer is the backbone of any blockchain network, performing the vital role of facilitating agreement among nodes on the true state of the blockchain.

 • Consensus Mechanism

  A consensus mechanism is an underlying technology behind the main functionalities of all blockchain technology, which makes them an essential operating feature of all cryptocurrencies.

 • ConsenSys

  ConsenSys is a blockchain technology company that offers developer tools alongside enterprise solutions.

 • Consolidation

  Consolidation in trading is when a crypto asset trades between two levels, and the market shows indecisiveness about the next move.

 • Consortium Blockchain

  A privately owned and operated blockchain where a consortium shares information not readily available to the public, while relying on the immutable and transparent properties of the chain.

 • Consumer Price Index (CPI)

  A Consumer Price Index (or CPI) is a type of index where the prices of a basket of goods and services are tracked to gain insights into market segments

 • Contract

  In traditional finance, a contract is a binding agreement between two parties. In cryptocurrencies, smart contracts execute functions on the blockchain.

 • Contract Account

  A contract account is an account that has a crypto balance and associated code.

 • Contract for Difference (CFD)

  A contract for difference (CFD) outlines a buyer’s obligation to pay any price difference that might occur due to the shifting valuation of an asset.

 • Coordinator

  In blockchain technology, a coordinator is a specialized client that allows nodes to verify the validity of their copy of the ledger against specific transactions.

 • Core Wallet

  A core crypto wallet is able to contain the entire blockchain, rather than just a piece of a blockchain.

 • Corporate Treasury

  A corporate treasury is formed to manage and control the liquidity, risk, funds, capital reserves, and other resources of a company to align with its short and long-term strategies.

 • Correction

  A correction is a pullback of an asset’s price of at least 10% to adjust for over-valuation.

 • Counter-Terrorism Financing

  Counter-terrorism financing refers to efforts to disrupt and cut off the money supply used to fund terrorist organizations and activities.

 • CPU Miner

  Since mining requires computing power, the process of generating or mining cryptocurrency using a central processing unit (CPU) is called CPU mining (or central processing unit mining).

 • Craig Wright

  Craig Wright is an Australian computer scientist associated with Bitcoin SV.

 • Credit Rating

  Credit rating is a measure that allows banks and lending institutions to predict how capable you are of repaying your debt.

 • Credit Risk

  Crest risk is the number representing the possibility that a bank or lending institution will lose money because a borrower cannot repay their loan.

 • Cross Margin

  Cross-margin mode allows traders to open multiple positions using their account balance as a common pool of collateral.

 • Cross-Border Trading

  Cross-border trading in financial markets and trade finance represents the opportunity to trade globally using a local currency.

 • Cross-Chain

  Cross-chain is a technology that enhances the interconnection between blockchain networks by allowing the exchange of information and value.

 • Cross-Chain Communication

  Cross-chain communication between blockchains allows different protocols to verify data and transactions without the intervention of a centralized third-party service.

 • Cross-chain Contract Calls

  Cross-chain contract calls allow information, cryptocurrencies or NFTs, which would otherwise be constrained to their own network, to move freely between blockchains via smart contracts.

 • Crowdfunding

  Crowdfunding enables fundraisers to collect money from a large number of people through a variety of different platforms.

 • Crowdloan

  The practice of new projects to raise funds through DOT or KSM tokens for slots on Kusama or Polkadot network.

 • Crypto Debit Card

  A crypto debit card is a type of debit card that allows its holder to pay for goods and services using cryptocurrencies.

 • Crypto Invoicing

  Crypto invoicing is the process of creating invoices for goods and services that need to be paid in cryptocurrencies.

 • Crypto Loan

  A crypto loan is a type of secured loan, similar to an auto or student loan, in which you commit to an asset as collateral in order to secure financing.

 • Crypto Winter

  Crypto winter is a period in the crypto market when prices of major coins fall dramatically from all-time highs.

 • Cryptocurrency Money Laundering

  Cryptocurrency money laundering is a method criminals use to legitimize and enshroud funds by changing fiat to digital currency and then routing it through many pathways. It is an attempt to

 • Cryptocurrency Pairs

  Exchanges utilize cryptocurrency pairs in order to facilitate the trade between different tokens.

 • Cryptographic Hash Function

  Cryptographic hash functions produce a fixed-size hash value from a variable-size transaction input.

 • Cryptography

  A field of study and practice to secure information, preventing third parties from reading information to which they are not privy.

 • Cryptojacking

  The use of another party’s computer to mine cryptocurrency without their consent.

 • Cryptology

  Cryptology is the scientific study of cryptography as well as cryptanalysis.

 • CryptoPunks

  A collection of Ethereum-based non-fungible tokens.

 • Currency

  Currency is a medium of exchange that defines value.

 • Currency Crisis

  A currency crisis is termed as a financial emergency in which a country's fiat currency loses value, and investors become cautious of retaining/investing in that country's assets.

 • Curve AMO

  Curve is a software that uses multiple cryptocurrencies to operate an automated market maker (AMM) service focused on stablecoins (cryptocurrencies programmed to mimic other assets).

 • Custodial

  Custodial cryptocurrency businesses are the ones that are in possession of their customers’ funds for the duration of the use of their services.

 • Custodian

  A custodian is responsible for safely holding assets for an institution or individual for a variety of purposes.

 • Custody

  Custody is a financial institution's legal capacity to keep and preserve financial assets for its clients to avoid asset theft or loss.

 • Cypherpunk

  The cypherpunk movement promotes the use of cryptography and other privacy-focused technologies to advance social and political progress.

D

 • Daedalus Wallet

  Daedalus Wallet is a multi-platform, open-source, hierarchical-deterministic wallet that lets you generate an endless number of keys from a single seed.

 • DAO Summoning

  DAO summoning is the act of creating or forming a DAO.

 • Dark Web

  A portion of the internet existing on darknets not indexed by search engines, that can only be accessed with specific software, configurations or authorizations.

 • Darknodes

  RenVM is driven by Darknodes, a decentralized network of computers. In exchange for compensation, they offer their computing power and storage space to everyone with certain conditions.

 • Data Privacy

  Data privacy refers to the area of data protection and security that is responsible for the handling of sensitive data.

 • Data Scraping

  Data scraping or web scraping is the process of extracting information from a website into a spreadsheet or a local file on your computer or database.

 • Data Validation

  Data validation is the process of clarifying the accuracy, integrity and quality of a set of data before it is used.

 • Date of Launch

  A term used for when ICOs will put up their tokens for sale.

 • Day Trading

  Day trading is the practice of frequently buying and selling assets in order to make a profit on intraday changes in their price.

 • Dead Cat Bounce

  A temporary recovery in prices after a prolonged decrease.

 • Dead Coin

  A cryptocurrency that is no longer in existence.

 • Death Cross

  A death cross is a bearish technical trading indicator that occurs when the 50-day moving average falls below the 200-day moving average, indicating a big sell-off.

 • Decentralization Maximalism

  Decentralization maximalism refers to the belief that decentralization is the best approach and lifestyle to such a degree that any form of regulation does not need to exist.

 • Decentralization Ratio

  The Decentralization Ratio (DR) is the ratio of collateral value that is decentralized over the total stablecoin supply backed for those assets.

 • Decentralized

  Decentralization refers to the property of a system in which nodes or actors work in concert in a distributed fashion to achieve a common goal.

 • Decentralized API (dAPI)

  API services that are intrinsically interoperable with blockchain technology are known as decentralized application programming interfaces (dAPIs). This is an invention of the API3 protocol.

 • Decentralized Applications (DApps)

  A type of application that runs on a decentralized network, avoiding a single point of failure.

 • Decentralized Autonomous Initial Coin Offerings (DAICO)

  A method for decentralized funding of projects that introduces a form of governance in the ICO process, allowing backers to vote for the return of their funds if certain conditions are met.

 • Decentralized Autonomous Organizations (DAO)

  A decentralized autonomous organization (DAO) is founded upon and governed by a set of computer-defined rules and blockchain-based smart contracts.

 • Decentralized Currency

  Decentralized currency refers to bank-free methods of transferring wealth or ownership of any other commodity without needing a third party.

 • Decentralized Database

  A decentralized database is a modern-day storage solution that combines decentralized technologies with cutting-edge computing to randomly store data and files across multiple nodes, deliveri

 • Decentralized Exchange (DEX)

  A peer-to-peer exchange allowing users to trade cryptocurrency without the need for an intermediary.

 • Decentralized Governance

  Decentralized governance refers to the procedures through which a platform's disintermediated, equitable management is carried out for blockchain networks and dApps.

 • Decentralized Identifier (DID)

  A decentralized identifier, or DID, refers to an ID that can be issued by an autonomous, independent, and decentralized platform that acts as a proof of ownership of digital identity.

 • Decentralized Marketplace

  A decentralized marketplace, built on blockchain technology, allows traders or investors to trade with each other while eliminating middlemen. They are available globally and require no inter

 • Decentralized Network

  A decentralized network is a collection of interconnected but distinct elements that interact with one another without the need for a centralized power or server.

 • Decentralized Order Book

  A decentralized order book is a trading mechanism where buy and sell orders are matched through a distributed network of nodes.

 • Decentralized Payment Network

  A decentralized payment network refers to a system where users, customers and vendors can exchange money without having to trust any third party to keep the network secure and operational.

 • Decentralized Social Media

  Decentralized social media is a social media platform that is based on blockchain.

 • Decentralized Stablecoin

  Decentralized stablecoins are fully transparent, non-custodial with no or partial third-party control.

 • Decryption

  The process of transforming encrypted data back into a format that is readable by a user or machine.

 • Deep Web

  The "deep web" is the part of the internet that is hidden from regular search engines.

 • DeFi

  A movement encouraging alternatives to traditional, centralized forms of financial services.

 • DeFi Aggregator

  A DeFi aggregator brings together trades across various DeFi platforms into one place.

 • DeFi Degens

  DeFi degenerates. A subculture associated with a disreputable corner of decentralized finance known for pump and dump schemes.

 • Deflation

  A decline in the general level of prices for goods and services in an economy.

 • Delayed Proof of Work (dPoW)

  Delayed Proof of Work (dPoW) is a second-layer consensus security mechanism, designed to protect blockchains from 51% attacks threatening the integrity of the network.

 • Delegated Proof-of-Stake (dPOS)

  An alternative to the Proof-of-Stake and Proof-of-Work consensus algorithms.

 • Delisting

  The process of removing an asset/stock/cryptocurrency from a trading exchange is called delisting.

 • Demurrage

  Demurrage is a fee charged for using an asset beyond a certain time period.

 • Denial-of-Service (DoS) Attack

  A denial-of-service attack aims to temporarily make a computer or network service unavailable to its intended users.

 • Depth Chart

  A graph that plots the requests to buy (bids) and the requests to sell (asks) on a chart, based on limit orders. The chart shows the point at which the market is most likely to accept a trans

 • Derivative

  A financial instrument deriving its value from the value of an underlying asset.

 • Derivatives Market

  A public market for derivatives, instruments such as futures contracts or options, which are derived from other forms of cryptocurrency assets.

 • Desktop Wallet

  A desktop wallet is a type of software wallet that is usually non-custodial.

 • Deterministic Wallet

  A type of cryptocurrency wallet in which keys and addresses are created from a single seed.

 • Dex Aggregator

  DEX aggregators are a relatively new type of blockchain-based service that allow cryptocurrency traders to benefit from a large variety of financial tools in a single interface, often providi

 • Dharma Protocol

  An open-source stack for building debt markets on Ethereum.

 • Diamond Hands

  Diamond Hands is a popular term on social media platforms. It refers to people who hold their coins even if their portfolio drops in value by more than 20%.

 • Difficulty

  A measure of how hard it is to validate a new block on a blockchain.

 • Digital

  Digital technologies are these electronic tools that have the ability to generate, store or even process data.

 • Digital Art

  Digital art is art and media that is made by using digital technology.

 • Digital Asset Custodian

  A digital asset custodian is responsible to look after digital assets on behalf of an investor or client.

 • Digital Asset Ecosystem

  Digital asset ecosystem is a term that defines everything involved in the crypto space. From NFTs to futures, this terms sums up all the facilities offered and elements associated with the cr

 • Digital Barter Economy

  Eliminating the inherent weaknesses of the traditional barter economy, a digital barter economy makes it easier to trade both physical and virtual items anywhere in the world.

 • Digital Commodity

  A commodity that exists digitally, as opposed to in “meatspace.”

 • Digital Currency

  A currency that exists only in digital form, as opposed to traditional physical currencies.

 • Digital Dollar

  The term "digital dollar" refers to a possible digital currency issued by the US central bank (CBDC).

 • Digital Identity

  Information used by a person or entity to identify themselves to a computer or network.

 • Digital Signature

  A method for proving the authenticity of a digital communication.

 • Digital Signature Algorithm (DSA)

  Digital Signature Algorithm (DSA) is a signature algorithm, not an encryption algorithm, and uses public-key cryptography to generate digital signatures.

 • Dildo

  No, not that. The red or green “candles,” or vertical lines, on graphs showing cryptocurrency market data.

 • Dip

  A dip is when markets experience a short or protracted downturn.

 • Directed Acyclic Graph (DAG)

  A way of structuring data, often used for data modelling, and increasingly as a consensus tool in cryptocurrencies.

 • Discord

  Discord is a web-based communication tool or application primarily built to enable communication between gamers.

 • Distributed Consensus

  Collective agreement reached among nodes in a network.

 • Distributed Denial of Service (DDoS) Attack

  An attempt by a bad actor to disrupt the operation of an application, server or network by flooding it with traffic.

 • Distributed Ledger

  Distributed ledgers are ledgers in which data is stored across a network of decentralized nodes.

 • Distributed Ledger Technology (DLT)

  A database that is shared by multiple participants, in multiple places. The basis for blockchains.

 • Distributed Network

  A network in which the data and applications are dependent on multiple sources, as opposed to one location.

 • Distribution Phase

  The distribution phase is the opposite of the accumulation phase. In this phase, the market moves sideways and is range-bound after experiencing an extended uptrend.

 • Diversification

  Diversification is a risk-management strategy that mixes a wide variety of investments within a portfolio.

 • Diversified Proof of Stake

  Diversified Proof of Stake is a variation of the popular PoS consensus mechanism that allows multiple assets to be staked on a single blockchain.

 • Documentation

  Documentation is a part of token economies that stores all the details of an asset on the blockchain.

 • Dolphin

  Someone with a moderate holding of cryptocurrency.

 • Dominance

  A measure of Bitcoin's value in the context of the larger cryptocurrency market.

 • Dorian Nakamoto

  Dorian Nakamoto is a Japanese-American physicist who some believe to be Satoshi Nakamoto.

 • DotSama

  DotSama is a new piece of crypto slang, used to describe the Kusama and Polkadot ecosystems in just one word.

 • Double Spend Attack

  A double-spend attack is a practice in the world of digital currencies where a user gains the ability to spend the same cryptocurrency more than once.

 • Double Spending

  The potential for a digital currency to be spent twice.

 • dPoSec (Distributed Proof of Security)

  dPoSec (Distributed Proof of Security) is a consensus mechanism designed to ensure that the blockchain network continues to operate even if a third of the nodes are compromised.

 • Drawdown

  The maximum reduction in value from the peak value for an investment or fund that has occurred over a period of time.

 • DRC-20

  DRC-20 is a token standard on the Dogecoin network that allows developers and users to create fungible assets within Dogecoin's ecosystem. It is similar to ERC-20 on Ethereum.

 • Drivechain

  Drivechain is a Bitcoin improvement proposal that aims to scale Bitcoin and add new features using sidechains.

 • Dual Governance

  Dual governance is a decision-making mechanism in DAOs where two distinct parties are involved in running the organization rather than one larger body.

 • Dual-Token Economy/Model (Two-Token Economy)

  In the world of blockchain, a dual-token economy or model means a project with two tokens, one of which is used for utility inside the network and the other one as security to raise funds for

 • Dump

  A sudden sell-off of digital assets.

 • Dumping

  A collective market sell-off that occurs when large quantities of a particular cryptocurrency are sold in a short period of time.

 • Dust Transactions

  Miniscule amounts of Bitcoin in a wallet — with a value that would be outweighed by the cost of a transaction fee.

 • Dusting Attack

  An attack that aims to uncover the identity of a wallet’s owner, information that can subsequently be used in phishing scams.

 • DYCO (Dynamic Coin Offering)

  DYCO (dynamic coin offering) is a new crowdfunding model developed by DAO Maker that employs utility tokens that are backed by USD.

 • DYOR

  The acronym of Do Your Own Research — encouraging investors to complete due diligence into a project before investing.

E

 • E-Signature

  An electronic signature, or e-signature, is any electronic mark (sign, sound, symbol, etc.) used in place of a physical signature in signing a document or contract.

 • Economic Utility

  Economic utility is a term in economics that refers to the total satisfaction that a person can derive from consuming a good or service.

 • Edge Nodes

  In computer science, an edge node is a computer that serves as an end-user gateway to form a connection with other nodes.

 • Effective Proof-of-Stake

  Effective Proof-of-Stake is Harmony’s version of the Proof-of-Stake consensus mechanism that aims for both security and decentralization.

 • EIP-1559

  EIP-1559 is an upgrade to the Ethereum network that simplified the fee market mechanism.

 • Electrum Wallet

  A Bitcoin wallet for Windows, macOS and Linux with a simple interface.

 • ELI5

  Short for “explain like I’m five” — a plea for simplicity when crypto concepts are being explained.

 • Elliott Waves

  The Elliott Wave Theory is an essential tool for many stock and crypto market traders.

 • EMA (Exponential Moving Average)

  Exponential moving average (EMA) is a technical indicator that highlights the recent price changes and data points of an asset/stock/cryptocurrency while keeping the older chart observations

 • Email Spoofing

  Email spoofing is a technique that is used in order to trick users into thinking that a message actually came from a different person.

 • Emission

  The speed at which new coins are produced and released.

 • Encryption

  Encryption is a method through which information can be made into code.

 • Enterprise Blockchain

  Enterprise blockchain is the use of distributed ledger technology for non-speculative business purposes. Tailored for the needs of enterprises, these chains may be private or public.

 • Enterprise Ethereum Alliance (EEA)

  A group of organizations and companies working together to further develop the Ethereum network.

 • Epoch

  One entire run of the training dataset through the algorithm is referred to as an epoch in machine learning.

 • Equity

  Equity is the funds that would be returned to a company's shareholders if all of the company's assets were dissolved and all debts were paid off in the event of liquidation.

 • Erasure Coding

  Erasure coding is a method of storing data at multiple locations after doing its segmentation, expansion, and encoding with redundant information.

 • ERC 7512

  ERC-7512 aims to standardize how audit reports are represented directly on Ethereum's blockchain.

 • ERC-1155

  ERC-1155 digital token standard was created by Enjin and offers more security in comparison to older token standards.

 • ERC-20

  Tokens designed and used solely on the Ethereum platform.

 • ERC-223

  ERC-223 is an Ethereum token standard that is powered by smart contracts that enable users to securely transfer tokens to a digital wallet.

 • ERC-721

  A token standard for non-fungible Ethereum tokens.

