Người mới

zkSharding

zkSharding là một khái niệm được giới thiệu lại về lớp thực thi phân đoạn

zkOracle

zkOracles sử dụng Zero Knowledge Proofs (ZKP) như một phương tiện không đáng tin cậy

zkApps

zkApps tận dụng các bằng chứng không có kiến thức (ZKP), đặc biệt là zk-SNARK

Zk-SNARKs

zk-SNARK (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge) là một giải pháp công nghệ zero-knowledge proof

Zero-Knowledge Proof

Zero-knowledge Proof (ZKP) là một công nghệ mật mã cho phép xác minh tính xác

Zero Knowledge Rollups

A zero-knowledge rollup là một giáp mở rộng cho Ethereum layer 1 bằng cách sử

Zero Knowledge Rollups

A zero-knowledge rollup là một giáp mở rộng cho Ethereum layer 1 bằng cách sử

Zero Knowledge Proof

Bằng chứng không kiến ​​thức (ZKP) là các giao thức giúp chứng minh tính hợp

Zero Confirmation/Unconfirmed Transaction

Xác nhận bằng 0 hoặc giao dịch chưa được xác nhận được định nghĩa là

Zero Confirmation Transaction

Cụm từ thay thế cho một giao dịch chưa được xác nhận.

YTD

Viết tắt của từ đầu năm đến nay.

Yield Sensitivity

Độ nhạy lợi suất hoặc độ nhạy lãi suất là thước đo mức độ thay

Yield Farming

Canh tác lợi nhuận liên quan đến việc kiếm lãi bằng cách đầu tư tiền

Yield Curve

Đường cong lợi suất là một đường biểu thị mối quan hệ giữa lợi suất

XBT

“XBT” là một mã viết tắt được sử dụng để chỉ Bitcoin trong thị trường

x86 Virtual Machine (Qtum)

Máy ảo X86 cho phép các nhà phát triển Qtum viết hợp đồng thông minh

Winding Up

Trong tài chính phi tập trung (DeFi), kết thúc về cơ bản có nghĩa là

Winding Down

Kết thúc là quá trình hủy gói mã thông báo trở lại dạng ban đầu