Q

Quasar Smart Contract (OMG Foundation)

Quasar Smart Contract (OMG Foundation) là một hợp đồng thông minh giải quyết các vấn

Quorum (Governance)

Quorum (Governance) là số lượng thành viên tối thiểu của một hội đồng hoặc nhóm

Quantum Computing

Một máy tính khai thác các hiện tượng từ cơ học lượng tử để thực

Quantum Bit (Qubit)

Một đơn vị đo số bit trong thông tin lượng tử và còn được gọi

Quant Zone (FTX Exchange)

Quant Zone là một phần chuyên biệt trên FTX Exchange dành riêng cho giao dịch

QR Code

Nhãn có thể đọc được bằng máy, hiển thị thông tin được mã hóa thành