 • ERC-777

  ERC-777 is a tradable token standard spun out from ERC-20 to enable a new way to engage with a token contract while staying backward compatible.

 • ERC-827

  ERC-827 is an ETH token standard that addresses the existing limitations of ERC 20 when it comes to the implementation of calls in transfers and approvals in particular.

 • ERC-884

  ERC-884 facilitates the creation of tradable ERC-20 tokens, each of which symbolizes a numberless share issued by a Delaware corporation.

 • ERC-948

  ERC-948 is a new Ethereum token protocol that is designed to connect subscription businesses with customers and allows for subscription-based transactions.

 • Escrow

  A financial instrument where assets or cash are held by a third party while a buyer and a seller complete a deal.

 • Esports

  Electronic sports, commonly known as e-sports, is a term used for digital gaming competition, in which players battle against each other in an individual or team-based format often in a compe

 • ETH/BTC

  ETH/BTC is a popular cryptocurrency trading pair that denominates the price of Ethereum in Bitcoin.

 • Ethash

  Ethash is the algorithm utilized for the proof of work mining Ethereum and ETH-based cryptocurrencies.

 • Ether

  The form of payment used in the operation of the distribution application platform, Ethereum.

 • Ethereum Difficulty

  In the context of blockchain, difficulty refers to the level of complexity in finding a valid block and adding it to the blockchain.

 • Ethereum Improvement Proposal (EIP)

  Ethereum Improvement Proposals (EIPs) describe standards for the Ethereum platform, including core protocol specifications, client APIs, and contract standards.

 • Ethereum Request For Comment (ERC)

  Ethereum Request for Comment (ERC) is the protocol to introduce new improvements to the network by developers.

 • Ethereum Transaction

  Ethereum transaction are cryptographically signed instructions to initiate a transaction to update the state of the Ethereum network.

 • Ethereum Virtual Machine (EVM)

  A Turing-complete virtual machine that enables execution of code exactly as intended; it is the runtime environment for every smart contract.

 • Event Triggers

  When a transaction is mined, smart contracts can emit events and write logs to the blockchain which the frontend can then process.

 • Exchange

  Businesses that allow customers to trade cryptocurrencies for fiat money or other cryptocurrencies.

 • Exchange Traded Fund (ETF)

  A security that tracks a basket of assets such as stocks, bonds, and cryptocurrencies but can be traded like a single stock.

 • Exit Scam

  An exit scam is a trick where projects disappear (or shut down) after accumulating investors’ money.

F

 • Fakeout

  A fakeout is a sudden and temporary move in a market that tricks traders into thinking that a trend is emerging when, in fact, it is not.

 • Falling Knife

  A falling knife refers to the price dive of an asset and denotes a downward momentum of the financial market.

 • Falling Wedge

  Falling wedges, also known as descending wedges, have a distinct downward slope and a bullish bias in comparison to symmetrical triangles, which have no discernible slope and no bias.

 • Fan Token

  A fan token is a cryptocurrency issued by a specific sports team and allows its holders to participate in the governing activities and attain exclusive rewards & discounts.

 • FATF Travel Rule

  The FATF Travel Rule requires virtual asset service providers to regulate information sharing for certain large transactions.

 • Faucet

  A cryptocurrency reward system usually on a website or app, that rewards users for completing certain tasks.

 • Fee Tiers

  Fee tiers refer to the fee structure that determines the amount charged when investors deposit or withdraw money and execute trades on a crypto exchange.

 • Fiat

  Fiat currency is “legal tender” backed by a central government, such as the Federal Reserve, with its own banking system, such as fractional reserve banking.

 • Fiat On-Ramp

  A fiat-on ramp is a way to get cryptocurrency from fiat, or regular money.

 • Fiat-Pegged Cryptocurrency

  A coin, token or asset issued on a blockchain that is linked to a government or bank-issued currency.

 • Fibonacci Retracement Level

  The Fibonacci retracement method uses a set of key numbers called Fibonacci ratios to identify the support and resistance levels of an asset/stock/cryptocurrency.

 • Field Programmable Gate Array

  Field Programmable Gate Array is an integrated circuit that allows customers or designers to reconfigure as per requirement after the manufacturing process.

 • Financial Action Task Force (FATF)

  The FATF is a global organization that sets global standards to combat money laundering and terrorist financing (AML/CFT).

 • Financial Crime Enforcement Network (FinCEN)

  The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) is a federal regulatory bureau of the United States Treasury.

 • Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC)

  The Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) of Canada is the nation’s financial intelligence agency.

 • First In, First Out

  First in, First Out (FIFO) is an inventory method used to specify your cost-basis when calculating your taxes.

 • First-Mover Advantage (FMA)

  First-Mover Advantage (FMA) refers to a company/organization that launches a breakthrough product or service in the market to gain an advantage over its competitors.

 • Fish

  Someone who has a small crypto investment.

 • Flash Crash

  A flash crash is a market condition where an asset’s price falls very rapidly within a very brief time interval.

 • Flash Loan

  A flash loan is a transaction in which a specific quantity of liquidity is borrowed and repaid in the same transaction or block.

 • Flash Loan Attack

  Flash loan attacks are when malicious actors exploit a smart contract.

 • Flash Loans

  Flash loans are a type of uncollateralized lending used in decentralized finance (DeFi).

 • Flashbots

  Flashbots was launched as an independent research and development organization with an aim to lessen the adverse effects of the Maximal Extractable Value (MEV) extraction.

 • Flatcoin

  Flatcoins are cryptocurrencies whose value is pegged to the cost of living, rather than fiat or commodity.

 • Flippening

  A hypothetical scenario where Ethereum's market cap overtakes Bitcoin's.

 • Flipping

  An investment strategy where you buy something with the goal of reselling for a profit later, usually in a short period of time.

 • FOMO

  An acronym that stands for "Fear of Missing Out."

 • Fork (Blockchain)

  Forks, or chain splits, create an alternate version of the blockchain, leaving two blockchains to run simultaneously.

 • Fork (Software)

  When an entirely new program has been developed from source code, taken from an open source software.

 • Fork Choice Rule

  The fork choice rule is a mechanism in Ethereum that allows nodes to agree on a canonical chain when the network splits into competing forks.

 • Fractional Stablecoins

  A fractional stablecoin is one that is backed in two ways: collaterally-backed and algorithmically modified.

 • Fraud Proof

  A fraud proof is a technological method that functions as a bond in a decentralized environment that uses Optimistic Rollups (ORs)

 • Front Running

  Front running is when you place a transaction in a queue when you have knowledge of a future transaction.

 • FUD [2021]

  An acronym that stands for “Fear, Uncertainty and Doubt.” It is a strategy to influence perception of certain cryptocurrencies or the cryptocurrency market in general by spreading negative, m

 • FUDster

  Someone that is spreading FUD.

 • Full Node

  Nodes that download a blockchain’s entire history in order to observe and enforce its rules.

 • Fully Diluted Value (FDV)

  FDV is the total worth or market cap of a cryptocurrency if the entire supply of tokens were in circulation.

 • Fully Homomorphic Encryption

  Fully homomorphic encryption is a type of scheme where one can perform arbitrary computations on encrypted data.

 • Fundamental Analysis (FA)

  Fundamental analysis is a method of evaluating the underlying economic and financial factors that affect the value of an asset.

 • Funding Payments

  Funding payments are periodic payments between traders. These are designed to reduce the discrepancy between the perpetual market price and the spot market price.

 • Fungible

  In cryptocurrency, fungibility is when a coin or token can be replaced by any other identical coin or token.

 • Fusion Rollups

  Fusion rollups are a blockchain scalability solution that combines the best of other L2 approaches such as Appchains and Shared Rollups.

 • Futo

  Futo is an organization that develops and invests in decentralized technologies and companies.

 • Futures

  A futures contract is a standardized legal agreement to buy or sell a particular commodity or asset at a predetermined price at a specified time in the future.

G

 • Gains

  Gains refer to an increase in value or profit.

 • Game Channels

  Game channels are the newest technological advancement in the world of blockchain gaming, as they enable fast gameplay by removing the wait time for block confirmations.

 • Game Theory

  Game theory is a way of creating a simplified interactive environment (a ‘game’) that allows researchers to model how people and entities will respond to certain actions.

 • GameFi

  GameFi, better known as play-to-earn (P2E) games, is a rather new term in the field of both gaming and cryptocurrency industries. It references games that are designed with economic and finan

 • Gas

  A term used on the Ethereum platform that refers to a unit of measuring the computational effort of conducting transactions or smart contracts, or launch DApps in the Ethereum network. It is

 • Gas Limit

  A term used on the Ethereum platform that refers to the maximum amount of gas the user is willing to spend on a transaction.

 • Gas Price

  A term used on the Ethereum platform that refers to the price you are willing to pay for a transaction.

 • Gas Station Networks (GSN)

  Gas Station Networks (GSN) allows you to build decentralized applications (dApps) which provide payment for transactions, so users do not need to hold Ether or ETH to pay for gas.

 • Gavin Wood

  Gavin Wood is the co-founder of Parity Technologies, and one of the founders of Ethereum.

 • Gems

  Gem is a term for relatively unknown low-cap coins that have immense potential or are grossly undervalued.

 • Genesis Block

  The first block of data that is processed and validated to form a new blockchain, often referred to as block 0 or block 1.

 • Geotagged NFT

  Geotagged non-fungible tokens (NFT) feature 3D versions of the street art alongside the corresponding geo-location. They allows art aficionados to own both the virtual and physical artwork wi

 • Geth

  Geth, short for Go Ethereum, is a command-line interface that allows developers to run full Ethereum nodes, mine the cryptocurrency and execute smart contracts.

 • GitHub

  GitHub is one of the most popular code hosting platforms, allowing developers to collaborate on various projects.

 • Goguen Phase

  The Goguen phase of Cardano allows the development of smart contracts and DApps.

 • Gold-Backed Cryptocurrency

  A coin or token issued that represents a value of gold; for example, one physical gram of gold equals one coin.

 • Golden Cross

  Golden cross is a bullish technical trading indicator that signals an imminent price rise of the asset/stock/cryptocurrency.

 • Google Authenticator

  Google Authenticator is a software-based verification system that generates unique one-time codes that are time-based on your mobile phone.

 • Governance

  In the world of cryptocurrencies, governance is defined as the people or organizations that have decision-making powers regarding the project.

 • Governance Token

  A governance token is a token that can be used to vote on decisions that influence an ecosystem.

 • GPG Encryption

  GNU Privacy Guard (GPG) is a popular OpenPGP (Pretty Good Privacy) implementation. It is an open-source alternative to PGP that encrypts and signs communications and data securely.

 • Graphical Processing Unit (GPU)

  More commonly known as a graphics card, it is a computer chip that creates 3D images on computers, but has turned out to be efficient for mining cryptocurrencies.

 • Gray Swan Event

  Gray swan is a significant event whose occurrence could be predicted, but the likelihood is low.

 • Greater Fool Theory

  The greater fool theory was first discussed by professor Burton Malkiel. It suggests that there is always a “greater fool” that you can sell an overvalued asset to.

 • Green Candle

  A green candle is an indication of the price closing higher than the opening price.

 • Group Mining

  As opposed to solo mining, group mining is when multiple people mine together.

 • Gwei

  The denomination used in defining the cost of gas in transactions involving Ether.

H

 • Hacking

  Hacking is the process of using a computer to manipulate another computer or computer system in an unauthorized fashion.

 • Hal Finney

  Hal Finney was a cryptographer and programmer who pioneered Bitcoin’s development and worked with Satoshi Nakamoto.

 • Hard Cap

  A hard cap is the absolute maximum supply of a digital asset.

 • Hard Fork (Blockchain)

  A type of protocol change that validates all previously invalid transactions, and invalidates all previously valid transactions.

 • Hard Fork Combinator

  A hard fork combinator (first designed by IOHK) is a tool to combine protocols specifically on the Cardano blockchain after a hard fork has occurred.

 • Hard Peg

  A hard peg is an exchange rate policy, where a currency is set at a fixed rate against another currency.

 • Hardware Security Module

  A hardware security module is a type of computing device that secures digital keys and encrypts data.

 • Hardware Wallet

  A hardware wallet is a wallet for cryptocurrencies that usually resemble a USB stick.

 • Hash

  A hash is the output result of a hashing algorithm, which creates a unique, fixed-length string to encrypt and secure a certain selection of arbitrary data.

 • Hash Function

  Any function used to map data of arbitrary size to data of a fixed size. *see Cryptographic Hash Function.

 • Hash Power / Hash Rate

  A unit of measurement for the amount of computing power being consumed by the network to continuously operate.

 • Hashed Timelock Contract (HTLC)

  A hashed timelock contract (HTLC) is an agreement between two parties that requires no trust between two users by offering special features to reduce risk.

 • Hashgraph Consensus Mechanism

  The hashgraph consensus is an advanced and up-to-date version of the technology that enables consensus mechanisms.

 • Haskell Programming Language

  The Haskell programming language is a standardized, general-purpose, statically-typed, purely functional programming language that came into existence in 1990.

 • Hedge Contract

  A hedge contract is a form of insurance that investors use to hedge against the risk of financial loss. Typically, a hedge is designed to protect against price fluctuations in the market.

 • Hedge Fund

  A hedge fund is pooled investment fund that employs a number of investment strategies in a variety of liquid asset classes.

 • Hierarchical Deterministic Wallet (HD Wallet)

  A wallet that uses Hierarchical Deterministic (HD) protocol to support the generation of crypto-wallets from a single master seed using 12 mnemonic phrases. *see Deterministic Wallet.

 • Higher High

  A higher high is when the price of a cryptocurrency closes higher than the previous day, which itself closed at a high.

 • Higher Low

  A higher low is when the price of a cryptocurrency closes at a level that is higher than the close of the previous day.

 • HODL

  A type of passive investment strategy where you hold an investment for a long period of time, regardless of any changes in the price or markets.

 • Honeyminer

  Honeyminer is a cryptocurrency mining app available for download on multiple devices.

 • Honeypot

  A honeypot is a scam used in the crypto industry to trap victims and steal their assets or sensitive information.

 • Hostage Byte Attack

  A Hostage Byte Attack is a distributed denial of service (DDoS) attack against a user that stored its data on a malicious storage node and is asked to pay ransom to retrieve its data.

 • Hosted Wallet

  A wallet managed by a third-party service.

 • Hot Storage

  The online storage of private keys allowing for quicker access to cryptocurrencies. *see Cold Storage.

 • Hot Wallet

  A cryptocurrency wallet that is connected to the internet for hot storage of cryptoassets.

 • Howey Test

  A test used to determine whether or not an asset is a security.

 • Human-Readable Names

  In computer programming, human-readable refers to making information able to be read naturally by humans and stands in opposition to machine-readable format - i.e binary.

 • Huobi BTC (HBTC)

  Launched by Huobi, Huobi BTC or HBTC is a standard ERC-20 token pegged to BTC on a 1:1 ratio.

 • Hybrid PoW/PoS

  A hybrid PoW/PoS allows for both proof-of-stake and proof-of-work as consensus distribution algorithms on the network. This approach aims to bring together the security of PoW consensus and t

 • Hydra (Cardano)

  Hydra is a layer-two scaling solution for the Cardano blockchain that aims to increase the transaction processing capacity of the network by allowing multiple heads or channels.

 • Hyperinflation

  Hyperinflation is defined as unrestricted growth in prices for goods and services in an economy. It happens when resources become limited, such as gas or food.

 • Hyperledger (Hyperledger Foundation)

  Hyperledger is an umbrella project of open source blockchains and blockchain-related tools started by the Linux Foundation in 2015 to support the collaborative development of blockchain-based

I

 • Immutable

  A property that defines the inability to be changed, especially over time.

 • Impermanent Loss

  Impermanent loss is when a liquidity provider has a temporary loss of funds because of volatility in a trading pair.

 • In-the-Money / Out-of-the-Money

  In-the-money and out-of-the-money are options trading mechanisms that allow investors to benefit from additional tools to work with the market.

 • Infinite Approval

  Pre-approving smart contracts to enable the platform to spend any amount of your coins.

 • Infinite Mint Attack

  An infinite mint attack occurs when an unwanted entity or hacker mints an absurd ("infinite") amount of tokens within a protocol.

 • Inflation

  A general increase in prices and fall in the purchasing value of money.

 • Initial Bounty Offering (IBO)

  A novel way of launching a project that focuses on people contributing skills to a platform rather than money.

 • Initial Coin Offering (ICO)

  Short for Initial Coin Offering, an ICO is a type of crowdfunding, or crowdsale, using cryptocurrencies as a means of raising capital for early-stage companies.

 • Initial Dex Offering (IDO)

  An initial dex offering (IDX) is an alternative to an initial coin offering (ICO).

 • Initial Exchange Offering

  A type of crowdfunding where crypto start-ups generate capital by listing through an exchange.

 • Initial Farm Offering (IFO)

  Initial Farm Offering (IFO) helps DeFi projects raise capital through the farming feature offered by decentralized exchanges.

 • Initial Game Offering (IGO)

  Initial game offerings (IGOs) provide individuals with an opportunity to invest in gaming projects at an early stage that have the potential to offer huge returns after their launch.

 • Initial NFT Offering (INO)

  A crypto crowdfunding solution where projects can raise funds by listing a set of NFTs via a launchpad.

 • Initial Public Offering (IPO)

  An initial public offering (IPO) is the process of a company offering shares for purchase on the stock market for the first time.

 • Initial Stake Pool Offering (ISPO)

  The Initial Stake Pool Offering (ISPO) is a comparatively new crypto fundraising method exclusive to the Cardano ecosystem.

 • Initial Token Offering (ITO)

  ITOs are similar to initial coin offerings — but have more of a focus on offering tokens with intrinsic utility in the form of software or usage in an ecosystem.

 • Input-Output Hong Kong (IOHK)

  Now Input-Output Global, Input-Output Hong Kong (IOHK) was launched in 2015 by Charles Hoskinson to provide a blockchain infrastructure to research & engineering companies.

 • Insider Trading

  Insider trading happens when someone purchases or sells stocks while possessing private, material information about that stock.

 • Instamine

  When a large portion of a coin’s total supply is distributed to investors shortly after launch.

 • Instant Settlement Network Layer

  Instant settlement network allows participants to exchange digital assets in real-time from anywhere in the world.

 • Institutional Investor

  An Institutional Investor is an organization or a legal entity that trades in the market on behalf of its clients that may be retail investors.

 • Insurance Fund

  An exchange insurance fund is used to cover any unexpected losses from leveraged trading. This fund is used to prevent traders from bankruptcy in the event of liquidations.

 • Integrated Development Environment (IDE)

  An integrated development environment (IDE) is a type of software that helps you develop apps by merging many development tools into a single graphical user interface (GUI).

 • Intellectual Property (IP)

  Intellectual property (IP) is a type of property that can be legally protected from being copied or sold.

 • Inter-Blockchain Communication (IBC)

  Inter-Blockchain Communication (IBC) is a communication protocol that allows different blockchains to relay messages to each other.

 • Intercontinental Exchange (ICE)

  The Intercontinental Exchange (ICE) is an American company founded in 2000 to purchase and operate global exchanges and clearing houses.

