N

No-Coiner

No-coiner là người không có tiền điện tử trong danh mục đầu tư của mình

Notarization on Blockchain

Notarization on blockchain là một quá trình xác thực tính xác thực của dữ liệu

Nonce Error

Lỗi nonce xảy ra khi một nonce - số chỉ được sử dụng một lần

Non-fungible Assets

Thuật ngữ "tài sản không thể thay thế" mô tả tính không thể thay thế

Nonce

Nonce (viết tắt của number used once) là những chuỗi số 32 bit ngẫu nhiên

Non-Custodial

Ví non-custodial là một loại ví nóng giúp lưu trữ tài sản crypto thông qua

Nominators

Nominators là một trong hai yếu tố chính tham gia vào mạng blockchain sử dụng

Node.js

NodeJS là nền tảng được xây dựng trên V8 JavaScript Engine – trình dịch mã

Node

Đơn vị cơ bản nhất của cơ sở hạ tầng blockchain lưu trữ dữ liệu.

Newb

Người mới là người mới tham gia vào một ngành nhất định.

Nifty Gateway

Nifty Gateway là một thị trường mua bán NFT độc quyền hàng đầu trong thế

Nick Szabo

Nick Szabo là người phát minh ra BitGold và sử dụng hợp đồng thông minh.

NFT Royalties

NFT royalties là khoản thanh toán được thực hiện cho người sáng tạo ban đầu

Network-Enhanced Virtual Machine (NEVM)

NEVM là một giao thức tính toán tiến hóa kết hợp khả năng lập trình

Network Latency

Độ trễ mạng là độ trễ trong giao tiếp mạng. Nó hiển thị thời gian

Network

Mạng đề cập đến tất cả các nút trong hoạt động của blockchain tại bất

Negative Volume Index (NVI)

The negative volume index (NVI) là một đường chỉ báo kỹ thuật tích hợp khối

Name Wrapper

Name Wrapper là một hợp đồng thông minh cho phép chuyển đổi tất cả các