Z

zkSharding

zkSharding là một khái niệm được giới thiệu lại về lớp thực thi phân đoạn

zkOracle

zkOracles sử dụng Zero Knowledge Proofs (ZKP) như một phương tiện không đáng tin cậy

zkApps

zkApps tận dụng các bằng chứng không có kiến thức (ZKP), đặc biệt là zk-SNARK

Zk-SNARKs

zk-SNARK (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge) là một giải pháp công nghệ zero-knowledge proof

Zero-Knowledge Proof

Zero-knowledge Proof (ZKP) là một công nghệ mật mã cho phép xác minh tính xác

Zero Knowledge Rollups

A zero-knowledge rollup là một giáp mở rộng cho Ethereum layer 1 bằng cách sử

Zero Knowledge Rollups

A zero-knowledge rollup là một giáp mở rộng cho Ethereum layer 1 bằng cách sử

Zero Knowledge Proof

Bằng chứng không kiến ​​thức (ZKP) là các giao thức giúp chứng minh tính hợp

Zero Confirmation/Unconfirmed Transaction

Xác nhận bằng 0 hoặc giao dịch chưa được xác nhận được định nghĩa là

Zero Confirmation Transaction

Cụm từ thay thế cho một giao dịch chưa được xác nhận.