 • Interest Rates

  A time-dependent charge or return made in proportion to the amount of money deposited, borrowed or lent.

 • Intermediary/Middleman

  A person or entity that acts as the go-between different parties to bring about agreements or carry out directives.

 • Internal Transaction

  An internal transaction, also known as a "message," is a byproduct of an EOA interaction with a contract address that results in Ether being transferred.

 • Internet Layer

  Internet layer is the third layer in the TCP/IP model and is responsible for the transportation of network packets.

 • Internet Memes

  A meme is an image, a video, or a piece of text that is copied and spread rapidly by internet users. They are typically humorous but can also be critical as well.

 • Internet of Things

  Internet of Things (IoT) is a global interconnected network of devices, sensors and software that can collect and exchange data with each other in real-time over the Internet.

 • Internet Service Provider (ISP)

  Internet Service Providers (ISPs) are commercial entities that provide end-users with access to the internet.

 • Interoperability

  Blockchain interoperability, or cross-chain interoperability, is the ability to see and share information across multiple blockchains.

 • InterPlanetary File System (IPFS)

  The InterPlatery File System is a peer-to-peer, distributed system for storing and accessing files, as well as websites and applications, which relies on content addressing rather than locati

 • Intrinsic Value

  The intrinsic value of an asset depicts the asset’s actual worth based on a complex financial calculation rather than its current price.

 • Invest

  Investing is when you put money in a financial scheme with the intent of making a gain.

 • Investment Vehicles (Crypto-tied)

  Investment vehicles are the assets (classes) in which investors put their money with hopes to increase the value of their portfolio in the future.

 • IOU

  An IOU, acronym for “I owe you,” is a document stating that one party owes a debt to another party.

 • IP Address

  IP addresses are unique numeric addresses assigned to devices connected to the internet or a local network.

 • Isolated Margin

  Isolated margin mode allows users to isolate the margin that their position uses so they can limit their potential liability to that initial margin set.

J

 • Jager

  The smallest denomination of Binance Coin (BNB) is called Jager.

 • Java

  Java is a general-purpose, class-based as well as object-oriented programming language.

 • JavaScript

  JavaScript is a powerful, dynamic, lightweight, and advanced programming language. It is mostly used in web-based applications.

 • JOMO

  Joy of missing out (JOMO) is the opposite of having a fear of missing out (FOMO.)

K

 • Keylogger

  A keylogger or keystroke logging software is a spying tool often used by hackers to record keystrokes made by users.

 • Kimchi Premium

  Kimchi premium is a phenomenon occurring in South Korean crypto exchanges, making valuations appear higher than on other international exchanges.

 • Klinger Oscillator

  The Klinger volume oscillator is a volume-based technical indicator that compares volume to price to forecast price reversals in the financial markets.

 • Know Your Customer (KYC)

  Short for Know Your Customer, these are checks that crypto exchanges and trading platforms must complete to verify the identity of their customers.

L

 • Lachesis

  The consensus mechanism of Fantom blockchain.

 • Lambo

  Slang for the type of car that many crypto enthusiasts aspire to buy when their digital assets “moon” — or rise in value substantially.

 • Large Cap

  Well-established projects and organizations having a market capitalization of $10 billion or above are called large cap or big cap projects/organizations.

 • Laser Eyes

  Laser eyes is a viral Twitter meme that is used by Bitcoiners who attempt to push the price of BTC to its new all-time highs.

 • Law of Accelerating Returns

  The Law of Accelerating Returns is a hypothesis by Ray Kurzweil based on the observations that technologies (or any evolutionary system) tend to progress in an exponential fashion.

 • Layer 0

  Layer 0 is a network framework running beneath the blockchain. It is made up of protocols, connections, hardware, miners, and more that forms the foundation of the blockchain ecosystem.

 • Layer 2

  Layer 2 is the name given to a scaling solution that enables high throughput of transactions whilst fully inheriting the security of the underlying blockchain that it is built on. 

 • Layer-1 Blockchain

  A layer-1 blockchain is a set of solutions that improve the base protocol itself

 • Leased Proof of Stake (LPoS)

  Leased Proof of Stake (LPoS) is a consensus mechanism that allows cryptocurrency holders to lease their coins to nodes on a network.

 • Ledger

  A record of financial transactions that cannot be changed, only appended with new transactions.

 • Leverage

  Money that a trader borrows from a brokerage, enabling them to gain far greater exposure to a position than what their capital allows.

 • Leveraged Tokens

  In the world of cryptocurrencies, leveraged tokens give you a leveraged position in trading, meaning that your earnings and losses are multiplied.

 • libp2p

  Libp2p is an open network protocol for decentralized peer-to-peer networking.

 • Light Node

  Light nodes are typically downloaded wallets and are connected to full nodes to further validate the information that is stored on the blockchain.

 • Lightning Network

  A second-layer protocol that is designed to solve Bitcoin’s scalability problem by allowing transactions to be processed more quickly.

 • Limit Order

  A limit order is a type of order to purchase or sell a security at a specified price or a better one. 

 • Limit Order/Limit Buy/Limit Sell

  Tools that enable traders to automatically buy or sell cryptocurrencies on a trading platform when a certain price target is reached.

 • LINK (Chainlink)

  LINK is an Ethereum-based token that is used to pay Chainlink node operators.

 • Liquid Market

  A liquid market features a large number of buyers and sellers. It is a platform where all the trades are executed with ease and at a low cost.

 • Liquid Proof of Stake (LPoS)

  Liquid proof of stake (LPoS) is an improvement over traditional proof of stake (PoS) that allows users to stake assets without fully locking them up.

 • Liquid Staking

  Liquid staking allows users to stake tokens and simultaneously use them in the DeFi ecosystem.

 • Liquid Staking (Fantom)

  A staking mechanism by the Fantom blockchain that allows you to earn yield by staking tokens for a longer duration.

 • Liquid Staking Derivatives

  Liquid Staking Derivatives (LSDs) are tokens that represent staked assets in a DeFi protocol.

 • Liquidation

  Liquidation refers to the conversion of an asset or cryptocurrency for fiat or its equivalents.

 • Liquidity

  Liquidity indicates how easy it is to convert a cryptocurrency into cash quickly — and whether this can be achieved without the asset’s value suffering.

 • Liquidity Bootstrapping Pool (LBP)

  A liquidity bootstrapping pool is essentially a contract that manages a core pool containing tokens to be used on an exchange.

 • Liquidity Mining

  Liquidity mining is a mechanism or process in which participants supply cryptocurrencies into liquidity pools, and are rewarded with fees and tokens based on their share.

 • Liquidity Pool

  Liquidity pools are crypto assets that are kept to facilitate the trading of trading pairs on decentralized exchanges.

 • Liquidity Provider Tokens (LP Tokens)

  Liquidity provider tokens or LP tokens are tokens issued to liquidity providers on a decentralized exchange (DEX) that run on an automated market maker (AMM) protocol.

 • Liveness

  A guarantee that a system will continue to provide data, and that no centralized authority can shut down its services.

 • LMD GHOST

  LMD GHOST (aka the GHOST Protocol) is a fork-choice rule that allows the nodes in a blockchain network to reach an agreement on the valid state of the ledger.

 • Loan-to-value (LTV)

  Used by lenders, loan-to-value (LTV) is the assessment ratio of risk involved while approving a loan. Simply, it is the ratio of the loan's value to the value of the collateral.

 • Location Swap

  Location swap allows the change of claim to the assets manifested in the form of a token with no effect on other attributes.

 • Long

  A situation where you buy a cryptocurrency with the expectation of selling it at a higher price for profit later.

 • Longing (Long Position)

  A long position (longing) refers to the situation where an investor buys a cryptocurrency or any other financial instrument to sell it later when the price goes high.

 • Lovelace

  Mệnh giá nhỏ nhất của ADA được gọi là Lovelace.

 • Lower High

  A lower high is when the price of a cryptocurrency closes at a high but lower than the previous day.

 • Lower Low

  A lower low is when the price of a cryptocurrency closes lower than the previous day, which itself closed at a low.

M

 • Mainchain

  A mainchain is the base blockchain layer where all transactions are processed and finalized.

 • Mainnet

  An independent blockchain running its own network with its own technology and protocol.

 • Mainnet Swap

  Mainnet swap refers to the shift of a cryptocurrency project from one blockchain network to another (which in most cases is its own native blockchain network).

 • Maker Protocol (MakerDAO)

  The Maker Protocol allows users to leverage their assets as collateral that are approved by the Maker governance in order to get rewarded with DAI.

 • Malware

  Malware or malicious software refers to harmful programs utilized by bad actors to illegally access and/or compromise a computer, network or server.

 • Man-in-the-Middle Attack (MITM)

  a man-in-the-middle attack (MITM) attack is a general term for a cyberattack where a perpetrator positions himself in a conversation between two parties either to secretly eavesdrop.

 • Margin Call

  When an investor’s account value falls below the margin maintenance amount.

 • Margin Trading

  A practice where a trader uses borrowed funds from a broker to trade a cryptocurrency.

 • Market

  An area or arena, online or offline, in which commercial dealings are conducted.

 • Market Balances

  Market balances refer to the outstanding amount of tokens or coins after a trade has been made on a decentralized exchange (DEX).

 • Market Capitalization/Market Cap/MCAP

  Total capitalization of a cryptocurrency’s price. It is one of the ways to rank the relative size of a cryptocurrency. *see Circulating Supply.

 • Market Maker, Market Taker

  The maker places an order (to buy or sell at a quoted price), while a taker accepts that placed order (to execute the buy or sell at the quoted price)

 • Market Making as a Service (MMaaS)

  Market Making as a Service (MMaaS) is a technology service that enables token issuers to set their strategies in market making, allowing them to trade and manage their own liquidity.

 • Market Order/Market Buy/Market Sell

  A purchase or sale of a cryptocurrency on an exchange at the current best available price.

 • Market Signal

  Through signaling, market participants are essentially creating a volatile market which can help to point out the opportunities to the investors.

 • Markets in Crypto-Assets (MiCA)

  The Markets in Crypto-Assets (MiCA) regulation is a comprehensive regulatory framework instituted by the European Union (EU).

 • Marlowe

  Developed by Input Output Hong Kong (IOHK), Marlowe is an easy-to-use programming language for experts with no programming expertise or knowledge.

 • Masternodes

  Masternodes are a server maintained by its owner, somewhat like full nodes, but with additional functionalities such as anonymizing transactions, clearing transactions, and participating in g

 • Max Supply

  The best approximation of the maximum amount of coins that will ever exist in the lifetime of the cryptocurrency. *see Circulating Supply and Total Supply.

 • Maximal Extractable Value (MEV)

  Maximal extractable value (MEV) is a measure of the profit a miner can make through their ability to arbitrarily include, exclude, or re-order transactions within the blocks they produce. 

 • Medium of Exchange

  A medium of exchange can be seen as an intermediary instrument or system that is used to facilitate a sale, purchase or even trade of goods between parties. 

 • Megahashes Per Second

  Megahashes per second (MH/s) is a unit of measurement that equals one million hashes per second.

 • Meme Economy

  Meme Economy is a satirical online subculture in which memes are addressed in financial language as if they were commodities or capital assets with varying prices.

 • Memecoin

  Memecoins are the crypto tokens created as a joke or meme and claim to offer huge gains to holders.

 • Memorandum of Understanding (MoU)

  A Memorandum of Understanding (MoU) is defined as a written agreement between two or more parties, which is legally-non binding.

 • Mempool

  A mempool is the node's collection of all of the unconfirmed transactions that it has seen.

 • Mercenary Capital

  Mercenary capital refers to the opportunistic capital provided by investors seeking to take advantage of the short-term incentive programs conducted by a platform for individual gain.

 • Mercenary Capital

  Mercenary capital đề cập đến vốn cơ hội được cung cấp bởi các nhà đầu tư đang tìm cách tận dụng các chương trình khuyến khích ngắn hạn được thực hiện bởi một nền tảng vì lợi ích cá nhân.

 • Merkle Tree

  A Merkle tree is a data structure used in cryptography and computer science to verify the integrity of data stored or transmitted.

 • MetaMask

  An online digital wallet that allows users to manage, transfer and receive Ethereum, operating as an extension to a regular browser.

 • Metatransaction

  Siêu giao dịch thực hiện giao dịch được ký bởi một bên khác thay mặt cho người ký ban đầu, chuyển giao dịch ban đầu này lên chuỗi khối công khai.

 • Metaverse

  Một thế giới ảo là một vũ trụ kỹ thuật số chứa tất cả các khía cạnh của thế giới thực, như giao tiếp và nền kinh tế thời gian thực. Nó mang lại một trải nghiệm độc đáo cho người dùng cuối.

 • Metaverse-as-a-Service (MaaS)

  Metaverse-as-a-Service (MaaS) là một giải pháp công nghệ mới mẻ mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng để xây dựng thế giới ảo riêng của họ.

 • Metcalfe’s Law

  Định lý Metcalfe là một cách mô tả việc sử dụng các mạng và nhấn mạnh rằng mạng có nhiều người dùng hơn, thì càng có giá trị đối với mỗi người dùng cá nhân.

 • Micro Cap

  Một tài sản kỹ thuật số có vốn hóa thị trường rất nhỏ được gọi là cổ phiếu/tài sản/tiền điện tử có vốn hóa siêu nhỏ trong lĩnh vực tài chính.

 • MicroBitcoin (uBTC)

  Một phần triệu bitcoin hoặc 0,000001 bitcoin. Thường bị nhầm lẫn là một nhánh của Bitcoin.

 • Micropayment

  Micropayment là một giao dịch nhỏ được thực hiện trực tuyến và có thể nhỏ đến mức chỉ là một phần của một xu.

 • Microtransaction

  Mô hình kinh doanh bạn đề cập thường được gọi là "micropayments." Trong mô hình này, các khoản thanh toán rất nhỏ được thực hiện để trao đổi các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số thông thường, như các trang của một cuốn sách điện tử hoặc các mục trong một trò chơi.

 • Mid Cap

  Mid cap là một chỉ số được tính toán từ một phép toán toán học xác định giá trị thị trường của một loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường dao động từ 1 tỷ đô la đến 10 tỷ đô la.

 • MilliBitcoin

  MilliBitcoin là phiên bản chia nhỏ của Bitcoin (BTC) , chính xác bằng một phần nghìn của BTC. Nói cách khác, 1 BTC = 1.000 mBTC.

 • Mimetic Theory

  Lý thuyết mô phỏng giải thích hành vi và văn hóa của con người, và khi được hiểu trong ngữ cảnh kinh tế, nó liên quan đến cách các đối tượng trở nên hấp dẫn đối với cá nhân.

 • Mineable

  Mineable là một hệ sinh thái web3 với cốt lõi là hệ thống mã thông báo tiên tiến, Mineable cho phép người dùng kiếm phần thưởng khối thụ động mà không cần có kinh nghiệm khai thác tiền điện tử trước đó, không cần phần cứng, không sử dụng năng lượng và không có giới hạn.

 • Minecraft

  Minecraft là một trò chơi video mà người chơi có thể tạo ra và phá hủy các loại khối khác nhau trong một thế giới ba chiều.

 • Miners

  Những người đóng góp cho blockchain tham gia vào quá trình khai thác.

 • Minimum Collateralization Ratio (MCR)

  Minimum Collateralization Ratio (MCR) là tỉ lệ tối thiểu của tài sản thế chấp cần được cam kết cho một khoản vay cụ thể.

 • Minimum Viable Product (MVP)

  A minimum viable product (MVP) là sản phẩm có đủ tính năng để thu hút khách hàng sử dụng sớm và xác thực ý tưởng sản phẩm.

 • Mining

  Mining (Đào coin) là một quy trình tính toán và công nghệ cực kỳ phức tạp, giải quyết các thuật toán liên quan trên Blockchain nhằm xác minh các giao dịch của người dùng và thêm vào sổ cái công khai của blockchain. Nhờ đó, thông tin về các giao dịch được xác thực và lưu trữ trên hệ thống blockchain, đảm bảo tính bảo mật và phi tập trung cho blockchain cũng như đồng tiền mã hóa được xây dựng dựa trên cơ chế đồng thuận Proof of Work (PoW).

 • Mining Algorithm

  Một thành phần không thể thiếu của blockchain, thuật toán khai thác là tập hợp các quy tắc hoặc hướng dẫn mà máy tính tuân theo để tạo ra một khối hợp lệ.

 • Mining as a Service (MaaS)

  Khai thác trên nền tảng đám mây hoặc khai thác dưới dạng dịch vụ cho phép người dùng thuê khả năng khai thác phần cứng của các công ty.

 • Mining Contract

  Một thuật ngữ khác cho khai thác trên nền tảng đám mây, nơi người dùng có thể thuê hoặc đầu tư vào công suất khai thác trực tuyến.

 • Mining Difficulty

  Độ khó đào của một loại tiền điện tử là mức độ khó khăn để tìm ra băm (hash) đúng cho khối tiếp theo.

 • Mining Farm

  Mining farm là một nơi dành riêng cho việc khai thác tiền điện tử.

 • Mining Pool

  Một sự sắp xếp trong đó một số thợ mỏ tập hợp tài nguyên của họ để tăng cơ hội tìm thấy khối tiếp theo.

 • Mining Reward

  Thu nhập mà người khai thác nhận được sau khi tìm và xác nhận một khối.

 • Mining Rewards

  Phần thưởng khai thác là phần thưởng mà người khai thác tiền điện tử nhận được khi khai thác một khối mới trên blockchain.

 • Mining Rig

  Thiết bị được sử dụng để khai thác tiền điện tử.

 • Minnow

  Một thuật ngữ thay thế cho Fish, mô tả ai đó có khoản đầu tư tiền điện tử nhỏ.

 • Minting

  Minting là quá trình tạo ra các đồng tiền mới bằng cách sử dụng cơ chế chứng minh cổ phần (proof-of-stake) và thêm chúng vào lưu thông để giao dịch.

 • Mnemonic Phrase

  Danh sách các từ được sử dụng theo trình tự để truy cập hoặc khôi phục tài sản tiền điện tử của bạn.

 • Mnemonics

  Mnemonics là các công cụ hỗ trợ trí nhớ sử dụng một hệ thống như các chữ cái hoặc mối liên hệ giúp trong việc ghi nhớ. *xem Mnemonic Phrase.

 • Mobile Wallet

  A mobile wallet là một ví điện tử tiền điện tử được cài đặt trên thiết bị di động.

 • Moloch DAO

  Moloch DAO là một tổ chức tự trị phi tập trung tài trợ cho các dự án nhằm cải thiện và thúc đẩy hệ sinh thái Ethereum.

 • Monetary Authority of Singapore (MAS)

  Cơ quan tiền tệ Singapore là ngân hàng trung ương quản lý cung tiền và điều chỉnh lãi suất, tỷ lệ lạm phát và giá trị đồng tiền Singapore.

 • Monetary Policy

  Monetary policy có thể được định nghĩa là một bộ quy tắc mà ngân hàng trung ương của một quốc gia thiết lập để điều chỉnh nguồn cung tiền.

