Alchemy Technologies Tuyển dụng Developer Specialist tại Quận 3, HCM – Mức lương thỏa thuận

Alchemy Technologies Tuyển dụng Developer Specialist tại Quận 3, HCM - Mức lương thỏa thuận.

366573163_762583472537238_7866981626820431176_n
Thông tin việc làm
Khu vực: Hồ Chí Minh
Vị trí công việc: Developer
Công ty: Alchemy Technologies
Mô tả:
 • Design, develop, and deploy blockchain-based applications, smart contracts, and decentralized applications (DApps) using blockchain platforms such as Ethereum, Hyperledger, or others.
 • Collaborate with cross-functional teams to gather requirements, define technical specifications, and architect scalable and secure blockchain solutions.
 • Implement and optimize blockchain protocols, consensus mechanisms, and cryptographic algorithms to ensure the integrity, security, and performance of blockchain networks.
 • Integrate blockchain technology with existing systems, applications, and databases, ensuring seamless interoperability and data consistency.
 • Conduct thorough testing, debugging, and troubleshooting of blockchain applications to identify and resolve technical issues and ensure quality assurance.
 • Stay abreast of emerging trends, technologies, and best practices in blockchain development, and leverage them to drive innovation and continuous improvement.
 • Participate in code reviews, knowledge-sharing sessions, and technical discussions to foster collaboration and knowledge exchange within the development team.
 • Contribute to the development of technical documentation, tutorials, and training materials to support the adoption and use of blockchain technology.
 • Engage with clients, partners, and stakeholders to understand their business requirements and provide technical expertise and guidance on blockchain solutions
Yêu cầu:
 • Bachelor’s degree in Computer Science, Engineering, or a related field; advanced degree or relevant certifications preferred.
 • At least 2 years of experience in software development, with hands-on experience in blockchain development
 • Proficiency in blockchain technologies, protocols, and frameworks, such as Ethereum, Solidity, Hyperledger Fabric, and others.
 • Strong programming skills in languages commonly used in blockchain development, such as JavaScript, Python, or Go.
 • Experience with smart contract development, deployment, and auditing using tools like Truffle, Remix, or others.
 • Knowledge of decentralized finance (DeFi), non-fungible tokens (NFTs), and other blockchain use cases and applications is a plus.
 • Familiarity with blockchain security best practices, cryptography, and consensus mechanisms.
 • Excellent problem-solving, analytical, and debugging skills, with a strong attention to detail.
 • Ability to work independently and collaboratively in a fast-paced, dynamic environment.
 • Effective communication and interpersonal skills, with the ability to articulate complex technical concepts to non-technical stakeholders.
Phúc lợi:
 • Full salary during probation
 • Flexible working hour
 • 13th salary bonus + performance bonus
 • Company trip – Team building
Kinh nghiệm: 2 năm
Lương: 25-30 triệu
Loại tuyển dụng: Full Time
Trạng thái: Đang tuyển

Được thành lập vào năm 2004, Alchemy Technologies (Pvt) Ltd là công ty Tư vấn và Phát triển Phần mềm, Dịch vụ Công nghệ Thông tin, cung cấp các dịch vụ gia công phần mềm với giá cạnh tranh cho các công ty trên toàn thế giới.

Có sự hiện diện mạnh mẽ tại địa phương ở Pakistan, Alchemy Technologies đã tạo được dấu ấn như một công ty có uy tín và lâu đời được điều hành bởi các cá nhân được đào tạo và có chuyên môn cao trong ngành và chắc chắn hướng tới việc trở thành một tổ chức hàng đầu tạo điều kiện, nâng cao và cung cấp giá trị kinh doanh có thể đo lường được cho khách hàng thông qua việc sử dụng hiệu quả nhất công nghệ và Tài nguyên cho các tổ chức trên toàn cầu.

Địa chỉ làm việc: 326 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: https://alchemytechnologies.net/

  Đăng ký Tuyển dụng

  0.0/5

  Love

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *