Potental Airdrops

Token Metrics

Token Metrics là một công ty nghiên cứu đầu tư tiền điện tử sử dụng

n/a

°

Tari

Tari là một giao thức blockchain đa năng được xây dựng bằng Rust đã gọi

n/a

°

Privasea

Privasea là một dự án DePin + AI sử dụng công nghệ FHE đã gọi

n/a

°

Apillon

Apillon là một cổng dẫn các dịch vụ Web3 được cung cấp bởi các Parachain

1.000.000 NCTR

°

Nyan Heroes

Nyan Heroes là một trò chơi bắn súng được đầu tư lên đến 13M USD,

n/a

°

UniRouter

UniRouter - một giao thức về thanh khoản đang tặng tổng cộng 1.000.000 URO và

n/a

°

XYRO

XYRO đang tặng miễn phí NFT và điểm airdrop cho người dùng, dự kiến XYRO

n/a

°

Renzo

Renzo currently does not have its own token, but there is a possibility of a

n/a

°

EigenLayer

EigenLayer, a groundbreaking Ethereum protocol, revolutionizes cryptoeconomic security through restaking. Users can earn rewards by

1 Các bình luận

n/a

°

ether.fi

Ether.fi has hinted at the potential launch of its own token named "ETHFI." There is

1 Các bình luận

n/a

°

Mode Network

Mode Network will allocate 550,000,000 MODE for early participants in the airdrop. Register for the

1 Các bình luận

550,000,000

°

B² Network

B² Network is a Layer-2 solution that bolsters transaction speed and broadens application diversity without

1 Các bình luận

5% of the total supply

°