 • Money

  Tiền là một phương tiện trao đổi rộng rãi được sử dụng. Nó tạo điều kiện cho việc giao dịch và mang lại cách thức cho người dùng để lưu trữ tài sản.

 • Money Flow Index (MFI)

  Chỉ số dòng tiền (Money Flow Index - MFI) là một chỉ báo kỹ thuật đo lường áp lực mua vào hoặc bán ra của một tài sản thông qua giá và khối lượng giao dịch.

 • Money Laundering

  Money laundering là một kỹ thuật được sử dụng bởi các doanh nghiệp phi pháp để che giấu tiền của họ khỏi các cơ quan chức năng.

 • Money Market

  Một thị trường tài chính nơi cho vay hoặc vay ngắn hạn diễn ra.

 • Money Transfer License

  MTL là giấy phép được cấp cho các tổ chức và tổ chức tài chính để thực hiện chuyển tiền.

 • Money Transmitter

  Một đơn vị kinh doanh cung cấp dịch vụ chuyển tiền hoặc các công cụ thanh toán.

 • Monopoly

  Độc quyền là một loại cấu trúc thị trường trong đó chỉ có một người bán một hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể.

 • Moon

  Tình huống có sự biến động tăng giá liên tục của tiền điện tử. Thường được sử dụng trong cộng đồng để đặt câu hỏi khi nào tiền điện tử sẽ gặp hiện tượng như vậy.

 • Moore’s Law

  Nguyên tắc định luật Moore phát biểu rằng vì số lượng bóng bán dẫn trên chip silicon tăng gần gấp đôi cứ sau hai năm, nên hiệu suất và khả năng của máy tính sẽ tiếp tục tăng trong khi giá máy tính giảm. Đó là dự đoán của kỹ sư người Mỹ Gordon Moore vào năm 1965.

 • Motoko Programming Language (DFINITY)

  Motoko là ngôn ngữ lập trình chính thức được phát triển bởi DFINITY để xây dựng ứng dụng trên nền tảng blockchain.

 • Move (Programming Language)

  Move là ngôn ngữ lập trình để viết các hợp đồng thông minh an toàn ban đầu được phát triển tại Facebook để hỗ trợ chuỗi khối Diệm. Move được thiết kế để trở thành một ngôn ngữ không phụ thuộc vào nền tảng nhằm hỗ trợ các thư viện, công cụ và cộng đồng nhà phát triển chung trên các chuỗi khối khác nhau với các mô hình thực thi và dữ liệu rất khác nhau.

 • Move-to-Earn

  Move-to-earn là một khái niệm khuyến khích người dùng duy trì hoạt động thể chất bằng cách khuyến khích họ bằng các phần thưởng dựa trên tiền điện tử.

 • Moving Average (MA)

  Đường MA (hay còn gọi là Moving Average) là đường trung bình động, thể hiện biến động, chỉ báo xu hướng của thị trường tài chính trong một khoảng thời gian xác định

 • Moving Average Convergence Divergence (MACD)

  Một phương pháp phân tích kỹ thuật.

 • Mt. Gox

  Một sàn giao dịch tiền điện tử để mua và bán Bitcoin đã đóng cửa vào năm 2014 sau một vụ hack lớn.

 • Multi-Chain

  Multi-chain là một thuật ngữ mang nghĩa “đa chuỗi, đa nền tảng”. Cụ thể hơn trong thị trường crypto, nếu một dự án nào đó được triển khai trên multichain đồng nghĩa với việc dự án đó đang được triển khai trên ít nhất hai chuỗi.

 • Multi-Coin Wallet

  Multi-coin wallet, là một loại ví tiền điện tử cho phép người dùng lưu trữ, quản lý và giao dịch với nhiều loại tiền điện tử trong một ứng dụng. Nó cung cấp một cách thuận tiện và hiệu quả để người dùng truy cập và kiểm soát các tài sản kỹ thuật số khác nhau của họ mà không cần nhiều ví hoặc tài khoản.

 • Multi-level Marketing

  Tiếp thị đa cấp là một mô hình kinh doanh liên quan đến việc bán sản phẩm của công ty bởi các nhóm bán hàng không được trả lương và có thứ bậc và kiếm tiền hoa hồng dựa trên doanh số bán hàng.

 • Multi-Party Computation

  Multi-party computation (MPC) là một kỹ thuật mã hóa nổi tiếng được thiết kế để bảo mật tài sản kỹ thuật số hoặc bảo vệ thông tin bằng mật mã.

 • Multi-Party Computation as-a-Service

  Dịch vụ tính toán nhiều bên (MPC) là một mô hình kinh doanh trong đó người tiêu dùng có thể thuê các nút MPC từ nhà cung cấp dịch vụ thay vì mua hoặc xây dựng chúng từ đầu.

 • Multi-Signature (Multi-Sig)

  Một lớp bảo mật bổ sung bằng cách yêu cầu nhiều hơn một khóa để ủy quyền giao dịch.

 • Multisignature

  Ví tiền điện tử đa chữ ký yêu cầu nhiều hơn một chữ ký để ký giao dịch.

 • Mutual Credit Line

  Tín dụng tương hỗ là một mạng lưới trao đổi đa phương trong đó tiền được tạo ra nội sinh trong mạng đóng vai trò là phương tiện trao đổi.

 • My Story (VeChain)

  Một hệ thống đảm bảo kỹ thuật số được DNV và VeChain xây dựng trên blockchain.

N

 • Name Wrapper

  Name Wrapper là một hợp đồng thông minh cho phép chuyển đổi tất cả các tên ENS đã đăng ký thành NFT, mở rộng khả năng tùy chỉnh của chúng.

 • Negative Volume Index (NVI)

  The negative volume index (NVI) là một đường chỉ báo kỹ thuật tích hợp khối lượng và giá để hiển thị bằng đồ họa mức độ biến động giá bị ảnh hưởng bởi những ngày khối lượng giảm.

 • Network

  Mạng đề cập đến tất cả các nút trong hoạt động của blockchain tại bất kỳ thời điểm nào.

 • Network Latency

  Độ trễ mạng là độ trễ trong giao tiếp mạng. Nó hiển thị thời gian mà dữ liệu cần để truyền qua mạng.

 • Network-Enhanced Virtual Machine (NEVM)

  NEVM là một giao thức tính toán tiến hóa kết hợp khả năng lập trình của Ethereum và EVM.

 • Newb

  Người mới là người mới tham gia vào một ngành nhất định.

 • NFT Royalties

  NFT royalties là khoản thanh toán được thực hiện cho người sáng tạo ban đầu mỗi khi NFT của họ được bán hoặc giao dịch trên thị trường thứ cấp.

 • Nick Szabo

  Nick Szabo là người phát minh ra BitGold và sử dụng hợp đồng thông minh.

 • Nifty Gateway

  Nifty Gateway là một thị trường mua bán NFT độc quyền hàng đầu trong thế giới blockchain.

 • No-Coiner

  No-coiner là người không có tiền điện tử trong danh mục đầu tư của mình và tin chắc rằng tiền điện tử nói chung sẽ thất bại.

 • Node

  Đơn vị cơ bản nhất của cơ sở hạ tầng blockchain lưu trữ dữ liệu.

 • Node.js

  NodeJS là nền tảng được xây dựng trên V8 JavaScript Engine – trình dịch mã JavaScript thực thi thông tin, giúp xây dựng web ứng dụng một cách đơn giản và dễ dàng mở rộng.

 • Nominators

  Nominators là một trong hai yếu tố chính tham gia vào mạng blockchain sử dụng thuật toán proof-of-stake (NPoS).

 • Non-Custodial

  Ví non-custodial là một loại ví nóng giúp lưu trữ tài sản crypto thông qua mạng internet, cho phép người dùng có toàn quyền kiểm soát tài sản tiền điện tử của mình.

 • Non-fungible Assets

  Thuật ngữ "tài sản không thể thay thế" mô tả tính không thể thay thế trong một tập hợp các tài sản tương tự do một bên phát hành.

 • Nonce

  Nonce (viết tắt của number used once) là những chuỗi số 32 bit ngẫu nhiên được sử dụng trong quá trình khai thác khối (block) mới trong blockchain Proof-of-Work (PoW). Mỗi block có một giá trị nonce khác nhau, và các thợ đào (miner) phải tìm ra số nonce hợp lệ để tạo một khối mới, đổi lại họ sẽ nhận được phần thưởng khối (block reward) dưới dạng native token của blockchain.

 • Nonce Error

  Lỗi nonce xảy ra khi một nonce - số chỉ được sử dụng một lần - bị sử dụng sai hoặc xử lý sai trong hệ thống.

 • Notarization on Blockchain

  Notarization on blockchain là một quá trình xác thực tính xác thực của dữ liệu được lưu trữ trên chuỗi khối. Nó đảm bảo rằng không có thay đổi trái phép nào được thực hiện đối với dữ liệu, giúp người dùng đảm bảo rằng thông tin của họ không bị xâm phạm hoặc thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào.

O

 • Odysee

  Odysee là một nền tảng truyền thông dựa trên blockchain để lưu trữ video.

 • Off-Chain

  Một giao dịch được xử lý bên ngoài mạng blockchain với tốc độ nhanh hơn và chi phí thấp hơn.

 • Off-Chain Governance

  Off-chain governance là một loại quản trị blockchain trong đó các quyết định được đưa ra một cách không chính thức, tách rời khỏi cơ sở mã chính của blockchain.

 • Off-Chain Transaction

  Giao dịch ngoài chuỗi đại diện cho một tập hợp các giải pháp được thiết kế để giảm bớt những hạn chế của giao dịch trên chuỗi . Người dùng có thể thực hiện nhiều giao dịch khác nhau một cách riêng tư và an toàn bằng cách sử dụng các kỹ thuật ngoài chuỗi này bên ngoài mạng chính.

 • Off-Ledger Currency

  Một loại tiền tệ được tạo ra bên ngoài sổ cái blockchain được chỉ định nhưng vẫn được chấp nhận hoặc sử dụng.

 • Office of the Comptroller of the Currency (OCC)

  The Office of the Comptroller (OCC) là một cơ quan độc lập thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ được thành lập theo Đạo luật Tiền tệ Quốc gia năm 1863 và phục vụ việc điều lệ , quản lý và giám sát tất cả các ngân hàng quốc gia và các tổ chức tiết kiệm cũng như các tổ chức tiết kiệm. chi nhánh và đại lý được liên bang cấp phép của ngân hàng nước ngoài tại Hoa Kỳ.

 • Offline Storage

  Hành động lưu trữ tiền điện tử trong các thiết bị hoặc hệ thống không được kết nối với internet.

 • Offshore Account

  Tài khoản nước ngoài được định nghĩa là tài khoản ngân hàng nước ngoài có tài sản và khoản đầu tư được đặt bên ngoài quốc gia gốc hoặc quốc gia cư trú của bạn.

 • OHM Fork

  Nền tảng OlympusDAO đã trải qua nhiều lần nâng cấp, tạo ra nhiều sản phẩm phân nhánh khác nhau được gọi là Ohm Forks.

 • On-Balance Volume (OBV)

  On-balance volume (OBV) is a technical trading indicator that forecasts an asset's price movements based on the volume flow.

 • On-Chain

  Transactions that are recorded on the blockchain itself and shared with all of the participants are done on-chain.

 • On-Chain Governance

  On-Chain Governance nghĩa là quản trị trên chuỗi. Nó là một hệ thống để quản lý và thực hiện các thay đổi đối với các blockchain tiền điện tử. Trong kiểu quản trị này, các quy tắc dùng để thiết lập các thay đổi được mã hóa thành giao thức blockchain.

 • On-Ledger Currency

  On-Ledger Currency là loại tiền kỹ thuật số hoạt động trực tiếp trên blockchain. Nó có nguồn gốc từ mạng blockchain và có thể được sử dụng cho các giao dịch, phí mạng và tài sản.

 • Onchain Fiat

  Onchain fiat is là tập hợp con stablecoin đầu tiên được ủy quyền và quản lý đầy đủ, cho phép chuyển đổi liền mạch giữa các tài khoản ngân hàng truyền thống và web3.

 • One Cancels the Other Order (OCO)

  One Cancels the Other Order (OCO) là một cặp lệnh có điều kiện quy định rằng nếu một lệnh được thực thi thì lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy .

 • Online Storage

  Hành động lưu trữ tiền điện tử trong các thiết bị hoặc hệ thống được kết nối với internet.

 • Ontorand Consensus Engine (Ontology)

  Công cụ đồng thuận Ontorand là cơ chế đồng thuận VBFT trên chuỗi khối Ontology.

 • Open Interest

  Lãi suất mở đề cập đến tổng số hợp đồng phái sinh chưa thanh toán, cụ thể là hợp đồng tương lai và quyền chọn, được những người tham gia thị trường nắm giữ vào cuối mỗi phiên giao dịch.

 • Open Source

  Open source là nơi thảo luận, trong đó những người tham gia tin tưởng vào việc chia sẻ thông tin một cách tự do và cởi mở nhằm theo đuổi lợi ích chung lớn hơn.

 • Open/Close

  Giá mà tiền điện tử mở ra trong một khoảng thời gian hoặc nguyên tắc lập trình của các bộ phận phần mềm có thể mở rộng.

 • OpenSea

  OpenSea là một nền tảng P2P phi tập trung dành cho NFT.

 • Opera Mainnet (Fantom)

  Opera là một framework mã nguồn mở, không cần cấp phép, cho phép mọi người tham gia vào mạng thông qua đặt cược và quản trị.

 • Operating System (OS)

  Operating System, đây là một chương trình quản lý tất cả những yếu tố như phần cứng và phần mềm của máy tính.

 • Optimistic Oracle

  UMA là một giải pháp phân xử tranh chấp và Optimistic Oracle cho phép các loại dữ liệu tùy ý được phân phối on-chain một cách an toàn.

 • Optimistic Rollup

  Optimistic Rollup (ORU) là một trong những cách tiếp cận để giải quyết việc mở rộng bài toán trên Ethereum bằng cách chuyển công việc tính toán và lưu trữ trạng thái ra ngoài chuỗi . Giải pháp Optimistic Rollup sẽ thực hiện các giao dịch bên ngoài Ethereum (Mainnet) nhưng sau đó sẽ đăng tải giao dịch dữ liệu lên Ethereum dưới dạng calldata.

 • Option

  Hợp đồng trao cho người mua quyền, nhưng không có nghĩa vụ, mua hoặc bán một tài sản hoặc công cụ cơ bản ở một mức giá cụ thể.

 • Options Market

  Một thị trường công khai có sự lựa chọn, cung cấp cho người mua quyền chọn mua hoặc bán tiền điện tử ở mức giá cụ thể.

 • Oracle Manipulation

  Oracle manipulation là khi hợp đồng thông minh của Oracle bị tin tặc thao túng.

 • Oracles

  Một tác nhân tìm kiếm và xác minh thông tin, kết nối thế giới thực và chuỗi khối bằng cách cung cấp dữ liệu cho các hợp đồng thông minh để thực hiện các hợp đồng nói trên trong các điều kiện cụ thể.

 • Order Book

  Order Book là một danh sách điện tử hiển thị các lệnh mua và bán cho một công cụ tài chính hoặc chứng khoán cụ thể có thể được sắp xếp theo mức giá.

 • Orphan

  Một khối hợp lệ trên blockchain không phải là một phần của chuỗi chính.

 • Orphaned Block

  Orphan Block là một khối mới được tạo ra bởi một thợ đào trong khi họ đang cố gắng giải quyết một giao dịch trong mạng blockchain. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, khối này không được xác nhận bởi mạng, và do đó không được thêm vào chuỗi khối chính thức.

 • Ouroboros Praos

  Ouroboros Praos là một thuật toán đồng thuận được sử dụng trong các mạng blockchain, chủ yếu được biết đến với khả năng đạt được mức độ bảo mật cao đồng thời giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng.

 • Over-Collateralization

  Over-collateralization (OC) là việc cung cấp tài sản thế chấp có giá trị đủ để bù đắp những tổn thất tiềm ẩn trong trường hợp đổ vỡ.

 • Over-the-Counter (OTC)

  OTC được định nghĩa là một giao dịch được thực hiện bên ngoài sàn giao dịch, thường là ngang hàng thông qua các giao dịch riêng tư.

 • Over-the-Counter (OTC) Trading

  Over-the-counter thường được gọi là giao dịch ngoài sàn giao dịch , diễn ra trực tiếp giữa hai bên mà không liên quan đến sàn giao dịch.

 • Overbought

  Khi một tài sản được xem là Overbought, điều đó có nghĩa là giá của tài sản đã tăng quá nhanh, quá đà và nhanh chóng so với giá trị thực tế của nó.

 • Oversold

  Oversold là tình trạng một tài sản đang giao dịch tại mức giá thấp và có khả năng giá sẽ bật lên lại.

P

 • P2P Bridge

  A P2P bridge là một tính năng trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) cho phép hai người dùng trao đổi cùng một loại tiền điện tử qua hai giao thức blockchain mà không cần sự tham gia của bên thứ ba.

 • P2P DEX

  P2P DEX là một sàn giao dịch phi tập trung cho phép một người dùng giao dịch tiền điện tử trực tiếp với một người dùng khác.

 • P2P Trading

  Peer-to-peer (P2P) trading là hoạt động mua và bán tiền mã hóa trực tiếp giữa những người dùng mà không cần qua trung gian hoặc bên thứ ba.

 • Pair

  Trade between one cryptocurrency and another, for example, the trading pair BTC/ETH.

 • Paper Trading

  Paper trading or simulated trading is the practice of using a virtual transactional environment to simulate trading without the use of real capital.

 • Paper Wallet

  Paper Wallet là một loại ví tiền điện tử mà thông tin khóa cá nhân và khóa công khai được in trên giấy, thay vì được lưu trữ trên một thiết bị lưu trữ điện tử như máy tính hay điện thoại thông minh.

 • Parachain

  Parachains là các cấu trúc dữ liệu dành riêng cho ứng dụng chạy song song với nhau trong Polkadot.

 • Participation Node

  Participation nodes are present in the Algorand platform to help in conducting the Pure Proof of Stake (PPoS) consensus process.

 • Passive Income

  Thu nhập thụ động là tiền được tạo ra từ các khoản đầu tư không yêu cầu người kiếm tiền phải tích cực tham gia.

 • Password Manager

  Password manager là một công cụ hoặc phần mềm lưu trữ tất cả các loại mật khẩu cần thiết cho các ứng dụng và dịch vụ trực tuyến.

 • Paul Le Roux

  Paul Le Roux là trùm tội phạm mà nhiều người tin rằng có thể là người sáng lập Bitcoin, Satoshi Nakamoto.

 • Payee

  Payee là một bên trong một cuộc trao đổi thanh toán nhận được thanh toán từ bên còn lại.

 • Peer-to-Peer (P2P)

  Các tương tác phi tập trung giữa các bên trong mạng phân tán, phân chia nhiệm vụ hoặc khối lượng công việc giữa các bên.

 • Peer-to-Peer (P2P) Lending

  Cho vay tiền điện tử P2P đề cập đến hoạt động cho vay tài sản mà không có sự tham gia của người trung gian. Các khoản vay như vậy dựa vào tài sản thế chấp ban đầu thuộc sở hữu của người đi vay.

