O

On-Chain

Transactions that are recorded on the blockchain itself and shared with all of the participants

On-Balance Volume (OBV)

On-balance volume (OBV) is a technical trading indicator that forecasts an asset's price movements based

Orphaned Block

Orphan Block là một khối mới được tạo ra bởi một thợ đào trong khi

Over-the-Counter (OTC) Trading

Over-the-counter thường được gọi là giao dịch ngoài sàn giao dịch , diễn ra trực

Orphan

Một khối hợp lệ trên blockchain không phải là một phần của chuỗi chính.

Oversold

Oversold là tình trạng một tài sản đang giao dịch tại mức giá thấp và

Overbought

Khi một tài sản được xem là Overbought, điều đó có nghĩa là giá của

Over-the-Counter (OTC)

OTC được định nghĩa là một giao dịch được thực hiện bên ngoài sàn giao

Over-Collateralization

Over-collateralization (OC) là việc cung cấp tài sản thế chấp có giá trị đủ để

Ouroboros Praos

Ouroboros Praos là một thuật toán đồng thuận được sử dụng trong các mạng blockchain,

Order Book

Order Book là một danh sách điện tử hiển thị các lệnh mua và bán

Office of the Comptroller of the Currency (OCC)

The Office of the Comptroller (OCC) là một cơ quan độc lập thuộc Bộ Tài

Oracles

Một tác nhân tìm kiếm và xác minh thông tin, kết nối thế giới thực

Online Storage

Hành động lưu trữ tiền điện tử trong các thiết bị hoặc hệ thống được

Off-Chain Governance

Off-chain governance là một loại quản trị blockchain trong đó các quyết định được đưa

Open/Close

Giá mà tiền điện tử mở ra trong một khoảng thời gian hoặc nguyên tắc

Operating System (OS)

Operating System, đây là một chương trình quản lý tất cả những yếu tố như

Oracle Manipulation

Oracle manipulation là khi hợp đồng thông minh của Oracle bị tin tặc thao túng.