Y

YTD

Viết tắt của từ đầu năm đến nay.

Yield Sensitivity

Độ nhạy lợi suất hoặc độ nhạy lãi suất là thước đo mức độ thay

Yield Farming

Canh tác lợi nhuận liên quan đến việc kiếm lãi bằng cách đầu tư tiền

Yield Curve

Đường cong lợi suất là một đường biểu thị mối quan hệ giữa lợi suất