 • Peg

  Chỉ số PEG: Định giá tài sản dựa trên tốc độ tăng trưởng.

 • Pegged Currency

  Pegged Currencyr là một đơn vị tiền tệ mà giá của nó được giữ nguyên như một tài sản đảm bảo.

 • Permissioned Ledger

  Một sổ cái được thiết kế với các hạn chế, sao cho chỉ những người hoặc tổ chức cần quyền truy cập mới có quyền truy cập vào.

 • Permissionless

  Thường được sử dụng để mô tả các blockchain, một hệ thống được cho là không cần sự cho phép là khi không có thực thể nào có thể quy định ai có thể sử dụng nó và cách sử dụng nó.

 • Perpetual Contracts

  Perpetual Contract là hợp đồng tương lai tiền điện tử không có ngày hết hạn.

 • Phishing

  Khi kẻ lừa đảo giả vờ là một tổ chức hoặc cá nhân đáng tin cậy để lừa mọi người tiết lộ thông tin nhạy cảm thường thông qua liên kết phần mềm độc hại được ngụy trang dưới dạng hợp pháp.

 • Phone Phishing

  Phone Phishing, hoặc còn được gọi là Vishing, là một hình thức lừa đảo thông qua cuộc gọi điện thoại. Trong hình thức lừa đảo này, kẻ tấn công sẽ giả mạo là người hoặc tổ chức đáng tin cậy để lừa dối và lấy thông tin quan trọng từ nạn nhân.

 • Physical Bitcoins

  Physical Bitcoin là một token vật lý thường có thiết kế phức tạp, cũng như khóa chung và khóa riêng.

 • Platform

  Trên CoinMarketCap, nền tảng đề cập đến chuỗi khối gốc của mã thông báo. Nó cũng có thể đề cập đến một sàn giao dịch tiền điện tử mà bạn có thể giao dịch tiền điện tử trên đó.

 • Play-to-Earn (Play2Earn)

  Play-to-earn blockchain games là một trong những cách kiếm tiền mới lớn nhất chỉ bằng cách chơi trò chơi.

 • Play2Earn (Play-to-Earn)

  Play2Earn (Play-to-Earn) là một mô hình kinh doanh mới của trò chơi thị trường , nơi người chơi có thể nhận lại lợi ích tài chính chính qua trò chơi và tăng giá trị thị trường của trò chơi này.

 • Player Payout

  Player payouts là một phương thức tự động mới để thanh toán cho người chơi chơi trò chơi trực tuyến ngay sau khi giải đấu kết thúc.

 • Plutus (Cardano)

  Plutus là ngôn ngữ hợp đồng thông minh native cho Cardano để thực hiện các hợp đồng thông minh.

 • Politeia (Decred)

  Politeia là một nền tảng hỗ trợ quản trị của Decred . Nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc đệ trình, theo dõi và thảo luận về các đề xuất quản trị theo Decred của cộng đồng các bên liên quan.

 • Ponzi Scheme

  Mô hình Ponzi hay còn gọi là mô hình đa cấp kim tự tháp. Đây là hình thức lừa đảo, hoạt động bằng cách lấy tiền của người đến sau trả cho người đến trước.

 • Portfolio

  Một tập hợp các loại tiền điện tử hoặc tài sản tiền điện tử được nắm giữ bởi một công ty đầu tư, quỹ phòng hộ, tổ chức tài chính hoặc cá nhân.

 • Portfolio Tracking

  Hành động theo dõi sự chuyển động và hiệu suất của tài sản nắm giữ tài chính của bạn được gọi là portfolio tracking.

 • Position Size

  Position size đề cập đến số lượng đơn vị được nhà đầu tư hoặc người giao dịch đầu tư vào một chứng khoán cụ thể.

 • Post-Mine

  Việc tạo ra các đồng tiền mới sau khi ra mắt tiền điện tử, trước khi có thể khai thác công khai.

 • Pre-IDO

  Pre-IDO đề cập đến việc cung cấp mã thông báo trước khi việc cung cấp DEX ban đầu (IDO) thực tế diễn ra.

 • Pre-Mine

  Khi một số hoặc toàn bộ nguồn cung ban đầu của đồng tiền được tạo ra trong hoặc trước khi ra mắt thị trường.

 • Pre-Sale

  Việc bán tiền điện tử trước khi nó được công khai cho các nhà đầu tư cụ thể.

 • Prediction Market

  Prediction Markets là thị trường giao dịch trao đổi nơi kết quả tương lai của các sự kiện được giao dịch. Nó cho thấy sự tin tưởng của đám đông vào một sự kiện cụ thể trong tương lai.

 • Price Impact

  Chênh lệch giữa giá thị trường và giá ước tính do quy mô giao dịch.

 • Private Blockchain

  Private Blockchain là một blockchain được xây dựng và vận hành bởi một tổ chức hoặc công ty nhất định. Vì vậy, nó được bảo vệ bởi các biện pháp bảo mật mạnh mẽ và không công khai cho bất kỳ ai ngoài nhóm của tổ chức đó.

 • Private Key/Secret Key

  Private Key/Secret Key là một giá trị chuỗi hoặc ký tự được sử dụng trong hệ thống bảo mật để mã hóa và giải mã thông tin.

 • Procedural Programming

  Procedural programming đề cập đến một loạt các hướng dẫn thông báo cho máy tính những gì nó cần làm từng bước để đạt được nhiệm vụ.

 • Profit and Loss (P&L) Statement

  Profit and loss (P&L) là báo cáo tài chính cung cấp bản tóm tắt về doanh thu, chi phí và lãi/lỗ của công ty trong một khoảng thời gian nhất định.

 • Profit and Loss (P&L) Statement

  Profit and loss (P&L) là báo cáo tài chính cung cấp bản tóm tắt về doanh thu, chi phí và lãi/lỗ của công ty trong một khoảng thời gian nhất định.

 • Programmability

  Programmability ngụ ý rằng một cái gì đó có khả năng làm theo hướng dẫn.

 • Programmable Privacy

  Programmable privacy xác định lại khả năng bảo vệ dữ liệu trong các ứng dụng phi tập trung (dApps), đưa ra một khái niệm linh hoạt giúp trao quyền cho người dùng và nhà phát triển cá nhân hóa cài đặt quyền riêng tư.

 • Proof Market

  Proof market là một thị trường phi tập trung nơi người dùng có thể mua và bán bằng chứng mật mã để xác minh quyền sở hữu.

 • Proof of Attendance Protocol

  Proof of Attendance Protocol (POAP) đề cập đến một đề nghị tham gia sử dụng giao thức ERC-721 NFT trên Ethereum.

 • Proof of Reserves (PoR)

  Bằng chứng dự trữ (PoR) là một phương pháp sử dụng xác minh bằng mật mã để chứng minh quyền sở hữu tài sản kỹ thuật số.

 • Proof of Stake Authority (PoSA)

  Proof of Staked Authority (PoSA) là một cơ chế đồng thuận được sử dụng trong các mạng blockchain. Đây là một hệ thống được thiết kế để đạt được sự cân bằng giữa Proof of Stake (PoS) và Proof of Authority (PoA), kết hợp các khía cạnh tốt nhất của từng cơ chế đồng thuận.

 • Proof-of-Authority (PoA)

  Proof of Authority (PoA) là một thuật toán đồng thuận dựa trên danh tính và danh tiếng của những người tham gia xác thực giao dịch và thêm khối mới vào blockchain chứ không dựa trên token mà họ đang sở hữu

 • Proof-of-Burn

  Proof-of-burn là một nỗ lực nhằm tạo ra một hệ thống có thể ngăn chặn các giao dịch gian lận trên blockchain và cũng có thể cải thiện hiệu quả và chức năng tổng thể của blockchain.

 • Proof-of-Burn (PoB)

  Proof-of-Burn (PoB) là một cơ chế đồng thuận blockchain với mức tiêu thụ năng lượng tối thiểu so với bằng chứng công việc (PoW). PoB hoạt động dựa trên nguyên tắc người tham gia “đốt” (tiêu hủy) một lượng coin nhất định để được quyền tham gia vào việc xác nhận giao dịch và tạo block mới trong mạng lưới blockchain.

 • Proof-of-Developer (PoD)

  Proof-of-Developer (PoD) là một quy trình quan trọng trong các dự án blockchain nhằm kết nối dự án với các nhà phát triển của nó. Cơ chế này ngăn chặn gian lận, đặc biệt là tài trợ dự án, bằng cách đảm bảo các nhà phát triển cung cấp các sản phẩm đã hứa với nhà đầu tư.

 • Proof-of-Donation

  Proof-of-donation đề cập đến việc tích hợp các khoản quyên góp từ thiện vào chức năng của blockchain.

 • Proof-of-History (PoH)

  Proof of History (PoH) là một phương pháp mới để đảm bảo tính toàn vẹn của các khối (block) trong blockchain. Được phát triển bởi Solana, PoH sử dụng một giải thuật băm (hashing algorithm) để tạo ra một bản ghi có tính định lượng thời gian chính xác, giúp đồng bộ hóa các khối trong blockchain và giảm thiểu độ trễ trong quá trình giao dịch.

 • Proof-of-Immutability (PoIM)

  Proof-of-Immutability (PoIM) là một loại hệ thống blockchain sử dụng cách tiếp cận dựa trên hàm băm phức tạp để lưu trữ siêu dữ liệu blockchain trong một kho băm từ xa.

 • Proof-of-Replication

  Proof of Replication (PoRep) là một cơ chế trong lĩnh vực công nghệ blockchain và lưu trữ dữ liệu, được sử dụng để đảm bảo rằng dữ liệu đã được sao chép (sao chép) một cách đáng tin cậy và không bị thay đổi trong quá trình quá trình lưu trữ.

 • Proof-of-Spacetime

  Nói một cách đơn giản nhất, PoSt có nghĩa là giờ đây ai đó có thể đảm bảo rằng họ đang dành một lượng không gian nhất định để lưu trữ.

 • Proof-of-Stake (PoS)

  Cơ chế đồng thuận blockchain ngoài Proof-of-Work giúp duy trì tính toàn vẹn của blockchain.

 • Proof-of-Time (PoT)

  Proof of Time (PoT) là một thuật toán mang tính chất là phi tập trung và hoạt động dựa trên nguyên tắc sẽ chọn ra các người xác nhận hay còn được gọi là validator dựa trên một số điều kiện đặc biệt.

 • Proof-of-Validation

  Proof-of-validation (PoV) là một cơ chế đồng thuận được các mạng blockchain sử dụng để xác thực và xác nhận các giao dịch trên mạng.

 • Proof-of-Work (PoW)

  Proof of Work được sử dụng để xác nhận các giao dịch, tạo ra các khối mới và giúp hình thành nên chuỗi khối lớn trong Blockchain.

 • Protocol

  Bộ quy tắc xác định các tương tác trên mạng, thường liên quan đến sự đồng thuận, xác thực giao dịch và sự tham gia của mạng trên blockchain.

 • Protocol Layer

  Lớp giao thức của blockchain được định nghĩa là các quy tắc và quy trình chi phối cách thức hoạt động của mạng.

 • Pseudonymous

  Viết bởi tên giả, chẳng hạn như “Satoshi Nakamoto.”

 • Public Address

  Public address là hàm băm mật mã của khóa chung, cho phép người dùng sử dụng nó làm địa chỉ để yêu cầu thanh toán.

 • Public Blockchain

  Public Blockchain là một loại Blockchain công cộng, mở, mà ai cũng có thể truy cập và tham gia vào mạng lưới này.

 • Public Key

  Public key là một chuỗi ký tự bao gồm chữ và số, đóng vai trò như một địa chỉ ví cho phép nhận crypto vào tài khoản của người dùng.

 • Public Sale

  Public Sale được hiểu đơn giản là vòng bán công khai coin hay token của một dự án nào trên sàn tập trung (CEX) hoặc sàn phi tập trung (DEX) thông qua các hình thức huy động vốn như ICO, IEO, IDO hoặc đấu giá.

 • Public-Key Cryptography

  Public-key cryptography là tập hợp các quy trình mã hóa dựa trên thuật toán được sử dụng để xáo trộn dữ liệu bí mật và làm cho dữ liệu trông có vẻ ngẫu nhiên.

 • Public-Key Infrastructure

  Cơ sở hạ tầng khóa công khai (PKI) là tập hợp các vai trò, quy tắc, phần cứng, phần mềm và quy trình để tạo, quản lý, phân phối, sử dụng, lưu trữ và thu hồi chứng chỉ kỹ thuật số.

 • Pump and Dump (P&D) Scheme

  Một hình thức lừa đảo liên quan đến lạm phát giả tạo về giá của tiền điện tử bằng các tuyên bố tích cực sai lệch và gây hiểu nhầm.

 • Pump and Dump (P&D) Scheme

  Một hình thức lừa đảo liên quan đến lạm phát giả tạo về giá của tiền điện tử bằng các tuyên bố tích cực sai lệch và gây hiểu nhầm.

 • Pure Proof of Stake (PPoS)

  Pure Proof of Stake (PPoS) là một cơ chế đồng thuận (consensus mechanism) được sử dụng bởi Algorand Blockchain, một nền tảng cho các ứng dụng phi tập trung (decentralized applications). Người dùng được chọn một cách ngẫu nhiên và bí mật bằng cách sử dụng một hàm ngẫu nhiên có thể xác minh được (verifiable random function - VRF).

 • Put Option

  Put option cung cấp cho chủ sở hữu cơ hội, nhưng không bắt buộc, mua chứng khoán cơ bản ở một mức giá nhất định trong một khung thời gian nhất định.

 • Pyramid Scheme

  Pyramid scheme là một trò lừa đảo tài chính bất hợp pháp giả mạo như một doanh nghiệp hợp pháp, có cấu trúc phân cấp từ trên xuống.

Q

 • QR Code

  Nhãn có thể đọc được bằng máy, hiển thị thông tin được mã hóa thành mẫu đồ họa đen trắng.

 • Quant Zone (FTX Exchange)

  Quant Zone là một phần chuyên biệt trên FTX Exchange dành riêng cho giao dịch thuật toán . Nó cung cấp cho các nhà giao dịch các công cụ và tài nguyên để tạo, kiểm tra lại và triển khai các thuật toán giao dịch một cách tự động.

 • Quantum Bit (Qubit)

  Một đơn vị đo số bit trong thông tin lượng tử và còn được gọi là "qubit".

 • Quantum Computing

  Một máy tính khai thác các hiện tượng từ cơ học lượng tử để thực hiện các phép tính hiệu quả hơn nhiều so với khả năng của các công nghệ máy tính cổ điển cũ hơn.

 • Quasar Smart Contract (OMG Foundation)

  Quasar Smart Contract (OMG Foundation) là một hợp đồng thông minh giải quyết các vấn đề trên blockchain lớp 2

 • Quorum (Governance)

  Quorum (Governance) là số lượng thành viên tối thiểu của một hội đồng hoặc nhóm phải có mặt tại bất kỳ cuộc họp nào để cuộc họp đó có hiệu lực.

R

 • Crypto Glossary

 • Radio Frequency Identification (RFID)

  Radio Frequency Identification (RFID) là một loại công nghệ sử dụng sóng vô tuyến để nhận dạng thụ động một vật phẩm hoặc cá nhân được gắn thẻ.

 • Rage-quit

  Rage-quit là quá trình một thành viên của DAO thoát khỏi một phần hoặc toàn bộ cổ phần của họ, rời đi với một phần tài sản tương ứng trong kho bạc của DAO và ngừng tham gia.

 • Raiden Network

  Raiden Network là giải pháp mở rộng thanh toán trên nền tảng Ethereum bằng cách áp dụng giao dịch ngoài chuỗi . Raiden Network là phiên bản Lightning Network của Bitcoin trên Ethereum.

 • Rank

  Vị trí tương đối của tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.

 • Ransomware

  Ransomware là một loại phần mềm độc hại được tin tặc sử dụng để đánh cắp hoặc mã hóa các tập tin của nạn nhân nhằm tống tiền họ để đổi lấy việc giải mã hoặc khôi phục tập tin.

 • Real World Assets (RWAs)

  Real World Assets (RWAs) là những loại tài sản ngoài đời thực được token hóa (tokenlized) ở dạng token hoặc NFT.

 • Rebalancing

  Rebalancing là quá trình sắp xếp lại trọng số của danh mục tài sản liên quan đến việc mua hoặc bán tài sản định kỳ để duy trì mức phân bổ tài sản và rủi ro mục tiêu.

 • Rebase

  Mã thông báo được thiết kế sao cho nguồn cung lưu hành tự động điều chỉnh theo biến động giá

 • Recovery Seed

  Hạt giống khôi phục là mã bảo mật có nguồn gốc từ mật mã bao gồm một danh sách các từ ngẫu nhiên, thường nằm trong khoảng từ 12 đến 14.

 • Recursion

  Một số trình cài đặt ngôn ngữ cho phép một mô-đun hoặc một hàm được gọi tới chính nó. Kỹ thuật này được gọi là Recursion

 • Redundancy

  Thuật ngữ này đề cập đến một cái gì đó vượt quá mức cần thiết cho hoạt động bình thường.

 • Regenerative Economy

  Regenerative economy là một hệ thống kinh tế hoạt động để tái tạo tài sản vốn.

 • Regenerative Finance (ReFi)

  ReFi là một tập hợp các công cụ và ý tưởng được xây dựng dựa trên blockchain , nhằm mục đích tạo ra các nền kinh tế có khả năng tái tạo, thay vì khai thác hoặc bóc lột

 • Regens

  Regen, like degen, là một thuật ngữ dùng để mô tả người dùng tiền điện tử tham gia vào cộng đồng ReFi hoặc đầu tư vào các token sử dụng công nghệ blockchain để nâng cao tác động tích cực đến môi trường.

 • Regional/Local/Community Currencies

  Regional/Local/Community Currencies là phương tiện trao đổi hàng hóa được sử dụng ở các vị trí địa lý cụ thể.

 • Regulated

  Regulation là khi một cái gì đó được kiểm soát bởi một bộ quy tắc cụ thể.

 • Regulatory Compliance

  Regulatory compliance mô tả các hành động mà tổ chức thực hiện để tuân thủ các quy tắc và chính sách đó như một phần hoạt động của tổ chức.

 • Rehypothecation

  Rehypothecation là hoạt động trong đó các ngân hàng và thậm chí cả chính các nhà môi giới sử dụng tài sản đã được khách hàng của họ đăng ký tài sản thế chấp cho mục đích riêng của họ.

 • Rehypothecation

  Rehypothecation là một quá trình trong đó các nhà môi giới sử dụng tài sản được thế chấp bởi khách hàng vì lợi ích riêng của họ.

 • REKT

  Trong crypto thì nó được sử dụng khi giao dịch bị thua lỗ, hay coin đã mua bị chia nhiều lần,…

 • Relative Strength Index (RSI)

  Relative Strength Index – Chỉ số sức mạnh tương đối. Đây là chỉ báo động lượng có tác dụng đo lường mức độ thay đổi của giá. Dựa trên chỉ số này các nhà đầu tư có thể đánh giá các điều kiện quá mua hoặc quá bán của thị trường.

 • Relay Chain

  Relay Chain (chuỗi Polkadot chính) là một thuật ngữ được sử dụng trong nền tảng blockchain Polkadot, nó thể hiện một mạng lưới blockchain được thiết kế để kết nối nhiều blockchain khác nhau với nhau.

 • Relay Nodes

  Trong mạng, nút chuyển tiếp là một thành phần đóng vai trò trung gian để truyền dữ liệu giữa các phần khác nhau của mạng . Các nút chuyển tiếp nhận dữ liệu từ một nguồn và sau đó chuyển tiếp dữ liệu đó (do đó “chuyển tiếp” thông tin trên mạng).

 • Renewable Energy

  Năng lượng tái tạo có nguồn gốc từ năng lượng mặt trời, gió và các nguồn tài nguyên ‘không xác định’ khác hoặc các hoạt động được đổi mới thường xuyên.

 • Repair Miners

  Repair miners là một loại nút khai thác được đề xuất trong mạng Filecoin

 • Replay Attack

  Replay attack, tấn công phát lại (hay còn gọi là playback attack), là hình thức tấn công an ninh mạng lưới bằng cách sử dụng các ứng dụng độc hại để chặn hoặc trì hoãn các dữ liệu truyền tải.

 • Replicated Ledger

  Replicated Ledger đề cập đến bản sao của các bản ghi của blockchain . Trong hệ thống này, sổ cái được phân loại thành bản sao chính và bản sao phụ. Sổ cái chính chứa các bản sao chính thức của thông tin blockchain, trong khi sổ cái phụ chỉ là bản sao của bản sao chính.

 • Replicated Security (RS)

  Bảo mật nhân rộng (RS) là một công nghệ mới cho phép chuỗi khối Cosmos chia sẻ bảo mật kinh tế của nó với một chuỗi khác bằng cách sử dụng giao thức Truyền thông liên chuỗi khối (IBC).

 • Resistance (Line/Level)

  Mức giá cao nhất của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể.

 • Retargeting

  Retargeting là một chiến lược tiếp thị trực tuyến, mục tiêu là quảng cáo lại cho những người đã từng tương tác hoặc quan tâm đến trang web hoặc sản phẩm của bạn nhưng chưa thực hiện mua hàng hoặc chuyển đổi.

 • Revenue Participation Tokens

  Mã thông báo tham gia doanh thu là một hệ thống hai mã thông báo sử dụng một mã thông báo tham gia và một mã thông báo thanh toán.

 • Reverse ICO

  Trong một ICO đảo ngược, một công ty đã được thành lập sẽ huy động vốn bằng cách bán token để chuyển cấu trúc của nó sang phân cấp.

 • Reverse Indicator

  Reverse Indicator trong bối cảnh giao dịch tiền điện tử là người liên tục đưa ra những dự đoán sai về hướng đi của thị trường

 • Ring CT (Confidential Transactions)

  RingCT là một công nghệ quan trọng trong thế giới tiền điện tử, đặc biệt là trong hệ thống Monero. Nó được sử dụng để giữ bí mật về số tiền trong mỗi giao dịch.

 • Ring Miners

  Ring miners là những người tham gia mạng trong giao thức Loopring, họ quản lý các vòng đặt hàng và đảm bảo giao dịch được hoàn thành cho tất cả các bên liên quan

 • Ring Signature

  Ring Signature là một loại chữ ký số cho phép giao dịch ẩn danh và an toàn.

 • Roadmap

  Roadmap là một công cụ vạch ra hướng đi mà bạn sẽ thực hiện để đạt được kế hoạch kinh doanh và đáp ứng những mục tiêu chiến lược dài hạn của mình

 • Roger Ver

  Roger Ver , được biết đến với biệt danh "Bitcoin Jesus", là một trong những nhà đầu tư sớm nhất, có tiếng nói nhất trong lĩnh vực tiền điện tử

 • ROI

  ROI là tỷ lệ lợi nhuận ròng trên tổng chi phí đầu tư, được sử dụng để đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp hoặc khoản đầu tư

 • Roth IRA

  Roth IRA là một loại tài khoản hưu trí cá nhân được ưu đãi thuế đặc biệt mà bạn có thể đóng góp tiền sau thuế

 • Rough Consensus

  Đồng thuận thô là một thuật ngữ được sử dụng trong việc ra quyết định đồng thuận để chỉ ra " ý thức của nhóm" liên quan đến một vấn đề cụ thể đang được xem xét. Nó được định nghĩa là "quan điểm thống trị" của một nhóm do chủ tịch của nhóm đó xác định.

 • Ruby (Programming Language)

  Ruby là ngôn ngữ lập trình cấp cao được thiết kế tập trung vào tính đơn giản và khả năng đọc mã.

 • Rug Pull

  Rug pull là một hình thức lừa đảo, mô tả việc các nhà phát triển tiền điện tử hay NFT đột ngột rút thanh khoản và khiến tài sản người dùng nắm giữ bị mất giá trị.

 • Rust

  Rust là ngôn ngữ lập trình đa mô hình, tương tự như C++.

 • Ryuk Ransomware

  Ryuk Ransomware là một loại phần mềm độc hại (malware) được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công ransomware, nó đã xuất hiện vào năm 2018

S

 • S&P 500 (Standard and Poor’s 500)

  Standard and Poor's 500, còn được gọi là S&P 500, là chỉ số thị trường chứng khoán đại diện cho danh sách 500 công ty đại chúng ở Hoa Kỳ và hiệu quả hoạt động của chúng trên thị trường.

 • Satoshi (SATS)

  Đơn vị bitcoin nhỏ nhất có giá trị 0,00000001 BTC.

 • Satoshi Nakamoto

  Cá nhân hoặc nhóm cá nhân đã tạo ra Bitcoin.

 • Scaling Problem

  Vấn đề mở rộng quy mô là những hạn chế trong toàn bộ giao dịch của blockchain và khả năng thực hiện các giao dịch nhanh và thấp.

 • Scaling Solution

  Scaling solution is là một phương pháp cho phép hệ thống mở rộng.

 • Scam

  Một kế hoạch được thiết kế để lừa mọi người bằng tiền mặt hoặc tiền điện tử.

 • Scamcoin

  Scamcoin là một loại tiền điện tử lừa đảo được phát triển như một phương tiện để người sáng tạo đánh cắp tiền từ các nhà đầu tư tin rằng đó là một dự án hợp pháp.

 • Scammer

  Kẻ lừa đảo là người tham gia vào một kế hoạch lừa đảo.

 • Scholarship/Scholar

  Scholarship là một hình thức phổ biến trong vũ trụ Axie Infinity, nơi các nhà quản lý cho những người chơi mới (học giả) mượn Axie miễn phí của họ và kiếm tiền một cách thụ động từ phần thưởng trận chiến.

 • Script

  Computer script là danh sách các lệnh được thực thi bởi một chương trình hoặc ngôn ngữ nhất định.

 • Scripting Programming Language

  Scripting Programming Language là khái niệm dùng để chỉ loại ngôn ngữ mà máy tính có thể thông dịch và chạy trực tiếp câu lệnh từ file nguồn mà không cần đến trình biên dịch (compiler).

 • Scrypt

  Proof of Work (PoW - Bằng chứng công việc) là cơ chế đồng thuận đầu tiên được tạo ra trên Blockchain và khá phổ biến trong thế giới tiền điện tử. Proof of Work tập hợp các thợ đào (hay còn gọi là node) tham gia cạnh tranh xác thực các giao dịch, sau đó đưa giao dịch vào các block trong Blockchain để nhận phần thưởng tùy theo mạng lưới.

 • Second-Layer Solutions

  Một tập hợp các giải pháp được xây dựng dựa trên blockchain công khai để mở rộng khả năng mở rộng và hiệu quả của nó, đặc biệt là đối với các giao dịch hoặc hành động vi mô. Ví dụ bao gồm Plasma, TrueBit, Lightning Netw.

 • Secondary Market

  Thị trường thứ cấp là nơi mà các nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch có thể mua và bán các loại tài sản hoặc chứng khoán khác nhau mà họ sở hữu với những người khác.

 • Secure Asset Fund for Users (SAFU)

  SAFU là từ viết tắt của "Quỹ tài sản an toàn cho người dùng", một quỹ bảo hiểm được Binance thành lập cho các trường hợp khẩn cấp.

 • Secure Element

  Secure element là một con chip được thiết kế bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép và được sử dụng để chạy một bộ ứng dụng giới hạn cũng như lưu trữ dữ liệu bí mật và mật mã.

 • Secure Multi-Party Computation (sMPC)

  SMPC là một nguyên tắc mã hóa chung cho phép tính toán chung theo cách bảo vệ quyền riêng tư.

 • Secure Proof of Stake (SPoS)

  Bằng chứng cổ phần an toàn (SPoS) là một cơ chế đồng thuận được sử dụng để bảo mật các mạng blockchain. Đây là sự phát triển của thuật toán đồng thuận bằng chứng cổ phần (PoS) truyền thống.

 • Securities and Exchange Commission (SEC)

  Securities and Exchange Commission (SEC) là một cơ quan độc lập của chính phủ liên bang Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm thực thi luật chứng khoán liên bang, đề xuất các quy định về chứng khoán và quản lý ngành chứng khoán, quốc gia

 • Security

  Thuật ngữ chứng khoán (securities) đề cập đến một công cụ tài chính có thể thay thế được và có thể giao dịch được, mang một loại giá trị tiền tệ.

 • Security Token

  Security token (mã thông báo bảo mật) về cơ bản là một dạng chứng khoán truyền thống kỹ thuật số.

 • Security Token Offering

  Security Token Offering (STO) là một cách để các công ty hoặc tổ chức gọi vốn bằng cách phát hành “security token” (mã thông báo chứng khoán).

 • Seed Funding

  Seed funding là một loại tài trợ cung cấp vốn cho các công ty khởi nghiệp để đổi lấy vốn cổ phần trong công ty.

 • Seed Phrase

  Cụm từ khôi phục – Seed Phrase (còn được gọi là cụm từ hạt giống) là một nhóm các từ ngẫu nhiên được tạo bởi ví tiền điện tử cho phép người dùng truy cập vào tiền điện tử được lưu trữ bên trong.

 • Segregated Witness (SegWit)

  Segwit là một bản nâng cấp soft fork của mạng Bitcoin, chủ yếu nhằm giảm thiểu các vấn đề về khả năng mở rộng bằng cách tăng giới hạn kích thước khối trên blockchain của nó.

 • Selfish Mining

  Selfish Mining (khai thác ích kỷ) là một chiến lược trong việc đào Bitcoin, trong đó các nhóm thợ mỏ thông đồng để tăng doanh thu của họ.

 • Sell Wall

  Sell wall (tường bán) là (các) lệnh bán lớn đáng kể được đặt ở bất kỳ mức giá nào, có thể khiến giá giảm đáng kể.Tình huống đặt lệnh giới hạn lớn để bán khi tiền điện tử đạt đến một giá trị nhất định.

 • Semantic Web

  Tham vọng của Semantic Web là cho phép máy tính thao tác thông tin thay mặt chúng ta.

 • Series B Funding

  Series B funding (vòng cấp vốn Series B) là vòng cấp vốn thứ hai cho một doanh nghiệp, nhằm đưa doanh nghiệp lên một tầm cao mới, vượt qua giai đoạn phát triển .

 • Settlement

  Settlement đề cập đến quá trình người dùng thực hiện các lệnh giới hạn hoặc lệnh thị trường trên DEX dựa trên sổ lệnh.

 • Settlement Layer

  Settlement layer về cơ bản cung cấp một điểm neo cho toàn bộ hệ sinh thái.

 • SHA-256

  SHA-256 là viết tắt của Secure Hash Algorithm 256-bit (Thuật toán băm bảo mật 256 bit) và được sử dụng để bảo mật bằng mật mã.

 • Shamir’s Secret Sharing

  Shamir’s Secret Sharing là một kế hoạch chia sẻ thông tin có độ nhạy cảm cao một cách an toàn như khóa mã hóa bằng cách chia thông tin thành nhiều phần được gọi là phần chia sẻ.

 • Shanghai Upgrade

  Shanghai Upgrade hay bản cập nhật Shanghai sẽ cho phép người dùng hủy đặt cọc và rút ETH của họ khỏi mạng.

 • Shard

  Về cơ bản, phân đoạn là một phần của mạng blockchain được chia thành nhiều phân đoạn, có dữ liệu riêng.

 • Shard Chain

  Shard chain giống như một tập hợp các blockchain nhỏ hoạt động độc lập và để bảo vệ tính bảo mật, mỗi chuỗi phân đoạn gửi một bản ghi giao dịch đến chuỗi chính (Chuỗi Beacon chain) theo định kỳ thông qua Hợp đồng Trình quản lý validator (VMC – Validator Manager Contract).

 • Sharding

  Sharding là một phương pháp mở rộng quy mô cho phép chia các trạng thái blockchain thành các phân vùng chứa trạng thái và lịch sử giao dịch, để mỗi phân đoạn có thể được xử lý song song.

 • Shelley Phase

  Shelley Phase là kỷ nguyên thứ hai của Cardano, được ra mắt vào tháng 7 năm 2020 với việc phát hành mã Shelley. Giai đoạn Shelley được đặt theo tên của Percy Shelley, một nhà thơ người Anh.

 • Shiba Inu Token (SHIB)

  Mã thông báo Shiba Inu (SHIB), là một memecoin phi tập trung dựa trên mạng Ethereum.

 • Shielded Address

  A shielded address (một địa chỉ được bảo vệ) được tạo cho a shielded transaction (một giao dịch được bảo vệ), trong đó thanh toán được thực hiện bằng mạng blockchain bằng cách giữ kín thông tin liên quan.

 • Shielded Transaction

  Shielded transaction về cơ bản là giao dịch giữa hai địa chỉ được bảo vệ.

 • Shilling

  Shill là hành động nhiệt tình quảng bá một dự án tiền điện tử hoặc ICO.

 • Shitcoin

  Shitcoin là một đồng tiền không có giá trị tiềm năng hoặc cách sử dụng rõ ràng.

 • SHO (Strong Holder Offering)

  Strong holder offering (SHO) là một cơ chế gây quỹ trong đó các nhà đầu tư đủ điều kiện được lựa chọn dựa trên các hoạt động trực tuyến của họ và các bộ dữ liệu độc quyền khác.

 • Short

  Short là một kỹ thuật giao dịch trong đó nhà giao dịch vay một tài sản để bán nó với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm.

 • Short Squeeze

  Short squeeze, bán khống, là một điều kiện thị trường bất thường khiến giá của một đồng xu tăng nhanh, khuyến khích các nhà giao dịch (những người đang đặt cược vào giá của mã thông báo) mua nó để tránh thua lỗ.

 • Side Channel Attack

  Side channel attack là một phương pháp hack khai thác những “tells” vốn có của máy tính để vô tình truyền tải thông tin.

 • Sidechain

  Sidechain là một blockchain riêng biệt, được gắn với blockchain mẹ của nó thông qua chốt hai chiều.

 • Signal

  Signals là tín hiệu, lời kêu gọi hành động để mua hoặc bán một tài sản.

 • Silk Road

  Silk Road là một thị trường chợ đen trực tuyến tồn tại trên web đen, hiện đã bị FBI đóng cửa.

 • SIM-Swap

  SIM Swap là một loại lừa đảo khai thác các biện pháp xác thực hai yếu tố.

 • Simple Agreement for Future Token (SAFT)

  A Simple Agreement for Future Token (SAFT) là một thỏa thuận hợp đồng tại thời điểm ra mắt mã thông báo tạo quyền sở hữu cho các nhà đầu tư mã thông báo vào một ngày trong tương lai.

 • Simple Ledger Protocol (SLP)

  Giao thức sổ cái đơn giản (SLP) là một hệ thống mã thông báo hoạt động dựa trên Bitcoin Cash. Nó cho phép người dùng tạo mã thông báo của riêng họ để đại diện cho bất kỳ điều gì họ có thể mơ ước.

 • Simplified Payment Verification (SPV)

  Simplified Payment Verification,SPV, là một ứng dụng khách nhẹ để xác minh các giao dịch blockchain, chỉ tải xuống các tiêu đề khối và yêu cầu bằng chứng đưa vào blockchain trong Cây Merkle.

 • Skynet

  Skynet là một nền tảng được xây dựng trên chuỗi khối Sia để lưu trữ nội dung phi tập trung.

 • Slashing

  Slashing là một hình thức phạt trên mạng Proof of Stake (PoS) được triển khai để đảm bảo trách nhiệm giải trình.

 • Slippage

  Slippage là trượt giá, xảy ra khi các nhà giao dịch phải chấp nhận một mức giá khác với mức giá họ yêu cầu ban đầu do biến động giá.

 • Slot (Cardano)

  Slot là khoảng thời gian nhỏ nhất trong chuỗi khối Cardano.

 • Smart Contract

  Smart contract là hợp đồng thông minh, một giao thức máy tính nhằm tạo điều kiện thuận lợi, xác minh hoặc thực thi hợp đồng trên blockchain mà không cần bên thứ ba.

 • Smart Contract Audit

  A smart contract audit là kiểm tra hợp đồng thông minh, hoạt động kiểm tra bảo mật được thực hiện bởi các chuyên gia an ninh mạng nhằm đảm bảo rằng mã trên chuỗi đằng sau hợp đồng thông minh không có lỗi hoặc lỗ hổng bảo mật.

 • Smart Home

  Smart home là nhà thông minh, công nghệ cho phép quản lý và tự động hóa các hệ thống trong gia đình, như đèn, cửa, bộ điều nhiệt, báo động an ninh và các thiết bị được kết nối khác từ xa.

 • Smart Money

  Smart money hay còn gọi là tiền thông minh đề cập đến các khoản tiền được đầu tư bởi các cá nhân hoặc tổ chức có kinh nghiệm, kiến thức tài chính sâu rộng và có con mắt quan tâm đến các cơ hội sinh lời.

 • Smart Token

  Smart tokens chỉ đơn giản là mã thông báo thông thường không chỉ truyền giá trị mà chúng chứa mà còn tất cả thông tin cần thiết để thực hiện một giao dịch cùng một lúc.

 • Smart Treasury (Balancer)

  Smart treasury là một cơ chế tự động mua lại mã thông báo dự án trong ngành DeFi.

 • Snapshot

  Snapshot trong thế giới blockchain là hành động ghi lại trạng thái của blockchain ở độ cao khối cụ thể. Nó được sử dụng để theo dõi số lượng và số dư tổng thể của người nắm giữ mã thông báo bất cứ lúc nào.

 • Social Engineering

  "Social engineering" là kỹ thuật lừa đảo qua mạng, một hoạt động độc hại sử dụng sự tương tác của con người để lừa người dùng mắc lỗi làm tổn hại thông tin bí mật của họ hoặc đơn giản là tiết lộ thông tin đó.

 • Soft Cap

  Softcap là số tiền tối thiểu mà đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICO) muốn huy động.

 • Soft Fork (Blockchain)

  Soft fork đề cập đến những thay đổi được áp dụng cho blockchain để sửa đổi hoặc thêm bất kỳ chức năng nào mà không gây ra bất kỳ thay đổi cấu trúc cơ bản nào.

 • Soft Peg

  Trong tài chính, "soft peg" là một phương pháp giữ giá trị của một loại tiền tệ trong một phạm vi nhất định so với đồng tiền dự trữ bằng cách sử dụng chế độ tỷ giá hối đoái.

 • Software Library

  Thư viện phần mềm (software library) là một tập hợp mã có thể được tham chiếu trong khi phát triển các chương trình thực thi khác.

 • Software Stack

  Software stack đề cập đến một tập hợp các sản phẩm hoặc thành phần phần mềm hoạt động cùng nhau để cung cấp một chức năng cụ thể.

 • Software Wallet

  Ví phần mềm (A software wallet) còn được gọi là ứng dụng ví, là một ứng dụng cho phép người dùng HODL, gửi và nhận tiền điện tử.

 • Solana Virtual Machine (SVM)

  ,Máy ảo Solana (The Solana Virtual Machine hay SVM) là hệ thống hỗ trợ khả năng xử lý hàng nghìn giao dịch mỗi giây của Solana.

 • Solidity

  Solidity là ngôn ngữ lập trình được Ethereum sử dụng để phát triển hợp đồng thông minh.

 • Source Code

  Một tập hợp các dòng hoặc lệnh thực thi trên máy tính được viết bằng ngôn ngữ cấp cao được gọi là mã nguồn.

 • SPAC

  SPAC (công ty mua lại mục đích đặc biệt) là một công ty rỗng (shell company) được các nhà đầu tư lập nên với mục đích duy nhất là huy động vốn thông qua một vụ IPO để cuối cùng thâu tóm một công ty khác

 • Spear Phishing

  Spear phishing là một cuộc tấn công mạng có chủ đích, được cá nhân hóa, sử dụng sở thích của bạn để lừa bạn nhấp vào liên kết độc hại trong email.

 • Speculative Investment

  Speculative investment là một khoản đầu tư mà nhà đầu tư kỳ vọng lợi nhuận cao với rủi ro thua lỗ đáng kể.

 • Spoon (Blockchain)

  Spoon (Blockchain) là một loại phân nhánh blockchain trong đó tiền điện tử mới kế thừa số dư tài khoản của tiền điện tử hiện có.

 • Spot

  Một hợp đồng hoặc giao dịch mua hoặc bán tiền điện tử để thanh toán ngay lập tức hoặc thanh toán và giao tiền điện tử trên thị trường.

 • Spot Market

  Spot Market là một thị trường công khai trong đó tiền điện tử được giao dịch để thanh toán ngay lập tức. Nó trái ngược với thị trường tương lai, trong đó việc thanh toán được thực hiện muộn hơn.

 • Spot Trading

  Spot trading (giao dịch giao ngay) liên quan đến việc trao đổi ngay lập tức một công cụ tài chính ở mức giá hiện tại.

 • Spyware

  Spyware (phần mềm gián điệp) là phần mềm độc hại ghi lại tất cả các hoạt động trên thiết bị điện tử.

 • Stablecoin

  Stablecoin là một loại tiền điện tử có độ biến động cực thấp, đôi khi được sử dụng như một phương tiện đa dạng hóa danh mục đầu tư. Ví dụ bao gồm tiền điện tử được hỗ trợ bằng vàng hoặc tiền điện tử được neo bằng tiền pháp định.

 • Stacking Sats

  "Stacking sats" đề cập đến hoạt động tích lũy một lượng nhỏ Bitcoin, thường được biểu thị bằng "satoshi", đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin.

 • Stagflation

  Stagflation (lạm phát đình trệ) là giai đoạn mà nền kinh tế chứng kiến sự tăng trưởng trì trệ đồng thời và lạm phát gia tăng (nói cách khác, tăng trưởng và lạm phát di chuyển theo hướng ngược nhau).

 • Staking

  Staking (đặt cược) là một hình thức tham gia vào hệ thống bằng chứng cổ phần (PoS) để đưa mã thông báo của bạn vào nhằm đóng vai trò là người xác thực cho chuỗi khối và nhận phần thưởng.

 • Staking Pool

  Staking Pools cho phép người dùng kết hợp các tài nguyên của họ để tăng cơ hội kiếm được phần thưởng. Cơ chế này cung cấp nhiều sức mạnh đặt cược hơn cho mạng để xác minh và xác thực các giao dịch mới

 • Stale Block

  Stale Block - một khối được khai thác thành công nhưng không được đưa vào chuỗi khối dài nhất hiện tại, thường là do một khối khác có cùng độ cao đã được thêm vào chuỗi trước.

 • State Channel

  Giải pháp mở rộng quy mô lớp thứ hai giúp giảm tổng số giao dịch cần thiết trên chuỗi, chuyển các giao dịch ra khỏi chuỗi và cho phép người tham gia đăng nhập vào chuỗi chính sau nhiều lần giao dịch ngoài chuỗi.

 • Stochastic Oscillator

  Stochastic oscillator Bộ dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến được sử dụng để xác định các mức cổ phiếu/tài sản/tiền điện tử quá mua và quá bán dựa trên lịch sử giá của tài sản, vì nó có xu hướng dao động.

 • Stock-to-Flow Ratio

  Tỷ lệ stock-to-flow là thước đo được sử dụng để đo lường mức độ khan hiếm của một loại hàng hóa, đặc biệt là kim loại quý và tiền điện tử.

 • Stop-Loss Order

  Stop-loss order (lệnh dừng lỗ) cho phép nhà đầu tư xác định mức giá thấp nhất mà họ sẵn sàng bán một tài sản và kích hoạt lệnh bán tự động khi và nếu đạt được mức giá này.

 • Storage (Decentralized)

  Decentralized storage (lưu trữ phi tập trung) đề cập đến khái niệm lưu trữ tệp trực tuyến bằng cách chia chúng thành các đoạn được mã hóa và ủy quyền các đoạn này cho nhiều nút trên mạng phân tán,...

 • Storage Miners

  Storage miners (công cụ khai thác lưu trữ) là công cụ khai thác tiền điện tử dựa vào việc cung cấp đủ không gian lưu trữ cho các nút để đạt được sự đồng thuận và xác thực các giao dịch.

 • Storage Node

  Các nút lưu trữ là phần chính của mạng lưu trữ đám mây phi tập trung Storj.

 • Store of Value

  Kho lưu trữ giá trị là một tài sản, hàng hóa hoặc tiền tệ có thể được lưu giữ, lấy lại cũng như trao đổi trong tương lai mà không mất bất kỳ giá trị nào.

 • Stroop

  Stroop là đơn vị nhỏ nhất của Lumen (XLM)

 • Subgraph Manifest

  Subgraph Manifest là một thành phần của sơ đồ con bao gồm thông tin liên quan đến nguồn dữ liệu, mẫu của sơ đồ con, v.v.

 • Subnet

  Subnet (mạng con) là một mạng nhỏ hơn nhóm các nút có đặc điểm chung trong một mạng lớn hơn.

 • Substrate

  Substrate là một khung phát triển ứng dụng web được phát triển bởi Parity Technologies.

 • Succinct Proofs of Random Access (SPoRA)

  Bằng chứng ngắn gọn về truy cập ngẫu nhiên (SPoRA) là một cơ chế đồng thuận được sử dụng để xác nhận các giao dịch và xác thực các khối trên mạng phi tập trung Arweave.

 • Supercomputer

  Siêu máy tính (supercomputer) là phiên bản ưu việt của máy tính đa năng, có công suất và khả năng xử lý tăng đáng kể.

 • Supercycle

  Trong kinh tế học, siêu chu kỳ (upercycle) mô tả một khoảng thời gian kéo dài được đặc trưng bởi sự tăng trưởng vượt bậc của một tài sản hoặc lĩnh vực cụ thể.

 • Supply and Demand

  Cung và cầu (Supply and demand) là các mức độ trong nền kinh tế quyết định mức độ sẵn lòng mua hoặc bán tài sản hoặc dịch vụ của thị trường.

 • Supply Chain

  Chuỗi cung ứng (supply chain) là tập hợp các bước mà sản phẩm hoặc dịch vụ cần phải trải qua trước khi đến tay khách hàng cuối cùng.

 • Supply Chain Attack

  Tấn công chuỗi cung ứng (supply chain attack) là một chiến thuật được tin tặc sử dụng để xâm phạm các nhà cung cấp bên thứ ba cho các tập đoàn, chính phủ và tổ chức lớn nhằm lấy được thông tin có giá trị.

 • Support Level

  Mức hỗ trợ trong tiền điện tử (support level ) là khi giá của tài sản tiền điện tử ngừng giảm giá do nguồn cung tăng từ những người mua muốn mua ở một mức giá nhất định.

 • Surge (Ethereum)

  Ethereum Surge là một giai đoạn phát triển của mạng Ethereum. Nó bao gồm một loạt các nâng cấp, đáng chú ý nhất là sharding.

 • Swarm

  A swarm là một nhóm bạn cùng chia sẻ một torrent.

 • Swing Failure Pattern (SFP)

  A swing failure pattern (SFP) là một chỉ báo đảo chiều xu hướng có thể được sử dụng để phát hiện điểm yếu trong xu hướng hiện tại và xác định các dấu hiệu đảo chiều sớm.

 • Swing Trading

  Swing trading là một kỹ thuật giao dịch thị trường nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ những thay đổi giá ngắn hạn đến trung hạn của cổ phiếu, hàng hóa và/hoặc tiền tệ trong khoảng thời gian vài ngày hoặc vài tuần.

 • Sybil Attack

  Các cuộc tấn công Sybil (Sybil attacks) là hành động làm suy yếu mạng trực tuyến bằng cách tạo ra nhiều ID, tài khoản hoặc nút để phá vỡ sự cân bằng quyền lực.

 • Symbol

  Symbol là mã của một loại tiền điện tử; ví dụ: biểu tượng của Bitcoin là BTC.

 • Symmetric Key Cryptography

  Mật mã khóa đối xứng (Symmetric key cryptography) là một loại mật mã sử dụng một khóa duy nhất để mã hóa và giải mã dữ liệu.

 • Synthetic Asset

  Tài sản tổng hợp (Synthetic assets), đôi khi được gọi là synth, là sự kết hợp giữa tiền điện tử và tài sản phái sinh truyền thống. Nói cách khác, synths là các dẫn xuất được token hóa.

T

 • T-Address (Zcash)

  Địa chỉ T (T-Address) là một trong hai loại địa chỉ có sẵn cho tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư, Zcash, được sử dụng khi mong muốn tính minh bạch ngược với địa chỉ Z (z-addresses) là riêng tư

 • Taint

  Taint được biết đến là tỷ lệ phần trăm tiền điện tử trong một tài khoản có thể được truy tìm đến một tài khoản khác.

 • Take Profit

  Lệnh chốt lời (A take-profit order ) là hành động bán tiền điện tử để đảm bảo lợi nhuận. Nó thường được thực hiện ở một mức giá định trước khi giao dịch có lãi.

 • Tamper-Proof Ledger

  Sổ cái chống giả mạo (A tamper-proof ledger) về cơ bản là bất kỳ hệ thống hồ sơ nào có các thuộc tính cơ bản của sổ cái phân tán blockchain.

 • Tangle

  Tangle là một giải pháp thay thế blockchain được phát triển bởi IOTA, sử dụng các biểu đồ tuần hoàn có hướng chỉ xây dựng theo một hướng duy nhất và theo cách không bao giờ lặp lại, đồng thời là điện toán lượng tử.

 • Taproot

  Taproot là một phiên bản khởi tạo của một soft fork dành cho Bitcoin, nhằm mục đích cải thiện quyền riêng tư và cải thiện các khía cạnh khác gắn liền với các giao dịch phức tạp hơn.

 • Tardigrade (Storj)

  Tardigrade là dịch vụ lưu trữ đám mây phi tập trung được cung cấp bởi nền tảng Storj.

 • Technical Analysis/Trend Analysis (TA)

  Một phương pháp đánh giá bao gồm các phân tích thống kê về thị trường, chẳng hạn như giá cả và khối lượng. Biểu đồ và các công cụ khác được sử dụng để xác định các mô hình nhằm củng cố và thúc đẩy các quyết định đầu tư.

 • Technical Indicators

  Chỉ báo kỹ thuật là một thuật toán thống kê hoặc chỉ báo dựa trên mô hình dựa trên giá, khối lượng và/hoặc lãi suất mở trong lịch sử của chứng khoán hoặc hợp đồng.

 • Tendermint

  Tendermint là một cơ chế đồng thuận cho phép các ứng dụng khởi chạy trên các máy khác nhau một cách an toàn và nhất quán.

 • Terahashes Per Second

  Terahash mỗi giây (Th/s) tương đương với 1 nghìn tỷ (1.000.000.000.000) băm mỗi giây, một đơn vị biểu thị sức mạnh của máy tính hoặc máy khai thác.

 • Testnet

  Testnet là một mạng blockchain được sử dụng để chạy và thử nghiệm các blockchain và dự án blockchain trước khi phát hành.

 • The Barbell Strategy

  Một phương pháp trong đó các nhà đầu tư bỏ tiền vào hai loại tài sản có rủi ro cao và không có rủi ro trong khi bỏ qua các tài sản có rủi ro trung bình.

 • The Cantillon Effect

  Được phát triển bởi Richard Cantillon, Hiệu ứng Cantillon là sự thay đổi về giá cả tương đối do sự thay đổi trong cung tiền.

 • The DAO

  DAO là tổ chức tự trị phi tập trung đầu tiên được thành lập bởi một nhóm nhà phát triển vào tháng 4 năm 2016.

 • The Merge (Ethereum 2.0)

  Việc hợp nhất là một bản nâng cấp mạng theo kế hoạch sẽ kết hợp mạng chính Ethereum và Chuỗi Beacon để chuyển từ cơ chế đồng thuận bằng chứng công việc sang hệ thống bằng chứng cổ phần.

 • Think Long Term (TLT)

  Một tư duy đầu tư mà bạn có tầm nhìn đầu tư dài hạn hơn từ hàng tháng đến hàng năm.

 • Throughput

  Thông lượng là số lượng hành động có thể được hoàn thành trong một khung thời gian nhất định.

 • Ticker

  Một chữ viết tắt được sử dụng để xác định duy nhất tiền điện tử. *xem Biểu tượng.

 • Ticker Symbol

  The ticker symbol là sự kết hợp ngắn của các chữ cái được sử dụng để đại diện cho một tài sản, cổ phiếu hoặc mã thông báo tiền điện tử trên nhiều sàn giao dịch, dịch vụ hoán đổi và các giải pháp DeFi khác.

 • Time-Weighted Automated Market Maker (TWAMM)

  Mục đích của Nhà tạo lập thị trường tự động theo trọng số thời gian (TWAMM) là giúp các nhà giao dịch thực hiện các lệnh lớn với độ trượt giá tối thiểu và phí gas thấp mà không ảnh hưởng tiêu cực đến giá cả.

 • Time-weighted Average Price (TWAP)

  Giá trung bình theo thời gian (TWAP) là một chỉ báo giao dịch, hiển thị giá trung bình của một tài sản khi nó tăng và giảm trong một khoảng thời gian nhất định hoặc cụ thể.

 • Timelock/Locktime

  Điều kiện để giao dịch chỉ được xử lý tại một thời điểm hoặc khối nhất định trên blockchain.

 • Timestamp

  Một hình thức nhận dạng khi một giao dịch nhất định xảy ra.

 • Tipset

  Tipset là một tập hợp chứ không phải là một chuỗi các khối tạo nên một blockchain.

 • Token

  Token là một tài sản kỹ thuật số được xây dựng trên một chuỗi khối hiện có, chẳng hạn như Chuỗi thông minh Ethereum hoặc Binance. C

 • Token Economy

  Một nền kinh tế hàng hóa và dịch vụ có thể hoạt động mà không cần qua trung gian và bên thứ ba với sự trợ giúp của công nghệ chuỗi khối.

 • Token Generation Event (TGE)

  Thời điểm token được phát hành.

 • Token Issuance

  Phát hành mã thông báo là quá trình tạo mã thông báo mới và thêm chúng vào tổng nguồn cung cấp mã thông báo của tiền điện tử.

 • Token Lockup

  Khóa mã thông báo đề cập đến khoảng thời gian trong đó mã thông báo tiền điện tử không thể được trao đổi hoặc giao dịch.

 • Token Migration

  Di chuyển mã thông báo đề cập đến quá trình di chuyển mã thông báo từ chuỗi khối này sang chuỗi khối khác do sự thay đổi trong chuỗi khối.

 • Token Sale

  Bán mã thông báo đề cập đến việc cung cấp mã thông báo tiền điện tử ban đầu cho một nhóm nhà đầu tư tư nhân trước khi nó chính thức xuất hiện trên thị trường.

 • Token Standard

  Tiêu chuẩn token (Token Standard) là thuật ngữ miêu tả bộ quy tắc và yêu cầu kỹ thuật của một loại tiền điện tử, được thiết lập phụ thuộc vào từng blockchain khác nhau.

 • Token Swap

  Hoán đổi mã thông báo đề cập đến việc trao đổi trực tiếp một số lượng nhất định của một mã thông báo tiền điện tử với một mã thông báo khác giữa những người dùng được hỗ trợ bởi một dịch vụ trao đổi đặc biệt.

 • Tokenization

  Quá trình biến tài sản trong thế giới thực thành thứ có giá trị kỹ thuật số được gọi là mã thông báo, sau đó thường có thể cung cấp quyền sở hữu các phần của tài sản này cho các chủ sở hữu khác nhau.

 • Tokenized Carbon Credits

  Tín dụng carbon được mã hóa đại diện cho lượng carbon đã được tránh hoặc loại bỏ khỏi môi trường. Một tấn carbon được tránh hoặc loại bỏ có thể kiểm chứng được sẽ chuyển thành một tín chỉ carbon.

 • Tokenized Securities

  Chứng khoán được mã hóa là khi quyền sở hữu chứng khoán được thực hiện thông qua việc phát hành mã thông báo.

 • Tokenized Stocks

  Cổ phiếu được mã hóa là tài sản kỹ thuật số được giao dịch trên các sàn giao dịch sử dụng công nghệ blockchain.

 • Tokenomics

  Tokenomics là một thuật ngữ chỉ tính kinh tế của token. Nó mô tả các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng và giá trị của token, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tạo và phân phối token, cung và cầu, cơ chế khuyến khích và kế hoạch đốt token

 • TokenSets (Set Protocol)

  TokenSets là một nền tảng phi tập trung dựa trên Giao thức Set để quản lý danh mục đầu tư tiền điện tử.

 • Toll Bridge

  Cầu thu phí là cầu được cung cấp bởi hợp đồng thông minh trong đó giá trị tiền tệ được gọi là phí cầu sẽ mở ra quyền truy cập vào các chức năng bổ sung.

 • Tor

  Tor là một mạng phi tập trung ẩn danh lưu lượng truy cập web của người dùng bằng cách mã hóa nó và định tuyến nó thông qua một loạt các trạm chuyển tiếp trước khi nó đến đích cuối cùng.

 • Total Exchange Volume

  Tổng khối lượng giao dịch là thước đo tổng giá trị đã được giao dịch trên (các) sàn giao dịch.

 • Total Supply

  Tổng số lượng coin hiện có, trừ đi bất kỳ lượng coin nào đã được đốt cháy có thể xác minh được. *xem Nguồn cung lưu hành và Nguồn cung tối đa.

 • Total Value Locked (TVL)

  Tổng giá trị bị khóa thể hiện số lượng tài sản hiện đang được đặt cọc trong một giao thức cụ thể.

 • Trade Volume

  Số lượng tiền điện tử đã được giao dịch trong 24 giờ qua.

 • Trading Bot

  Bot giao dịch tiền điện tử về cơ bản là một chương trình được thiết kế để tự động hóa giao dịch tài sản tiền điện tử thay mặt cho người giao dịch.

 • Trading Tournament

  Giải đấu giao dịch là các chiến dịch giao dịch tiền điện tử độc đáo do các sàn giao dịch tiền điện tử tổ chức, khuyến khích người dùng giao dịch nhiều hơn để giành được các ưu đãi, chẳng hạn như token, ví phần cứng, v.v.

 • Trading Volume

  Khối lượng giao dịch đề cập đến tổng số cổ phiếu (hoặc token/coin) đã được trao đổi giữa người mua và người bán một tài sản nhất định trong giờ giao dịch của một ngày nhất định.

 • TradingView

  TradingView là một nền tảng dựa trên web trực tuyến cung cấp cho các nhà đầu tư và nhà giao dịch giao diện thân thiện với người dùng để phân tích thị trường tài chính bằng biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật.

 • Transaction (TX)

  Hành động trao đổi tiền điện tử trên blockchain.

 • Transaction Fee

  Một khoản thanh toán cho việc sử dụng blockchain để giao dịch.

 • Transaction ID (TXID)

  ID giao dịch (TXID) là số nhận dạng duy nhất của mỗi giao dịch blockchain.

 • Transaction Triggers

  Trình kích hoạt có thể được thiết lập trên một blockchain, nhóm các giao dịch khác nhau lại với nhau để thực hiện khi đáp ứng các điều kiện được chỉ định.

 • Transactions Per Second (TPS)

  Giao dịch mỗi giây (TPS) là thước đo khả năng của hệ thống máy tính (hoặc mạng) để thực hiện các giao dịch hoặc tính toán trong một giây.

 • TRC-10 (TRON)

  TRC10 là tiêu chuẩn mã thông báo công nghệ không yêu cầu Máy ảo TRON và được hỗ trợ bởi mạng chuỗi khối TRON (TVM).

 • TRC-20 Token

  Tiêu chuẩn mã thông báo TRC-20 cho phép tạo mã thông báo trên mạng TRON.

 • Treasury Bills (T-Bills)

  Tín phiếu kho bạc (T-Bills) là nghĩa vụ nợ ngắn hạn của chính phủ Hoa Kỳ.

 • Treasury Bond (T-Bond)

  Trái phiếu kho bạc là một chứng khoán nợ do chính phủ Hoa Kỳ phát hành và được hỗ trợ bởi "niềm tin và tín nhiệm hoàn toàn" của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

 • Trojan

  Trojan là một loại phần mềm độc hại thường được ngụy trang dưới dạng phần mềm hợp pháp.

 • Truffle

  Đối với các blockchain sử dụng EVM, truffle hoạt động như một môi trường phát triển và khung thử nghiệm, một công cụ được sử dụng rộng rãi để phát triển ứng dụng blockchain.

 • Trust

  A trust is a fiduciary relationship in which one party, known as a trustor, gives another party, the trustee, the right to hold title to property or assets for the benefit of a third party, t

 • Trust Wallet

  Trust Wallet là một phần mềm ví tiền điện tử cung cấp cho người dùng quyền sở hữu hoàn toàn đối với tiền điện tử của họ.

 • Trustless

  Một môi trường không có quyền lực tập trung.

 • Tumbler

  Một dịch vụ trộn giúp làm cho tiền và giao dịch tiền điện tử trở nên ẩn danh hơn.

 • Turing Completeness

  Tính đầy đủ của Turing đề cập đến khả năng của một hệ thống hoặc ngôn ngữ lập trình để giải quyết bất kỳ vấn đề nào có thể được giải quyết bằng một cỗ máy do nhà toán học Alan Turing tạo ra.

 • Turing-Complete

  Một hệ thống về nguyên tắc có thể giải quyết mọi vấn đề tính toán.

 • Two-Factor Authentication (2FA)

  Xác thực hai yếu tố (2FA) là phương thức truy cập yêu cầu hai hình thức xác thực khác nhau.

 • Type Checking

  Một quy trình trong ngôn ngữ lập trình để xác minh xem mỗi thao tác trong chương trình có tuân theo quy tắc khai báo kiểu của ngôn ngữ hay không.

 • TypeScript Programming Language

  Ngôn ngữ lập trình TypeScript là phiên bản JavaScript nâng cao hơn bao gồm nhiều chức năng hơn.

 • Typosquatting

  Đánh máy là một thủ đoạn lừa đảo được những kẻ lừa đảo sử dụng để lừa mọi người truy cập vào một trang web giả mạo và xâm phạm thông tin cá nhân của họ.

U

 • Unbanked

  Không có dịch vụ ngân hàng đề cập đến những người không thể truy cập các dịch vụ ngân hàng hoặc chọn không truy cập.

 • Uncle Block (Ommer Block)

  Uncle Block (Ommer Block) dùng để chỉ khối bị loại bỏ trong hiện tượng hai khối được tạo đồng thời, dẫn đến một khối bị loại bỏ khỏi blockchain.

 • Unconfirmed

  Trạng thái trong đó giao dịch chưa được thêm vào blockchain.

 • UNI Token

  Token quản trị gốc của Uniswap, sàn giao dịch phi tập trung lớn nhất tại thời điểm viết bài.

 • Unit of Account

  Đơn vị tài khoản là đơn vị đo lường tiêu chuẩn được sử dụng trong kế toán để ghi lại và theo dõi các giao dịch tài chính.

 • United States House Committee on Financial Services

  Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ là một ủy ban của Hạ viện Hoa Kỳ giám sát tất cả các thành phần của dịch vụ tài chính và nhà ở của Hoa Kỳ.

 • Unpermissioned Ledger

  Một sổ cái công khai được mở cho bất kỳ ai mà không bị một chủ sở hữu nào kiểm soát.

 • Unrealized Profit & Loss

  Lãi và lỗ chưa thực hiện xảy ra khi bạn mở một vị thế đối với một chứng khoán đã tăng giá hoặc giảm giá trị.

 • Unregulated

  Một cái gì đó không được kiểm soát bởi một cơ quan tập trung hoặc trực giác quản lý.

 • Unspent Transaction Output (UTXO)

  Một giao dịch chưa được chi tiêu sau khi hoàn tất, tương tự như số tiền lẻ còn sót lại sau khi mua hàng.

 • Unstoppable Domains

  Tên miền không thể ngăn cản là tên của một công ty có trụ sở tại San-Francisco cung cấp tên miền dựa trên blockchain cho người dùng.

 • US Office of Foreign Assets Control (OFAC)

  Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ (OFAC) là cơ quan thực thi và tình báo tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

 • Use Case

  Ca sử dụng là sự mô tả các tương tác giữa một tác nhân (con người hoặc hệ thống) và hệ thống dẫn đến một sự kiện.

 • User Interface

  Giao diện người dùng là sự tương tác của người dùng với trang web hoặc ứng dụng bằng thiết bị kỹ thuật số.

 • UTC Time

  Giờ phối hợp quốc tế.

 • Utility Mining

  Khai thác tiện ích là một cơ chế cho phép phân phối mã thông báo dựa trên hoạt động của người dùng và sự tham gia tích cực.

 • Utility Token

  Mã thông báo được thiết kế đặc biệt để có thể giúp mọi người sử dụng thứ gì đó.

V

 • Validator

  Một người tham gia trên chuỗi khối bằng chứng cổ phần (PoS), tham gia vào việc xác thực các khối để nhận phần thưởng.

 • Vanity Address

  Địa chỉ công khai tiền điện tử có các chữ cái và số tùy chỉnh, thường do chủ sở hữu của nó chọn.

 • Vaporware

  Một dự án tiền điện tử chưa bao giờ được phát triển thực sự.

 • Venture Capital

  Một hình thức vốn cổ phần tư nhân được cung cấp để tài trợ cho các công ty nhỏ, giai đoạn đầu được coi là có tiềm năng tăng trưởng cao.

 • Verification Code

  Mã xác minh là một phương pháp bảo vệ an ninh được sử dụng để tránh các bot internet lạm dụng hoặc thậm chí gửi thư rác các dịch vụ trực tuyến khác nhau.

 • Vesting Period

  Hành động hạn chế việc bán mã thông báo trong một khoảng thời gian cụ thể.

 • Virgin Bitcoin

  Một Bitcoin chưa bao giờ được chi tiêu.

 • Virtual Automated Market Makers (vAMMs)

  Nhà tạo lập thị trường tự động ảo (vAMM) là một hệ thống cung cấp thanh khoản tổng hợp (hoặc ảo), cho phép các nhà giao dịch mua và bán các công cụ phái sinh hoàn toàn trên blockchain.

 • Virtual Commodity Association (VCA)

  Hiệp hội hàng hóa ảo là một tổ chức phi lợi nhuận gồm các sàn giao dịch và người giám sát tiền điện tử với mục đích xây dựng SRO cho ngành công nghiệp tiền ảo của Hoa Kỳ.

 • Virtual Private Network (VPN)

  Mạng riêng ảo (VPN) là công nghệ tạo ra một mạng an toàn và được mã hóa từ kết nối internet công cộng – mang lại cho bạn sự ẩn danh và quyền riêng tư.

 • Virtual Reality (VR)

  Công nghệ thực tế ảo (VR) được sử dụng để mô phỏng một thế giới nhân tạo sống động có thể bắt chước hoặc vượt qua thực tế.

 • Virus

  Máy tính thường bị nhiễm vi-rút khi người dùng vô tình cài đặt vi-rút thông qua tệp đã tải xuống.

 • Vitalik Buterin

  Vitalik Buterin là một trong những người tạo ra Ethereum, loại tiền điện tử lớn thứ hai sau Bitcoin.

 • Volatility

  Một thước đo thống kê về độ phân tán lợi nhuận, được đo bằng cách sử dụng độ lệch chuẩn hoặc phương sai giữa lợi nhuận từ cùng một chỉ số thị trường hoặc chứng khoán đó.

 • Volume

  Bao nhiêu tiền điện tử đã được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như 24 giờ qua.

W

 • Wallet

  Nơi mà người dùng tiền điện tử có thể lưu trữ, gửi và nhận tài sản kỹ thuật số.

 • Wallstreetbets (WSB)

  Wallstreetbets, còn được gọi là /r/wallstreetbets hoặc WSB, là một subreddit dành cho những người tham gia thảo luận về giao dịch cổ phiếu và quyền chọn.

 • WannaCry Ransomware

  WannaCry là một phần mềm ransomware có khả năng lây nhiễm và lây lan nhanh chóng qua một số mạng máy tính.

 • Wasabi Wallet

  Wasabi là một ví Bitcoin mã nguồn mở và tập trung vào quyền riêng tư, có sẵn cho Windows, Linus và macOS.

 • Wash Trade

  Một hình thức thao túng thị trường trong đó các nhà đầu tư tạo ra hoạt động nhân tạo trên thị trường bằng cách đồng thời bán và mua cùng một loại tiền điện tử.

 • Watchdog Organization

  Các tổ chức phi lợi nhuận thay mặt công chúng giám sát chặt chẽ các hoạt động của chính phủ hoặc các tổ chức khác.

 • Watcher (OMG Foundation)

  Người theo dõi trên OMG Foundation là một máy tính quan sát chuỗi con và nhà sản xuất khối cũng như đảm bảo các giao dịch mạng được xác nhận chính xác.

 • Watchlist

  Danh sách theo dõi là một tính năng của trang web nơi người dùng có thể tạo danh sách tiền điện tử của riêng họ để theo dõi.

 • Weak Hands

  Một nhà đầu tư có xu hướng bán tháo khi có dấu hiệu đầu tiên về sự sụt giảm giá.

 • Web 1.0

  Web 1.0 là thuật ngữ thường được sử dụng để mô tả phiên bản đầu tiên của Internet.

 • Web 2.0

  Web 2.0 mô tả trạng thái hiện tại của web, hỗ trợ nhiều nội dung do người dùng tạo hơn và ổn định hơn cho người dùng front-end so với phiên bản tiền nhiệm của nó, Web 1.0

 • Web 3.0

  Web 3.0 là thế hệ tiếp theo của Internet.

 • Web3 Foundation

  Quỹ Web3 được thành lập để thúc đẩy các công nghệ và ứng dụng mới trong lĩnh vực giao thức phần mềm web phi tập trung.

 • WebSocket

  WebSocket cho phép liên lạc hai chiều giữa máy khách (ví dụ: trình duyệt web) và máy chủ (có thể là máy chủ HTTP hoặc máy chủ WebSocket khác).

 • Wei

  Phần nhỏ nhất của Ether, với mỗi Ether là 1000000000000000000 Wei.

 • Whale

  Một thuật ngữ dùng để mô tả các nhà đầu tư sở hữu số lượng tiền điện tử lớn bất thường, đặc biệt là những nhà đầu tư có đủ tiền để thao túng thị trường.

 • What Is the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)?

  Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) là một cơ quan của Hoa Kỳ chuyên phân tích các giao dịch tài chính để ngăn chặn tội phạm tài chính.

 • When Lambo

  Một cụm từ đề cập đến thời điểm những người nắm giữ tiền điện tử sẽ trở nên đủ giàu để mua một chiếc Lamborghini.

 • When Moon

  Một cụm từ dùng để hỏi khi nào giá tiền điện tử sẽ bùng nổ.

 • White Hat Computer Hacker

  Tin tặc mũ trắng sử dụng kỹ năng của mình để cải thiện bảo mật bằng cách vạch trần các lỗ hổng trước khi tin tặc độc hại (được gọi là tin tặc mũ đen) có thể phát hiện và khai thác chúng.

 • White Label

  Ghi nhãn trắng cho phép một công ty tùy chỉnh khung sản phẩm hiện có để đổi thương hiệu và bán lại sản phẩm này như sản phẩm của riêng họ.

 • White Label Staking

  Trong đặt cược nhãn trắng, người nắm giữ tiền điện tử nhận được nút xác thực được tạo rõ ràng cho họ. Sau đó, việc này được nhà điều hành bên thứ ba thay mặt họ quản lý hoàn toàn.

 • White Swan Event

  Thiên nga trắng là một sự kiện dễ dự đoán dựa trên thông tin và dự báo hiện tại.

 • Whitelist

  Danh sách những người tham gia quan tâm đến đợt chào bán tiền xu lần đầu, những người đã đăng ký ý định tham gia hoặc mua trong đợt giảm giá.

 • Whitepaper

  Whitepaper trong lĩnh vực tiền điện tử là một bản thảo để mô tả chi tiết về dự án tiền điện tử mà một nhóm nhà phát triển hay một công ty sẽ thực hiện.

 • Winding Down

  Kết thúc là quá trình hủy gói mã thông báo trở lại dạng ban đầu trong DeFi.

 • Winding Up

  Trong tài chính phi tập trung (DeFi), kết thúc về cơ bản có nghĩa là gói các token tiền điện tử thông qua các dự án khác nhau để tìm ra lợi nhuận tốt nhất.

X

 • x86 Virtual Machine (Qtum)

  Máy ảo X86 cho phép các nhà phát triển Qtum viết hợp đồng thông minh bằng ngôn ngữ họ chọn.

Y

 • Yield Curve

  Đường cong lợi suất là một đường biểu thị mối quan hệ giữa lợi suất và kỳ hạn của chứng khoán có thu nhập cố định.

 • Yield Farming

  Canh tác lợi nhuận liên quan đến việc kiếm lãi bằng cách đầu tư tiền điện tử vào thị trường tài chính phi tập trung.

 • Yield Sensitivity

  Độ nhạy lợi suất hoặc độ nhạy lãi suất là thước đo mức độ thay đổi giá của tài sản thu nhập cố định do sự biến động của lãi suất.

 • YTD

  Viết tắt của từ đầu năm đến nay.

Z

 • Zero Confirmation Transaction

  Cụm từ thay thế cho một giao dịch chưa được xác nhận.

 • Zero Confirmation/Unconfirmed Transaction

  Xác nhận bằng 0 hoặc giao dịch chưa được xác nhận được định nghĩa là một trao đổi chưa được ghi lại hoặc xác minh trên blockchain

 • Zero Knowledge Proof

  Bằng chứng không kiến ​​thức (ZKP) là các giao thức giúp chứng minh tính hợp lệ của các tuyên bố trên chuỗi khối mà không cung cấp thông tin có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư.

 • Zero Knowledge Rollups

  A zero-knowledge rollup là một giáp mở rộng cho Ethereum layer 1 bằng cách sử dụng công nghệ zero knowledge proof (bằng chứng không kiến thức).

 • Zero Knowledge Rollups

  A zero-knowledge rollup là một giáp mở rộng cho Ethereum layer 1 bằng cách sử dụng công nghệ zero knowledge proof (bằng chứng không kiến thức).

 • Zero-Knowledge Proof

  Zero-knowledge Proof (ZKP) là một công nghệ mật mã cho phép xác minh tính xác thực của một phần thông tin mà không tiết lộ chính thông tin đó. Công nghệ này ngày càng quan trọng với blockchain, tiền mã hóa trong việc tăng cường quyền riêng tư và bảo mật.

 • Zk-SNARKs

  zk-SNARK (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge) là một giải pháp công nghệ zero-knowledge proof giúp người dùng (hay người chứng minh - prover) xác thực một điều gì đó - có thể là danh tính, quyền sở hữu tài sản - cho một bên khác (người xác minh - verifier) mà không cần phải tiết lộ những thông tin không cần thiết. Nói cách khác, zk-SNARK hỗ trợ người dùng chứng minh rằng bản thân có thông tin chứng thực cần thiết mà không cần lo bị lộ những chi tiết khác.

 • zkApps

  zkApps tận dụng các bằng chứng không có kiến thức (ZKP), đặc biệt là zk-SNARK và zk-STARK, để mở ra một loạt các khả năng vượt qua các ứng dụng blockchain truyền thống.

 • zkOracle

  zkOracles sử dụng Zero Knowledge Proofs (ZKP) như một phương tiện không đáng tin cậy mà qua đó dữ liệu có thể được truyền đi một cách tự do trong khi vẫn duy trì tiêu chuẩn mạnh mẽ về bảo mật, quyền riêng tư và hiệu quả chi phí.

 • zkSharding

  zkSharding là một khái niệm được giới thiệu lại về lớp thực thi phân đoạn của Ethereum, giúp mở rộng quy mô các chuỗi khối bằng cách thực thi song song trong các phân đoạn được bảo mật thông qua bằng chứng zkEVM.